2002-03-14

Bolagsstämma i ProfilGruppen

Bolagsstämma i ProfilGruppen AB * ordinarie bolagsstämma äger rum lördagen den 20 april 2002 kl 10.30, på Östra Industriområdet i Åseda * val av styrelse: omval föreslås av styrelsen, bestående av Bo Hedberg, bergsingenjör, Staffan Håkanson, VD i Bombardier Transportation Sweden AB, Lars Johansson, avgående VD i ProfilGruppen AB, Carl Wilhelm Ros, direktör samt Gunnel Smedstad, civilingenjör. nyval föreslås av bolagets nye VD och koncernchef Nils Arthur. * arvodet till styrelsen föreslås utgå med ett fast belopp om 450.000 kronor (föregående år 350.000) att fördelas av styrelsen. * styrelsen föreslår att utdelningen skall vara 0,50 kronor (1,75) per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås onsdagen den 24 april 2002. Utbetalning genom VPC AB beräknas ske måndagen den 29 april 2002. * delårsrapport för första kvartalet 2002 offentliggörs lördagen den 20 april 2002 kl 09.00. * efter stämman inbjuds aktieägare, personal och gäster till invigningen av företagets nya moderna press för tillverkning av profiler. Invigningen förrättas av den nytillträdde koncernchefen, Nils Arthur. Kontaktperson för ekonomisk information: Mats Egeholm, finanschef, tel 0474 - 550 16 mobil 070 - 594 16 17 e-post: mats.egeholm@profilgruppen.se AKTIEÄGARNA I PROFILGRUPPEN AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma lördagen den 20 april 2002 kl 10.30 ingång personalmatsalen på Östra Industriområdet i Åseda. Registrering och servering av kaffe sker kl 10.00 - 10.25. Stämman avslutas med servering av enklare lunch och invigning av den nya pressen. RÄTT ATT DELTA För att delta i bolagsstämman och äga rösträtt skall aktieägaren: - dels vara registrerad i aktieboken onsdagen den 10 april 2002, - dels anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 16 april 2002 kl 16.00. ProfilGruppens aktiebok förs av VPC AB. Ägarregistrerade innehav återfinns under aktieägarens eget namn i aktieboken. Ägare till förvaltarregistrerade aktier bör begära tillfällig ägarregistrering i god tid före onsdagen den 10 april 2002. Den som förvaltar aktierna kan ombesörja omregistreringen. ANMÄLAN Anmälan om deltagande i stämman kan göras på bolagets hemsida www.profilgruppen.se, via fax 0474 - 711 28, per tel 0474 - 550 00 (växel) eller per post till ProfilGruppen AB, Box 36, 360 70 Åseda. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person-/organisations-nummer, adress, telefonnummer, eventuella biträden (dock högst två) och gäster samt intresse av lunch och att delta i invigningen av den nya pressen. FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1 Val av ordförande vid stämman 2 Upprättande och godkännande av röstlängd 3 Godkännande av styrelsens förslag till dagordning 4 Val av en eller två justeringsmän 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6 Verkställande direktörens anförande 7 Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisningen 8 Framläggande av revisionsberättelsen och koncern-revisions berättelsen 9 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, jämte koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 10 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust en ligt den fastställda balansräkningen 11 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 12 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter 13 Upplysning om antalet revisorer och suppleanter 14 Fastställande av arvode åt styrelsen 15 Fastställande av arvode åt revisorerna 16 Val av styrelseledamöter och suppleanter 17 Upplysning om revisorer och suppleanter samt fyllnadsval av revisorsuppleant 18 Övriga frågor a) Förslag till bemyndigande b) Val av nomineringskommitté Nomineringskommittén, bestående av Jerry Fredriksson (sammankallande), Mats Egeholm och Staffan Håkanson, föreslår följande val och arvoden: Punkt 12 Antalet styrelseledamöter utökas från fem till sex. Punkt 14 Arvode till styrelsen föreslås utgå med ett fast belopp om 450.000 kronor (föregående år 350.000) att fördelas av styrelsen. Punkt 15 Ersättning föreslås utgå enligt löpande räkning. Punkt 16 Följande ordinarie styrelseledamöter föreslås: Omval av Bo Hedberg, Staffan Håkanson, Lars Johansson, Carl Wilhelm Ros och Gunnel Smedstad. Nyval av Nils Arthur, tillträdande verkställande direktör i ProfilGruppen. Punkt 17 Revisorer valda för perioden 1999 - 2002: Olle Blomén, Andersson & Co AB och Michael Johansson, KPMG. Suppleanter, Jan Persson, Andersson & Co AB. Fyllnadsval som revisorsuppleant föreslås: Micael Brunosson, KPMG. Punkt 18 a) Styrelsen föreslår bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma. Nyemissionen av aktier, serie B, får ske med ett högsta sammanlagt nominellt belopp om två miljoner (2.000.000) kronor, motsvarande 400.000 aktier. Styrelsen skall därvid äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emission skall kunna genomföras genom kvittning och/eller apport. Emissionskursen skall vid varje tillfälle motsvara aktiernas bedömda marknadsvärde. Skälet till att kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra finansiering av företagsförvärv med egna aktier. b) Val av nomineringskommitté med uppgift att föreslå styrelseledamöter till ordinarie bolagsstämma 2003 eller när behov så kräver samt att föreslå styrelse- och revisionsarvoden. Kommittén föreslår även, när så skall ske, revisorer. Förslagen stöds av aktieägare som representerar mer än 50 procent av rösterna. FÖRSLAG TILL UTDELNING Styrelsen föreslår att utdelningen skall vara 0,50 kronor per aktie, (föregående år 1,75 kronor). Som avstämningsdag för utdelning föreslår styrelsen onsdagen den 24 april 2002. Beslutar bolagsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utbetalning ske genom VPC AB måndagen den 29 april 2002. Varmt välkommen till bolagsstämman. Åseda den 14 mars 2002 PROFILGRUPPEN AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/14/20020314BIT00150/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/14/20020314BIT00150/wkr0002.pdf

Dokument och länkar
wkr0001.doc Dokument och länkar
wkr0002.pdf