2012-10-22

Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ) 1 januari – 30 september 2012

Åtgärder vidtagna i svag marknad

Tredje kvartalet

  • Intäkter 169,9 Mkr (179,3), ned 5 procent jämfört med föregående år         
  • Rörelseresultat 1,6 Mkr (7,5) efter engångseffekter om netto 5,7 Mkr. Föregående år påverkades av engångskostnader om netto -1,5 Mkr och försäkringsersättning om 12,4 Mkr
  • Nettoresultat -0,2 Mkr (4,3)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten inklusive engångseffekter -4,6 Mkr (27,4)
  • Resultat per aktie -0,04 kr (0,87)

Första nio månaderna

  • Intäkter 624,3 Mkr (641,2), ned 3 procent jämfört med föregående år
  • Rörelseresultat 23,7 Mkr (16,3) efter engångseffekter om netto 9,3 Mkr. Föregående år påverkades av engångskostnader om -4,9 Mkr och försäkringsersättning om 15,0 Mkr
  • Nettoresultat 13,2 Mkr (8,1)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten inklusive engångseffekter 20,0 Mkr (28,1)
  • Resultat per aktie 2,67 kr (1,65)

ProfilGruppens VD och Koncernchef, Anders Frisinger kommenterar:
”Det tredje kvartalet har kännetecknats av svag efterfrågan. Förstärkningen av den svenska kronan har påverkat konkurrenskraft och resultat negativt. För att värna vårt resultat har vi bland annat valt att reducera arbetstiden för alla anställda från den 1 oktober vilket ger oss fördelen av att ha all kompetens kvar i bolaget när efterfrågan återkommer.

Det annonserade samgåendet mellan Sapa och Hydro skapar en ny situation på marknaden.

Slutförhandling med försäkringsbolaget angående den brand som drabbade oss förra året har genomförts i oktober och bedöms påverka fjärde kvartalets resultat positivt med cirka 19 Mkr.”

Dokument och länkar
Delårsrapport ProfilGruppen AB