2006-02-02

Årsbokslut från ProfilGruppen AB (publ), januari – december 2005

* Nettoomsättningen för helåret ökade till 926,7 Mkr (809,6)

* Rörelseresultatet uppgick till 43,2 Mkr (42,7) och resultatet efter skatt till 26,7 Mkr (26,8)

* Starkt fjärde kvartal – rörelseresultatet ökade med 34 procent till 12,2 Mkr (9,1), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 5,0 procent (4,3)

* Vinsten per aktie uppgick till 4,66 kronor (4,67)

* Starkt kassaflöde och stark balansräkning – kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 78,7 Mkr (34,9) och nettoskuldsättningsgraden vid årets slut till 0,23 (0,44)

* Styrelsen föreslår en höjd utdelning om 2,30 kronor per aktie (2,00) och utskiftning av cirka 86 Mkr till aktieägarna

ProfilGruppens VD och Koncernchef Nils Arthur kommenterar: ”2005 utvecklades till ett bra år för ProfilGruppen. Vårt årsresultat är tillfredsställande och jag vill särskilt lyfta fram vårt fjärde kvartal och årets starka kassaflöde. Vi fortsätter att öka export- och förädlingsandelen i våra affärer och för andra året i rad når vi rekordvolymer. Jag konstaterar att koncernen står stark inför en fortsatt expansion!” Kontaktpersoner för information: Nils Arthur, VD och Koncernchef, telefon 0474-55 400, mobil 070-349 57 90 e-post: nils.arthur@profilgruppen.se Tomas Arvidsson, Informationschef, telefon 0474-55 140, mobil 070-542 42 62 e-post: tomas.arvidsson@profilgruppen.se Resultat- och balansräkning, nyckeltal och övriga fakta om koncernen, se sidan 7-13. Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se.

Dokument och länkar
wkr0001.pdf