2022-04-26

Beslut från årsstämma i ProfilGruppen AB

Vid dagens årsstämma deltog cirka 95 aktieägare och gäster. Stämman leddes av Per Gruwberger.
 
VD sammanfattade 2021
VD och koncernchef Fredrik Zöögling sammanfattade händelser och aktiviteter i ProfilGruppen under 2021.

Ett sammandrag av VD:s anförande från årsstämman kommer att publiceras på bolagets hemsida.
 
Utdelning beslutades
Årsstämman beslutade om en utdelning för verksamhetsåret 2021 om 13,50 kronor per aktie (föregående år 0,00 kr), vilket inkluderar en extra utdelning om 5,00 kronor per aktie.

Avstämningsdag för utdelning ska vara torsdag den 28 april 2022. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas ske tisdag den 3 maj 2022.
 
Val av styrelse och revisor
Nyval skedde av Klaus Jürgen Wiemers, Tomas Berggren, Anders Birgersson och Marie Kadowaki som styrelseledamöter. Omval skedde av Bengt Stillström. Klaus Jürgen Wiemers valdes till styrelseordförande.

Bolagets revisor, Ernst & Young AB omvaldes för det kommande året, med Marika Sengoltz som huvudansvarig revisor.
 
Arvoden
Årsstämman beslutade om styrelsearvode för 2022 enligt följande:
400 000 kr till styrelseordföranden
155 000 kr till envar övrig stämmovald ledamot som inte är anställd i koncernen.

Ersättnings- och revisionsutskotten inkluderas i styrelsens arbete och särskilt arvode för dessa utgår ej. Till ledamöter och suppleanter utsedda av de anställda utgår inget arvode.

Ersättning till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.
 
Beslut om valberedning inför årsstämman 2023
Årsstämman antog det av valberedningen framlagda förslaget till procedurfrågor för hur ny valberedning ska utses och om uppgifterna för valberedningen inför årsstämman 2023.
 
Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Årsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 700 000 aktier, motsvarande sammanlagt cirka 9,5 procent av aktiekapitalet. Beslutet om nyemission får innehålla bestämmelser om att emitterade aktier får betalas med apport, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Styrelsen bemyndigas även att i övrigt bestämma villkoren för nyemissionen.

Beslutet fattades med erforderlig majoritet.

Syftet med bemyndigandet är att bolaget ska kunna emittera aktier som köpeskillingslikvid i samband med förvärv av andra företag eller andelar av företag och/eller tillgångar, som styrelsen bedömer vara av värde för ProfilGruppen-koncernens verksamhet, eller för förstärkning av bolagets kapitalbas.
 
Fastställande av handlingar
Resultaträkningen och balansräkningen samt koncern-resultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2021 fastställdes. Styrelsens ersättningsrapport godkändes.
 
Protokoll från stämman
Justerat protokoll från stämman kommer att publiceras på bolagets hemsida.
 
Ekonomisk information
Delårsrapport för det andra kvartalet lämnas den 14 juli 2022 klockan 14.00. Datum för kommande ekonomisk information finns tillgängliga på bolagets hemsida.
 
Åseda den 26 april 2022

Styrelsen i ProfilGruppen AB (publ)
Orgnr 556277-8943

Dokument och länkar
ProfilGruppen AB - Beslut från stämman 26 April 2022