1998-08-17

Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ),

Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari - juni 1998 * Omsättningen; 7 procent upp till 295,3 Mkr (277,2) * Resultatet; 13,6 Mkr efter finansiella poster (14,6) * Stororder; bilkomponenter till Autoliv Hammarverken * Orderingången; 4,7 procent högre än för första halvåret 1997 * Nya pressen; första profilleveranserna sker denna veckan Nyckeltal och korta fakta om bolaget se sidan 5. Kontaktpersoner för ekonomisk information: Håkan Jalling, informationschef, tel 0474 - 551 40 mobil 070 - 660 64 33 Lars Johansson, VD, tel 0474 - 551 45 Mats Egeholm, ekonomichef, tel 0474 - 550 16 Aktuell information och foto för fri publicering finns på företagets internetadress: http://www.profilgruppen.se 1998-08-17 Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari - juni 1998 PROFILGRUPPEN RUSTAR FÖR KRAFTIG EXPANSION Aluminiumföretaget ProfilGruppen AB i småländska Åseda, som utvecklar, tillverkar och förädlar profiler redovisar resultatet för årets första sex månader. Koncernens omsättning uppgick till 295,3 Mkr (277,2) och resultatet efter finansiella poster till 13,6 Mkr (14,6). Rörelseresultatet uppgick till 15,2 Mkr (18,5). Leveransvolymen var drygt 8100 ton profiler, vilket är cirka 500 ton lägre volym jämfört med samma period 1997. Exportandelen av leveransvolymen uppgår till 40 procent. Första halvåret Volymminskningen har resultatmässigt kompenserats genom ökade marginaler och lägre finansiella kostnader. Därutöver har resultatet belastats av kostnader för den tredje pressen och satsning på förädling i koncernföretaget ProfilMekanik. Omsättningen ökade med 7 procent. Högre profilpriser och ökade bearbetningsleveranser gav en omsättningsökning på 11 procent, medan den lägre leveransvolymen påverkade negativt med 4 procent. Leveransvolymen minskade med 6 procent jämfört med 1997, varav huvuddelen av minskningen har skett på exportmarknaderna. Orderingången för första halvåret 1998 är 4,7 procent högre än för samma period 1997. Investeringar Investeringarna uppgick till 44,8 Mkr (38,7), varav 26,0 Mkr är relaterade till den nya pressen. Av investeringarna utgör 5 Mkr ombyggnad av lokaler för en ny gymnasieskola med aluminiumprogram. Skolan är den första i sitt slag i Sverige och verksamheten startar idag. Lokalerna ligger i anslutning till koncernbolaget ProfilMekanik, som är specialiserat på förädling av profiler i aluminium. Andra kvartalet Resultatet för det andra kvartalet är lägre än föregående år och har bland annat påverkats av lägre leveransvolymer. 1997 ökade leveranserna extremt under det andra kvartalet. Den starkare svenska kronan har inneburit minskade exportintäkter med 1,4 Mkr jämfört med 1997. Det innebär en negativ påverkan på resultatet med cirka 1 Mkr eftersom det samtidigt inneburit lägre råvarukostnader för exportleveranserna. Stororder på bilkomponenter Under det andra kvartalet har ProfilGruppen tecknat avtal om förädlade profiler till Autoliv Hammarverken. Profilerna bearbetas till stolsskenor och slutkunden är främst Volvo Personvagnar och den nya bilen Volvo S80. För att klara de kraftigt ökade volymerna har ProfilGruppen investerat i en specialmaskin för drygt 10 Mkr som levererades till koncernföretaget ProfilMekanik direkt efter semestern. - Tack vare att vi nu genomfört offensiva investeringar i såväl presskapacitet som inom efterföljande förädlingsled är vi nu bättre rustade att klara stora och komplexa order från exempelvis fordonsindustrin, kommenterar Lars Johansson, VD. Nya pressen - de första leveranserna denna veckan Installationsarbetet av den tredje pressen för profil-tillverkning är avklarat och projektet är nu inne i en omfattande testperiod. De första leveranserna sker denna veckan. Successiv produktionsökning sker under det andra halvåret 1998. Projektet följer ursprunglig plan. Millennieskiftet/Asieneffekten En projektgrupp arbetar med att inventera all datautrustning inför millennieskiftet. De viktigaste styrsystemen kommer att vara testade under 1998. Ett nytt affärssystem installeras med driftstart första halvåret 1999. Några kostnader utanför ordinarie löpande datainvesteringar kommer inte att uppkomma. ProfilGruppen har ingen direkt exponering gentemot asiatiska företag. Däremot kan Asienkrisen påverka såväl råvarupriser som försäljning och konkurrenssituation för en del av kunderna. Skatter Bolagets skattemässiga avskrivningar kommer att väsentligen överstiga de planenliga avskrivningarna under 1998. Detta innebär att årets skattekostnader kommer att utgöras av latent skatt och att den betalda skatten förväntas bli marginell. Marknaden Efterfrågan på profiler och förädling bedöms vara fortsatt god under det andra halvåret 1998. ProfilGruppens leveranser beräknas till cirka 17.000 ton under året, varav knappt 10 procent kommer från den tredje pressen. - Vi har nu rustat företaget och står inför en stark expansionsfas, säger Lars Johansson, VD. Vi kommer att ha rejält med kapacitet i alla led genom den nya pressen, satsningen på egna förädlingsbolag samt de investeringar och rekryteringar som skett i vårt leverantörsnätverk. Ekonomisk information Delårsrapport för nio månader lämnas den 23 oktober 1998. Åseda den 17 augusti 1998 PROFILGRUPPEN AB Lars Johansson Koncernchef och verkställande direktör Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av ProfilGruppen ABs revisorer. Datum för kommande rapporter finns tillgängliga via internet: www.profilgruppen.se

Dokument och länkar
Q2-98.doc