2009-02-04

Bokslutskommuniké från ProfilGruppen AB (publ), januari – december 2008

Stora engångseffekter i fjärde kvartalet

Fjärde kvartalet

* Omsättning 220,6 Mkr (293,1), ner 25 procent jämfört med föregående år.

* Rörelseresultat -23,4 Mkr (16,1), belastat med engångseffekter om 14,2 Mkr.

Året

* Omsättning 1 086,1 Mkr (1 179,4), ner 8 procent jämfört med föregående år.

* Rörelseresultat 16,5 Mkr (63,3), belastat med engångseffekter om 16,0 Mkr.

* Nettoresultat 9,3 Mkr (40,2).

* Kassaflöde från den löpande verksamheten -4,6 Mkr (78,4).

* Resultat per aktie 1,88 kr (8,15).

* Avkastning på sysselsatt kapital 6,1 procent (22,8).

* Styrelsen föreslår utdelning om 1,00 kronor per aktie (3,60).


ProfilGruppens VD och Koncernchef, Nils Arthur kommenterar:

”Den dramatiska avmattningen i marknaden under hösten 2008 har skett samtidigt som prisnedgången för aluminiumråvaran varit exceptionell. Resultatet för 2008 har därmed belastats med såväl betydande omstruktureringskostnader som lagernedskrivningar.

Marknaden är fortsatt mycket svårbedömd men vi arbetar för att anpassa verksamheten till marknadsutvecklingen, samtidigt som vi har hög beredskap för en marknadsuppgång.

Vi har nu genomfört första steget av investeringsprogrammet vid vår huvudfabrik i Åseda, vilket kommer att leda till ökad effektivitet.”

Dokument och länkar
wkr0003.pdf