1999-10-22

Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ),

Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari - september 1999 * Ökad förädling: orderingången upp 12 procent efter tre kvartal * Förbättrat rörelseresultat tredje kvartalet: 6,9 Mkr (4,5) * Omsättningen: 435,8 Mkr (417,1) - ökade leveranser * Rörelseresultatet: 22,0 Mkr (19,7) - bättre marginaler * Resultatet efter finansiella poster: 15,6 Mkr (17,3) Nyckeltal och fakta om koncernen, se sidan 6-7. Kontaktpersoner för ekonomisk information: Håkan Jalling, informationschef, tel 0474 - 551 40 mobil 070 - 660 64 33 e-post: hakan.jalling@profilgruppen.se Lars Johansson, VD, tel 0474 - 551 45 e-post: lars.johansson@profilgruppen.se Mats Egeholm, ekonomichef, tel 0474 - 550 16 e-post: mats.egeholm@profilgruppen.se Aktuell information och foto för fri publicering finns på internet: www.profilgruppen.se Åseda 1999-10-22 Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari - september 1999 Ökad orderingång för förädlingstjänster; förbättrat resultat tredje kvartalet Koncernens omsättning uppgick till 435,8 Mkr (417,1). Rörelse-resultatet ökade till 22,0 Mkr (19,7), vilket gav en rörelse-marginal på 5,1 procent (4,7). Rörelsemarginalen för helåret 1998 var 4,4 procent. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 15,6 Mkr (17,3). Kommentarer till resultatet Omsättningen ökade med 4 procent jämfört med perioden januari - september 1998. Leveransvolymen var högre och råvarupriserna lägre. Rörelseresultatet förbättrades genom högre volym, bättre marginaler och ökad förädling, främst under det tredje kvartalet. Resultatet efter finansiella poster påverkades av försämrat räntenetto. Förädlingen har ökat med 10 procent och andelen förädlade produkter står för drygt 60 procent av omsättningen. Leveranserna uppgick till drygt 12.500 ton, vilket är 10 procent högre än för motsvarande period 1998. Huvuddelen av leveransökningen har skett på exportmarknaderna. Exportandelen uppgick till 46 procent av leveranserna (40). Det tredje kvartalet Omsättningen uppgick till 128,9 Mkr (121,8) och rörelse-resultatet till 6,9 Mkr (4,5), vilket gav en rörelsemarginal på 5,3 procent (3,7). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4,8 Mkr (3,7). Resultatförbättringen beror på bättre marginaler bland annat genom ökad förädling samt ökade volymer. Kvartal tre 1999 var det första kvartalet med fulla avskrivningar sedan starten av den nya anläggningen. Förädlingsverksamheten visade fortsatt god utveckling och andelen förädlade produkter bibehölls på nivån drygt 60 procent av omsättningen samtidigt som leveransvolymerna av profiler ökade. I augusti utökades kapaciteten vid den nya produktions-anläggningen till treskiftsdrift. I början av september infördes ett fjärde skift vid en av de första press-anläggningarna för att kapa beläggningstoppar. Orderingången Orderingången för profiler ökade med 12 procent jämfört med de tre första kvartalen 1998. Dock var orderingången under det tredje kvartalet lägre än andra kvartalet 1999 beroende på säsongsvariationer. Jämfört med tredje kvartalet 1998 var orderingången däremot 14 procent högre. Marknaden De marknader i Europa där ProfilGruppen finns representerat visar fortsatt ökning. ProfilGruppen utvidgar samarbetet med flera välkända företag såsom med Ericsson, Volvo Personvagnar, Saab Automobile, Thule, Robert Bosch (Tyskland) och Inalfa (Holland). Utvecklingen går dessutom mot fler affärer av projektkaraktär inom de expansiva branscherna. Arbetet med ProfilGruppens certifiering enligt fordons-industrins kvalitetssystem QS-9000 är nu inne i slutfasen. Certifiering enligt QS-9000 är ett krav från flera betydelse-fulla kunder inom fordonsindustrin och utgör en förutsättning för medverkan i utvecklingen av nya produkter. Råvarupriser Under 1999 har råvarupriserna på aluminium fluktuerat. Under våren sjönk priserna, men trenden är nu uppåtgående. Sedan i början av året har priserna ökat med drygt 10 procent. Dock är dagens nivå lägre än vid motsvarande tidpunkt 1998. Ett år med press Max Kapaciteten vid nuvarande treskiftsproduktion beräknas till 11.000 ton profiler per år och anläggningen producerar idag med 70 - 75 procents utnyttjande. Anläggningen har ännu inte nått planerad prestanda och ledningen lägger stor kraft på att öka tillgängligheten i utrustningen. Fördelarna med den nya anläggningen är att produktion kan ske av stora, tyngre profiler och flera profiler per verktyg, vilket ger ökad produktivitet. Det ger möjlighet till en marknad som tidigare inte varit tillgänglig för ProfilGruppen. Investeringar Investeringarna under årets tre första kvartal uppgick till 11,2 Mkr (103,4), varav 3,0 Mkr avser förädlingsbolaget ProfilMekanik. Kassaflöde Förändringarna i kassaflöde från den löpande verksamheten beror på ökade kundfordringar i samband med ökade leveransvolymer. Avskrivningarna för materiella anläggningstillgångar efter tre kvartal 1999 uppgår till 17,2 Mkr (10,9). Utsikterna för 12 månader Resultatet för helåret 1999 förväntas bli bättre än föregående år. Under 2000 räknar ProfilGruppen med att kunna dra nytta av genomförda investeringar i produktionskapacitet för profil-tillverkning såväl som för förädling. Ekonomisk information Bokslutskommuniké för 1999 lämnas den 4 februari 2000. Datum för ekonomisk information finns tillgängliga på koncernens hemsida www.profilgruppen.se Åseda den 22 oktober 1999 PROFILGRUPPEN AB (publ) Lars Johansson Verkställande direktör och koncernchef Denna rapport har inte varit föremål för granskning av ProfilGruppen ABs revisorer. ProfilGruppen AB (publ) org. nr. 556277-8943 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/10/22/19991022BIT00350/bit0001.pdf Hela rapporten

Dokument och länkar
bit0001.pdf