2008-02-07

Bokslutskommuniké från ProfilGruppen AB (publ), januari – december 2007

Högsta resultatet i bolagets historia

* Omsättning 1 179,4 Mkr (1 086,9), upp 9 procent jämfört med föregående år.

* Rörelseresultat 63,3 Mkr (44,2)*

* Nettoresultat 40,2 Mkr (8,6)*

* Kassaflöde från den löpande verksamheten 78,4 Mkr (72,5), upp 8 procent

* Vinst per aktie 8,15 kr (1,53)*

* Avkastning på sysselsatt kapital 22,8 procent (9,3)*

* Styrelsen föreslår en utdelning om 3,60 kronor per aktie (2,80)

* Beslut om investeringsprogram om 80 Mkr som innebär betydande rationalisering och
förutsättning för volymökning.


ProfilGruppens VD och Koncernchef, Nils Arthur kommenterar:

”2007 års goda resultat och kassaflöde gör att koncernen har en mycket stark finansiell ställning.

Ett ökat marknadsintresse för energibesparing och klimatrelaterade miljöinsatser gynnar användningen av lätta, hållfasta och återvinningsbara aluminiumprofiler. Jag bedömer att den trenden kommer att fortsätta.”


*2006 års resultat efter finansiella poster har påverkats negativt av engångskostnader om totalt 31,8 Mkr relaterade till det då delägda tyska företaget PWG, varav 12,4 Mkr påverkade rörelseresultatet.

Dokument och länkar
wkr0003.pdf