2012-02-16

Bokslutskommuniké från ProfilGruppen AB (publ), januari – december 2011

Fördröjd försäkringsersättning påverkar resultat och kassaflöde

Fjärde kvartalet

* Intäkter 195,5 Mkr (230,5), ned 15 procent jämfört med föregående år

* Rörelseresultat 1,4 Mkr (4,1), efter engångseffekter om netto 3,4 Mkr (-1,9)

* I periodens rörelseresultat ingår försäkringsersättning om 2,1 Mkr för täckningsbidragsbortfall i samband med brandskada

* Kassaflöde från den löpande verksamheten -6,5 Mkr (19,0). Ännu inte utbetalad andel av resultatförd försäkringsersättning har påverkat kassaflödet negativt med 18,8 Mkr.

* Resultat per aktie -0,14 kr (0,21)

Året

* Intäkter 836,7 Mkr (901,4), ned 7 procent jämfört med föregående år

* Rörelseresultat 17,7 Mkr (29,2), efter engångseffekter om netto 1,9 Mkr (-3,7)

* I periodens rörelseresultat ingår försäkringsersättning om 17,1 Mkr för täckningsbidragsbortfall i samband med brandskada

* Nettoresultat 7,5 Mkr (15,6)

* Kassaflöde från den löpande verksamheten 21,6 Mkr (18,4). Ännu inte utbetalad andel av resultatförd försäkringsersättning har påverkat kassaflödet negativt med 18,8 Mkr

* Resultat per aktie 1,51 kr (3,17)

* Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår (1,50 kr per aktie)

 

ProfilGruppens tf VD och Koncernchef, Peter Schön kommenterar:

”Under 2011 inleddes ett program för att långsiktigt stärka koncernens konkurrenskraft och lönsamhet. Nya kompetenser har tillförts, organisationen har effektiviserats och både kundfokus och produktivitets-arbete har stärkts. Komplikationer i form av brandskada och produktionsbortfall har tagit mycket kraft och dessvärre påverkat resultatet för 2011 negativt. Sammantaget står vi dock väl rustade för 2012 och går vidare med vårt förbättringsprogram för att nå våra finansiella mål.”

 

Dokument och länkar
wkr0001.pdf