2014-02-25

Bokslutskommuniké från ProfilGruppen AB (publ), 1 januari – 31 december 2013

Året har präglats av svag efterfrågan och pressade marginaler

Fjärde kvartalet

  • Intäkter 173,1 Mkr (161,7), upp 7 procent jämfört med föregående år         
  • Rörelseresultat -12,5 Mkr (6,4). Föregående år påverkades av engångseffekter om netto 17,8 Mkr.
  • Nettoresultat -11,5 Mkr (9,8)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten -16,3 Mkr (31,2)
  • Resultat per aktie -2,32 kr (1,99)

Året

  • Intäkter 730,0 Mkr (786,0), ned 7 procent jämfört med föregående år
  • Rörelseresultat -20,0 Mkr (30,1), resultatet har påverkats positivt av engångseffekter om netto 0,9 Mkr (27,2)
  • Nettoresultat -20,5 Mkr (23,0)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten -10,0 Mkr (51,2)
  • Resultat per aktie -4,16 kr (4,66)

ProfilGruppens tf VD och Koncernchef, Kåre Wetterberg kommenterar:
”Hemmamarknaden har varit fortsatt svag under fjärde kvartalet vilket kompenserats med ökad försäljning på exportmarknaderna. Delar av denna försäljning har skett till pressade marginaler vilket tynger resultatet för kvartalet. Vårt långsiktiga arbete på marknadssidan med speciellt fokus på Sverige fortsätter och börjar ge resultat i form av nya kunder. En höjdpunkt för företaget är ordern till Volvo Cars som vi nyligen annonserat.”

Dokument och länkar
Bokslutskommuniké från ProfilGruppen AB, 1 januari - 31 december 2013