2000-07-17

Delårsrapport från januari – juni 2000

Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari - juni 2000 * Fortsatt tillväxt och förbättrat resultat * Leveranserna av profiler i aluminium uppgick till 10.600 ton (9.000) - ökade med nästan 20 procent jämfört med första halvåret 1999 * Omsättningen ökade med 30 procent till 397,8 Mkr (306,9) * Rörelseresultatet förbättrades med 47 procent till 22,2 Mkr (15,1), varav 4,0 Mkr är pensionsmedel från SPP * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 17,2 Mkr (10,8) * Orderingången ökade med 25 procent jämfört med första halvåret 1999 Nyckeltal och fakta om koncernen, se sidan 7-8. Kontaktpersoner för ekonomisk information: Håkan Jalling, informationschef, mobil 070 - 660 64 33 e-post: hakan.jalling@profilgruppen.se Lars Johansson, VD, mobil 070 - 658 39 05 e-post: lars.johansson@profilgruppen.se Aktuell information och foto för fri publicering finns på internet: www.profilgruppen.se Åseda 2000-07-17 Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari - juni 2000 Fortsatt tillväxt och förbättrat resultat Koncernens omsättning uppgick till 397,8 Mkr (306,9). Rörelseresultatet ökade till 22,2 Mkr (15,1), vilket gav en rörelsemarginal på 5,6 procent. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 17,2 Mkr (10,8). Kommentarer till resultatet Omsättningen ökade med 30 procent jämfört med första halvåret 1999. Den högre omsättningen kan till lika delar hänföras till ökade råvarupriser och högre leveransvolym. Rörelseresultatet förbättrades med 47 procent (21 procent exklusive medel från SPP). Resultatförbättringen är i sin helhet hänförbar till volymökningen. Exportaffärerna påverkades dock negativt av den svenska valutakursutvecklingen. Förstärkningen av den svenska kronan minskade rörelsemarginalen med drygt en procentenhet under årets första sex månader. Företagsanknutna pensionsmedel från SPP redovisas i resultaträkningen under Övriga rörelseintäkter med 4,0 Mkr. Leveranserna av profiler i aluminium uppgick till 10.600 ton, vilket är nästan 20 procent högre än för motsvarande period 1999. Huvuddelen av ökningen har skett på den svenska marknaden. Exportandelen uppgick till 43 procent (46). Efterfrågan på förädlade produkter från ProfilGruppen var fortsatt stark. Förädlingen ökade i samma takt som profil-leveranserna och svarade under årets första sex månader för drygt 60 procent av omsättningen. Den största ökningen skedde på exportmarknaderna. Det andra kvartalet Leveranserna under det andra kvartalet uppgick till 5.300 ton, vilket är en ökning med drygt 10 procent jämfört med andra kvartalet 1999. Omsättningen uppgick till 208,5 Mkr (160,7) och resultatet efter finansiella poster till 10,2 Mkr (4,7). Rörelseresultatet uppgick till 13,1 Mkr (6,9), varav 4,0 Mkr var SPP-medel. Rörelsemarginalen uppgick till 6,3 procent (4,3). Orderingången Första halvåret var orderingången stark på den svenska hemmamarknaden. Den totala orderingången ökade med 25 procent jämfört med motsvarande period 1999. Försäljningen i volym visade en ökning med 12 procent. Efterfrågan har varit stark under perioden, främst från tillväxtbranscherna elektronik/telekom och fordon såväl i Sverige som från exportmarknaderna. Upphandling av förädlingstjänster, orderhantering och logistik sker sedan början av året genom internet, vilket sparar resurser och minskar ledtider. Råvara Uppgången i världskonjunkturen de senaste åren innebär ökad efterfrågan på aluminiumråvara. ProfilGruppen har genom avtal säkrat leveransvolymer med sina leverantörer av legerad aluminiumråvara för 2000 och 2001. Produktionen Produktionsvolym och produktivitet i den stora pressen Max, som installerades hösten 1998, har gradvis ökat under årets första sex månader. Denna utveckling har förstärkts under andra kvartalet, vilket bidragit till volym- och