2023-12-08

Dåliga och goda budskap

ProfilGruppen har upptäckt fel i hanteringen av redovisningen. Det rör sig i första hand om hur och när vi rapporterar olika delar av resultatet. Det redovisade resultatet räknat över en längre period, omfattande de olika delarna av resultatet, är inte fel på något sätt.
 
Upptäckten består i att en kostnadspost som på årsbasis uppgår till ca 55 Mkr felaktigt redovisats som förlust på metallpositioner i stället för att belasta det operativa resultatet. Detta påverkar inte det IFRS-resultat, som vi redovisar med FIFO-metoden, utan enbart våra alternativa nyckeltal. Operativt resultat i detta perspektiv är för högt och resultatet av metallpositioner för lågt.
 
Därutöver har vi upptäckt att vi inte följt reglerna för säkringsredovisning av valutaterminer. Terminsavtal har ingåtts avseende ett högre belopp än vad som borde ha gjorts. Det innebär att den överskjutande del som inte matchats ska vinstavräknas som en löpande spekulation. Per den sista november har vi en oredovisad mindre förlust. Därtill kommer redan lösta kontrakt som helt, i stället för delvis, rapporterats i den operativa rörelsen.
 
Den första felredovisningen har inneburit att vi missbedömt det operativa resultatet, som varit sämre än vi trott. Konsekvensen av det kan ha blivit stor och långvarig. Den andra omständighetens negativa påverkan kan omedelbart stängas ner.
 
Det goda i ovanstående förhållande är att vi har upptäckt felen, agerar och vidtar åtgärder för att vi inte ska upprepa misstagen. Dessa redovisningsfel är så stora att vi givetvis har misstänkt att något varit fel. Vi har också haft dialog med våra revisorer om underligheterna, men varken de eller tidigare befattningshavare i ledningen för ProfilGruppen lyckades lista ut vad som var fel.
 
Den goda nyheten för dagen är alltså att, sedan bolaget fått ny VD i september, ny CFO sen en tid och ny styrelseordförande sen i somras har vi kunnat lokalisera dessa redovisningsfel.

Dokument och länkar
ProfilGruppen AB - Dåliga och goda budskap