2015-02-12

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2014, ProfilGruppen

Fortsatt positiv resultatutveckling i fjärde kvartalet

Fjärde kvartalet

 • Intäkter 208,6 Mkr (173,1), upp 20,5 procent jämfört med föregående år  

 • Rörelseresultat 5,3 Mkr (-12,5), efter positiva engångsposter om 2,7 Mkr

 • Nettoresultat 2,6 Mkr (-11,5)

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 11,7 Mkr (-16,3)

 • Resultat per aktie 0,35 kr (-2,05)

Helåret 2014

 • Ny vd, Per Thorsell, tillträdde 1 september 2014

 • Nyemission genomförd, 40,5 Mkr har tillförts

 • Intäkter 808,6 Mkr (730,0), upp 10,8 procent jämfört med föregående år

 • Rörelseresultat 7,1 Mkr (-20,0), efter positiva engångsposter om 2,7 Mkr

 • Nettoresultat 4,0 Mkr (-20,5)

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 27,4 Mkr (-10,0)

 • Resultat per aktie 0,62 kr (-3,66)


  ProfilGruppens vd och koncernchef, Per Thorsell kommenterar:
  ”ProfilGruppen har haft en stabil utveckling under fjärde kvartalet med en ökad försäljningsvolym samt ett förbättrat resultat gentemot föregående år. Våra aktiviteter i marknaden under året har resulterat i ett antal nya affärer.

  Vi kommer fortsätta ha fokus på marknadsaktiviteter samt arbeta med att ytterligare effektivisera hela vår produktionskedja, vilket gör att vi ser positivt på utvecklingen framåt.”

Dokument och länkar
Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2014