2023-04-18

Beslut från årsstämma i ProfilGruppen AB

Vid dagens årsstämma deltog cirka 60 aktieägare och gäster. Stämman leddes av Mats Johansson.

VD sammanfattade 2022
tf. VD och koncernchef Jonny Sandstedt sammanfattade händelser och aktiviteter i ProfilGruppen under 2022.
Ett sammandrag av VD:s anförande från årsstämman kommer att publiceras på bolagets hemsida.

Utdelning beslutades
Årsstämman beslutade om en utdelning för verksamhetsåret 2022 om 4 kronor per aktie (föregående år 13,50 kr).
Avstämningsdag för utdelning ska vara torsdag den 20 april 2023. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas ske tisdag den 25 april 2023.

Val av styrelse och revisor
Omval skedde av Bengt Stillström, Tomas Berggren och Marie Kadowaki och Mats Johansson som styrelseledamöter. Mats Johansson valdes till styrelseordförande.
Ordföranden informerade om att de anställda till sina representanter i styrelsen utsett Mikael Ekbring med Sebastian Nilsson som suppleant, samt Magnus Gabrielsson med Anders Johansson som suppleant.
Bolagets revisor, Ernst & Young AB omvaldes för det kommande året, med Marika Sengoltz som huvudansvarig revisor.

Arvoden
Årsstämman beslutade om styrelsearvode för 2023 enligt följande:
400 000 kr till styrelseordföranden
155 000 kr till envar övrig stämmovald ledamot som inte är anställd i koncernen.
Ersättnings- och revisionsutskotten inkluderas i styrelsens arbete och särskilt arvode för dessa utgår ej. Till ledamöter och suppleanter utsedda av de anställda utgår inget arvode.
Ersättning till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om valberedning inför årsstämman 2024
Årsstämman antog det av valberedningen framlagda förslaget till procedurfrågor för hur ny valberedning ska utses och om uppgifterna för valberedningen inför årsstämman 2024.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Årsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 700 000 aktier, motsvarande sammanlagt cirka 9,5 procent av aktiekapitalet. Beslutet om nyemission får innehålla bestämmelser om att emitterade aktier får betalas med apport, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Styrelsen bemyndigas även att i övrigt bestämma villkoren för nyemissionen.
Beslutet fattades med erforderlig majoritet.
Syftet med bemyndigandet är att bolaget ska kunna emittera aktier som köpeskillingslikvid i samband med förvärv av andra företag eller andelar av företag och/eller tillgångar, som styrelsen bedömer vara av värde för ProfilGruppen-koncernens verksamhet, eller för förstärkning av bolagets kapitalbas.

Fastställande av handlingar
Resultaträkningen och balansräkningen samt koncern-resultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2022 fastställdes. Styrelsens ersättningsrapport godkändes.

Protokoll från stämman
Justerat protokoll från stämman kommer att publiceras på bolagets hemsida.

Ekonomisk information
Delårsrapport för det andra kvartalet lämnas den 13 juli 2023 klockan 14.00. Datum för kommande ekonomisk information finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Åseda den 18 april 2023

Styrelsen i ProfilGruppen AB (publ)
Orgnr 556277-8943

Dokument och länkar
Beslut från Årsstämman 18 april 2023