2021-04-20

Beslut från årsstämma 2021 i ProfilGruppen AB (publ)

Dagens årsstämma genomfördes med stöd av tillfälliga lagregler via poströstning.
 
Beslut från stämman
Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2020 fastställdes.
 
Utdelning
Stämman beslutade att ingen utdelning för verksamhetsåret 2020 ska utgå (föregående år ingen).
 
Val av styrelse och revisor
Mats R Karlsson valdes som ny styrelseledamot och som styrelseordförande. Omval gjordes av styrelseledamöterna Jörgen Abrahamsson, Monica Bellgran, Bengt Stillström och Thomas Widstrand.

Bolagets revisor, Ernst & Young AB omvaldes för det kommande året, med Franz Lindström som huvudansvarig revisor.
 
Arvode
Årsstämman fastställde styrelsearvodet för 2021 enligt valberedningens förslag. Arvode utgår därmed enligt följande:

400 000 kr till styrelseordföranden
155 000 kr till envar övrig stämmovald ledamot som inte är anställd i koncernen.

Ersättnings- och revisionsutskotten inkluderas i styrelsens arbete och särskilt arvode för dessa utgår ej. Till ledamöter och suppleanter utsedda av de anställda utgår inget arvode.

Ersättning till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.
 
Beslut om valberedning inför årsstämman 2022
Årsstämman antog det av valberedningen framlagda förslaget avseende hur ny valberedning ska utses inför årsstämman 2022.
 
 Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Årsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 700 000 aktier, motsvarande sammanlagt cirka 9,5 procent av aktiekapitalet. Beslutet om nyemission får innehålla bestämmelser om att emitterade aktier får betalas med apport, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Styrelsen bemyndigas även att i övrigt bestämma villkoren för nyemissionen.

Beslutet fattades med erforderlig majoritet.

Syftet med bemyndigandet är att bolaget ska kunna emittera aktier som köpeskillingslikvid i samband med förvärv av andra företag eller andelar av företag och/eller tillgångar, som styrelsen bedömer vara av värde för ProfilGruppen-koncernens verksamhet, eller för förstärkning av bolagets kapitalbas.
 
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag.
 
Protokoll från stämman
Justerat protokoll från stämman kommer att publiceras på bolagets hemsida.
 
Ekonomisk information
Delårsrapport för det andra kvartalet lämnas den 15 juli 2021 klockan 14.00. Datum för kommande ekonomisk information finns tillgängliga på bolagets hemsida.
 
Åseda den 20 april 2021
 
 Styrelsen i ProfilGruppen AB (publ)
Orgnr 556277-8943

Dokument och länkar
Pressmeddelande ProfilGruppen AB - Beslut från stämman 20 April 2021