2002-02-04

Årsbokslut från ProfilGruppen AB

Årsbokslut från ProfilGruppen AB (publ) januari - december 2001 Den allmänna konjunkturförsvagningen under 2001 påverkade i hög grad ProfilGruppens verksamhet och resultat. Detta i synnerhet som nedgången var mycket kännbar i de för ProfilGruppens försäljning betydelsefulla telekom- och fordonsbranscherna. · Omsättningen steg obetydligt, till 798,6 Mkr (793,3), varav andelen förädlade aluminiumprodukter utgjorde 66 procent (67). · Rörelseresultatet minskade till 18,1 Mkr (46,6). Resultatet efter finansiella poster blev 7,3 Mkr (36,2). · Under fjärde kvartalet 2001 uppgick omsättningen till 178,1 Mkr (221,3). Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 15,3 Mkr (11,2). · Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades avsevärt och var 68,6 Mkr (20,8). · Utdelningen för 2001 föreslås bli 0.50 kronor per aktie (1.75). · Lars Johansson lämnar VD-skapet i samband med bolagsstämman i april. Till VD och koncernchef utses civilingenjör Nils Arthur. Kontaktpersoner för ekonomisk information: Lars Johansson, koncernchef och VD, tel 0474 - 551 45 e-post: lars.johansson@profilgruppen.se Mats Egeholm, finanschef, tel 0474 - 550 16 e-post: mats.egeholm@profilgruppen.se Ytterligare information och foto för fri publicering finns på internet: www.profilgruppen.se Åseda den 4 februari 2002 Årsbokslut för ProfilGruppen AB (publ) januari - december 2001 Stärkt marknadsposition i en svag konjunktur Nedgången i efterfrågan ledde till förlust i fjärde kvartalet Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 798,6 Mkr (793,3). Rörelseresultatet sjönk till 18,1 Mkr (46,6), vilket innebar en rörelsemarginal på 2,3 procent (5,9). Resultatet efter finansiella poster blev 7,3 Mkr (36,2). Kommentar till årsbokslutet Efter ett lovande första kvartal som gav ett mycket bra resultat, det högsta i ProfilGruppens historia, kom det ena tecknet efter det andra på att luften höll på att gå ur marknaden. Konjunkturnedgången var särskilt markant i telekom- och fordonsbranscherna, som båda är av stor betydelse för ProfilGruppens lönsamhet. Tendensen förstärktes under höstmånaderna med kraftig resultatpåverkan. Den totala leveransvolymen minskade med 7 procent, till 18 680 ton (19 990), men resultatpåverkan blev proportionellt större, eftersom bortfallet till stor del gällde affärer med hög förädlingsgrad. Verksamheten under fjärde kvartalet gav ett minusresultat. Ett omfattande åtgärdsprogram, som inleddes efter sommaren, innebar bland annat att personal i två omgångar varslades om uppsägning. Totalt varslades 83 personer i koncernen. Åtgärdsprogrammet med lagerminskning, kostnadsreduktion och varsel om uppsägning beräknas fullt genomfört få en helårseffekt på 40 Mkr. Årets resultat har endast marginellt hunnit påverkas av åtgärdsprogrammet. Kassaflödet från den löpande verksamheten utvecklades positivt och uppgick till 68,6 Mkr (20,8). Det förbättrade kassaflödet beror huvudsakligen på minskade kundfordringar. Fjärde kvartalet Nettoomsättningen under fjärde kvartalet 2001 uppgick till 178,1 Mkr (221,3) och rörelseresultatet till - 13,0 Mkr (14,1). Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 15,3 Mkr (11,2). Resultatförsämringen beror främst på lägre volymer med anledning av en svagare marknad. Produktionsresurserna har under fjärde kvartalet utnyttjats till cirka 70 procent. Resultatet för perioden har även belastats med av- och nedskrivningar på materiella anläggningstillgångar med netto 3,3 Mkr beroende på lägre framtida utnyttjandegrad samt utgående produkter. Försämringen i fråga om orderingång fortsatte in i november men mot slutet av året skedde en viss återhämtning i marknaden. Marknaden 2001 Marknaden för profiler i Sverige bedöms enligt preliminära siffror ha minskat med 11 procent under 2001. Tendensen är likartad i andra europeiska länder; nedgången i Europa beräknas generellt till 2,5 procent. För ProfilGruppens del var minskningen i Sverige 7 procent, vilket innebär att företaget har ökat sin marknadsandel till 17 procent (16). Exportförsäljningen bibehöll sin andel av den totala försäljningen, 41 procent. Priset på råvara, legerade aluminiumgöt, steg i början av året med 8 procent men föll sedan tillbaka till prisläget vid årets början. Väsentliga händelser 2001 ProfilGruppen fick en tydligare koncernstruktur under året, vilket underströks genom namnbyten på de tillverkande bolagen. Den nya strukturen illustrerar strategin att allt mer satsa på förädlade aluminiumkomponenter. Dotterbolagen Bergströms Metall och Elbe Anodisering, som nu är helt samordnade, bytte i november namn till ProfilGruppen Components AB. Samtidigt bytte ProfilMekanik namn till ProfilGruppen Manufacturing AB. Profiltillverkningen finns samlad i ProfilGruppen Extrusions AB. Namnbytena syftar till att sätta varumärket ProfilGruppen i fokus. De nya namnen understryker också koncernens internationella inriktning. ProfilGruppen fullföljde under året sina investeringsprogram i förädlingsbolagen, som nu är välrustade för en period av ökande efterfrågan. Under fjärde kvartalet kunde ProfilGruppen inregistrera en betydande exportorder till det norska företaget Raufoss