2005-02-04

Årsbokslut från ProfilGruppen AB (publ), januari – december 2004

* Kraftig vinstökning - resultatet per aktie ökade med 52 procent till 4,17 kronor (2,74) - Rörelseresultatet ökade med 26 procent till 39,5 Mkr (31,2) och resultatet efter skatt ökade till 23,9 Mkr (15,8) - Nettoomsättningen ökade till 809,6 Mkr (743,9) - Avkastningen på sysselsatt kapital ökade till 12,4 procent (9,7) - Styrelsen föreslår höjd utdelning till 2,00 kronor per aktie (1,25) - Leveransvolymen om 22 100 ton är den högsta någonsin i koncernens historia ProfilGruppens VD och Koncernchef Nils Arthur kommenterar: ”Vi presenterar åter en årsrapport med mycket positiv resultatutveckling. Vinsten per aktie ökade med 52 procent. Under året har vi gjort vår första utlandsinvestering i produktions-verksamhet, vilket skall ses som ett led i vår internationaliseringsstrategi.” ”Vi ser positivt på marknadsutvecklingen för 2005 trots den avmattning som noterades i marknaden under senare delen av 2004. Vår finansiella ställning skapar goda förutsättningar för fortsatt tillväxt!” Kontaktpersoner för ekonomisk information: Nils Arthur, VD och Koncernchef, telefon 0474-55 400, mobil 070-349 57 90 e-post: nils.arthur@profilgruppen.se Jonas Karlsson, Finanschef, telefon 0474-55 111, mobil 070-349 57 18 e-post: jonas.karlsson@profilgruppen.se Tomas Arvidsson, Informationschef, telefon 0474-55 140, mobil 070-542 42 62 e-post: tomas.arvidsson@profilgruppen.se Resultat- och balansräkning, nyckeltal och övriga fakta om koncernen, se sidan 6 - 14. Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se.

Dokument och länkar
wkr0001.pdf