resultatförbättring. Investeringar Investeringarna under det första halvåret uppgick till 9,2 Mkr (7,7) och avsåg främst maskiner och utrustning för förädling av profiler i koncernbolagen. De största enskilda investeringarna var maskiner för skärande bearbetning samt avancerad mätutrustning till ProfilMekanik för kunder inom telekom, elektronik och fordonsindustrin. Finansiering och likviditet Kassaflödet från den löpande verksamheten, vilket inkluderar förändringar i rörelsekapital, uppgick till 7,0 Mkr (-9,9). Under andra kvartalet uppgick kassaflödet till 22,1 Mkr. Kundfordringarna ökade under det första halvåret med 33,3 Mkr främst beroende på ökade leveransvolymer. Koncernens likvida resurser inklusive outnyttjade krediter uppgick till 78,0 Mkr. Miljö Miljöarbetet i koncernen följer fastställd årsplan och fokuseras på de miljömål som redovisats i bolagets årsredovisning. Enligt Robur Kapitalförvaltnings miljöanalys bedriver ProfilGruppen "ett miljöarbete som placerar företaget som ett av de ledande i stål- och metallbranschen i Norden". Personal Medeltal anställda har under andra kvartalet 2000 ökat med 42 till 452. Av dessa härrör 35 från förvärvet av förädlings-bolaget Bergströms Metall. ProfilGruppen-koncernen har rekryteringsbehov inom exempelvis teknisk försäljning, inköp av förädling samt operatörer till förädlingsbolagen. Bolagsstämma Vid ordinarie bolagsstämma i ProfilGruppen AB den 15 april 2000 deltog drygt 100 personer som representerade 87 procent av rösterna. I styrelsen nyvaldes Gunnel Smedstad, Tjörnarp. Omval skedde av Bo Hedberg, Staffan Håkanson, Lars Johansson och Carl Wilhelm Ros. Utdelningen fastställdes till 1,20 kronor per aktie (1,00), vilket motsvarar 39 procent av årets resultat. Verkställande direktörens anförande till stämman finns i sin helhet tillgängligt via internet, liksom övriga beslut samt protokoll. Förvärv av förädlingsbolag Förvärvet av Bergströms Metall blev formellt klart i början av maj 2000 efter genomförd förvärvsgranskning. Köpeskillingen uppgick till 141.000 nyemitterade B-aktier i ProfilGruppen AB. Bergströms har omfattande expansionsplaner inom branscherna fordon, sjukvård samt elektronik/telekom. Samordning förbereds med koncernbolaget Elbe Anodisering, som är lokaliserat till samma industriområde i Klavreström. Händelser efter andra kvartalet Den 3 juli 2000 sammanfördes OTC-listan och O-listan på OM Stockholmsbörsen. ProfilGruppen AB finns nu på den nya, mer omfattande O- listan. Utsikter för 2000 Marknaden för profiler i aluminium bedöms visa en fortsatt positiv utveckling. Den industriella tillväxten i Europa kommer att vara stark, speciellt inom branscherna elektronik/telekom och fordon. ProfilGruppen kommer att förbättra marginalerna genom högre förädlingsgrad och större affärer med kunder inom dessa tillväxtbranscher. Leveranserna kommer att fortsätta öka under hösten och ProfilGruppen kommer att gå från dagens rullande 12-månadersnivå på 19.000 ton till målnivån 22.000 ton under 2001. Den ökade volymen och högre förädlingen förväntas leda till fortsatt resultatförbättring under andra halvåret. Ekonomisk information Delårsrapport för nio månader lämnas den 20 oktober 2000. Datum för ekonomisk information finns tillgängliga på koncernens hemsida www.profilgruppen.se Åseda den 17 juli 2000 PROFILGRUPPEN AB (publ) Lars Johansson Verkställande direktör och koncernchef Denna rapport har inte varit föremål för granskning av ProfilGruppen ABs revisorer. ProfilGruppen AB (publ) org. nr. 556277-8943 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/07/17/20000717BIT00130/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/07/17/20000717BIT00130/bit0002.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/07/17/20000717BIT00130/bit0003.pdf Tabeller

Dokument och länkar
bit0001.doc Dokument och länkar
bit0002.pdf Dokument och länkar
bit0003.pdf