Technology AS, specialiserat på komponenter till fordonsindustrin. Affären, som bedöms få ett samlat ordervärde på 175 Mkr sträcker sig över 7 år och avser en förädlad profildetalj som ska användas i framvagnen på en bilmodell inom GM i Europa. Ordern kan ses som ett erkännande av ProfilGruppens ställning som leverantör till de internationellt mest krävande företagen. Förädlingskompetensen har även förstärkts genom etableringen av ProfilSvets Björn Jonsson AB i Norrköping. Bolaget ägs till 51 procent av ProfilGruppen. Samhall Brahes Åsedaverksamhet, som förvärvades den 1 januari 2001, har under året helt integrerats med ProfilGruppens verksamhet, vilket har medfört fördelar när det gäller kapacitet och logistik. ProfilGruppens ambitioner när det gäller öppen och tydlig redovisning uppmärksammades i börsens tävling Bästa Årsredovisningen 2000, där vi erhöll ett hedersomnämnande. Årets investeringar Investeringarna, inklusive företagsförvärv, uppgick till 47,5 Mkr (42,9), varav 16,2 avser förskott och pågående anläggningar. Av årets investeringar avser 29,0 Mkr tillverkningsresurser för fortsatt expansion inom sektorn förädlade aluminiumkomponenter. Avskrivningar enligt plan samt nedskrivningar uppgick till 42,9 Mkr (34,2). Finansiering Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 68,6 Mkr (20,8). Utbetalningarna för investeringar uppgick till 41,9 Mkr (37,9). Häri inkluderas viss förskottsbetalning av den nya pressen med 8,9 Mkr. Koncernens likvida resurser inklusive outnyttjade krediter uppgick den 31 december 2001 till 129,2 Mkr (89,3). Personal Medeltalet anställda i koncernen steg under 2001 till 499 (465), varav 145 (123) avsåg förädlingsbolagen ProfilGruppen Components AB och ProfilGruppen Manufacturing AB samt ProfilSvets Björn Jonsson AB. Av antalet anställda i koncernen var 29 procent (28) kvinnor. Under året utbetalades 124,9 Mkr (115,2) i löner och ersättningar. VD-skifte Lars Johansson önskar efter drygt 21 år som VD lämna ledarskapet i ProfilGruppen i samband med bolagsstämman i april. Han kommer att föreslås till vice ordförande i styrelsen. Vid dagens styrelsemöte utsågs civilingenjör Nils Arthur till hans efter trädare. Nils Arthur kommer närmast från Volvo Lastvagnar, där han var Europachef. (Ytterligare information lämnas i separat pressrelease). Utsikter för 2002 Osäkerheten på marknaden väntas bestå under första halvåret. Vissa tecken på en återhämtning finns för ProfilGruppens del. Orderingången är sedan november åter stigande och orderstocken har ökat väsentligt sedan lägsta läget hösten 2001. Råvarupriserna rör sig på nytt uppåt, vilket brukar tolkas som en signal om förbättring. Under våren 2002 ersätts den äldre pressen Eva med en ny press som möjliggör kapacitetsökning, snävare toleranser och förbättrad produktivitet. Pressbytet medför en viss begränsning av utleveranserna som fördröjer resultatuppgången under första kvartalet. Tillgången till den nya pressen i kombination med teknikinvesteringarna i förädlingsbolagen ger emellertid förutsättningar för väsentliga produktivitets- och resultatförbättringar under andra halvåret. Förutsättningen är då att den efterfrågeökning som det finns tecken på vid upptakten till 2002 håller i sig. Utdelning Styrelsen föreslår bolagsstämman en sänkning av utdelningen till 0,50 kronor per aktie (1,75) för verksamhetsåret 2001. Utdelningen uppgår då till 2,9 Mkr (10,0). ProfilGruppens utdelningspolicy är att lämna utdelning motsvarande cirka 40 procent av årets resultat över en konjunkturcykel. Årsredovisning Årsredovisningen kommer att distribueras med post till samtliga ägare i mars. Från den 1 mars 2002 finns årsredovisningen tillgänglig i företagets reception i Åseda. Samtidigt finns årsredovisningen i sin helhet på internet: www.profilgruppen.se Tidpunkter för ekonomisk information ProfilGruppen lämnar ekonomisk information kvartalsvis. Information för 2002 lämnas enligt följande plan: Delårsrapport 3 månader 20 april 2002 Delårsrapport 6 månader 22 juli 2002 Delårsrapport 9 månader 23 oktober 2002 Bokslutskommuniké 2002 3 februari 2003 Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma i ProfilGruppen AB (publ) äger rum lördagen den 20 april 2002 i ProfilGruppens lokaler i Åseda. Nominering av styrelseledamöter Aktieägare som före bolagsstämman önskar lämna förslag till styrelseledamöter kan dagtid kontakta nomineringskommittén: Jerry Fredriksson, VD i Rådhuset AB, tel 0382 - 672 70; e-post: jerry.fredriksson@radhuset.net Mats Egeholm, finanschef i ProfilGruppen, tel 0474 - 550 16; e-post: mats.egeholm@profilgruppen.se Staffan Håkanson, ordförande i ProfilGruppen AB, tel 021 - 317001; e-post: staffan.hakanson@se.transport.bombardier.com Åseda den 4 februari 2002 Styrelsen i ProfilGruppen AB (publ) org.nr 556277-8943 Bilagor: Resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, nyckeltal i koncernen, samt diagram över resultat, omsättning och leveranser. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/04/20020204BIT00570/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/04/20020204BIT00570/bit0001.pdf Hela Bokslutskommunikén

Dokument och länkar
bit0001.doc Dokument och länkar
bit0001.pdf