2000-02-04

Årsbokslut från ProfilGruppen AB (publ), januari – december 1999

Årsbokslut från ProfilGruppen AB (publ), januari - december 1999 * Leveranserna ökade med 12 procent till 17.500 ton (15.600). Exportandelen uppgick till 46 procent av leveranserna (40) * Omsättningen steg med 8 procent till 607,9 Mkr (560,5). Förädlingen ökade med 11 procent till 391,7 Mkr (351,5) * Rörelseresultatet ökade med 36 procent till 33,6 Mkr (24,7) Resultatet efter finansiella poster ökade med 25 procent till 25,1 Mkr (20,0) * Resultat per aktie förbättrades med 27 procent till 3,11 kronor (2,45) * Föreslagen utdelning för 1999 1,20 kronor per aktie (1,00) * Fjärde kvartalet 1999 ökade omsättningen med 20 procent jämfört med fjärde kvartalet 1998 * Verksamheten certifierades enligt QS-9000, fordonsindustrins kvalitetssystem, som första nordiska företag i branschen Nyckeltal och korta fakta om koncernen, se sidan 8-9. Kontaktpersoner för ekonomisk information: Håkan Jalling, informationschef, tel 0474 - 551 40 mobil 070 - 660 64 33 e-post: hakan.jalling@profilgruppen.se Lars Johansson, koncernchef och VD, tel 0474 - 551 45 e-post: lars.johansson@profilgruppen.se Mats Egeholm, administrativ chef, tel 0474 - 550 16 e-post: mats.egeholm@profilgruppen.se Aktuell information och foto för fri publicering finns på internet: www.profilgruppen.se Åseda den 4 februari 2000 Årsbokslut från ProfilGruppen AB (publ) januari - december 1999 ProfilGruppen ökade leveranserna och förbättrade resultatet Leveranserna av profiler i aluminium steg med 12 procent - resultatet efter finansiella poster ökade med 25 procent till 25,1 Mkr Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 607,9 Mkr (560,5). Rörelseresultatet ökade till 33,6 Mkr (24,7), vilket gav en rörelsemarginal på 5,5 procent (4,4). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 25,1 Mkr (20,0). Kommentarer till årsbokslutet Omsättningen steg med 8 procent jämfört med 1998. Den ökade faktureringen berodde på högre leveransvolymer och ökad förädling men har dessutom påverkats av lägre aluminiumpriser. Rörelseresultatet steg med 36 procent, främst beroende på högre leveransvolym och bättre marginaler genom ökad förädling. Resultatet efter finansiella poster påverkades av ökade räntekostnader efter investeringen i den nya produktionsanläggningen Press Max. Värdet på förädlade profiler eller komponenter ökade med 11 procent till 391,7 Mkr (351,5) och utgjorde 64 procent av omsättningen (63). Leveranserna av profiler uppgick till 17.500 ton (15.600), vilket var en ökning med 12 procent. Den största ökningen skedde på exportmarknaderna. Exportandelen uppgick till 46 procent (40). Leveransökningen möjliggjordes genom investeringen i Press Max, som togs i bruk under andra halvåret 1998, och som drivs på tre skift sedan sommaren 1999. Det fjärde kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 172,1 Mkr (143,4) och rörelseresultatet till 11,6 Mkr (5,0), vilket gav en rörelsemarginal på 6,7 procent (3,5). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 9,5 Mkr (2,7). Omsättningsökningen på 20 procent i förhållande till fjärde kvartalet 1998 berodde på volymökning med 18 procent och ökad förädling. Av resultatet på 9,5 Mkr avsåg cirka 2,0 Mkr poster som var hänförbara till övriga kvartal 1999, men som reglerats under det fjärde kvartalet. Orderingången Orderingången 1999 ökade med 12 procent jämfört med föregående år. Det är samma ökningstakt som efter tre kvartal 1999. Orderingången för förädlade profiler och komponenter ökade med 20 procent jämfört med 1998. Marknaden 1999 Marknaden för profiler i Sverige bedöms vara i nivå med föregående år enligt preliminära siffror. European Aluminium Association, EAA, bedömer att marknaden i Europa ökade med 4 procent. Ökningen har främst skett inom tillväxtbranscherna elektronik/telekom, fordon samt inredning. Dessa branscher står för cirka 30 procent av de totala leveranserna. Efterfrågan på förädlingstjänster från kapning, anodisering till kompletta komponenter är fortsatt hög. Tillväxtbranscherna såsom elektronik/telekom och fordon tillämpar i allt högre utsträckning så kallad outsourcing. Utvecklingen av nya produkter sker i samarbete med kunden. Varje vecka utvecklas cirka 20 nya produkter. ProfilGruppen har cirka 1.000 kunder som är verksamma i flera olika branscher. Ingen kund står för mer än 4 procent av omsättningen. Priserna på råvara, legerade aluminiumgöt, har stigit med cirka 20 procent under andra halvåret 1999. Trenden pekar på fortsatt ökning under 2000. Väsentliga händelser 1999 Efter semestern ökades kapaciteten vid press Max genom start av ett tredje skift. Leveransvolymerna steg till rekordnivån 17.500 ton. Samtidigt som volymen ökade bibehöll ProfilGruppen andelen förädling, drygt 60 procent av omsättningen. Ett nytt affärssystem infördes under andra halvåret 1999. Systemet kommer att effektivisera kundsamarbetet och styrningen av verksamheten. Investeringen uppgick till 6,4 Mkr. I augusti skrevs avtal med Ericsson Microwave om leveranser av förädlade profiler till deras Mini-Link system. Ordervärdet uppgår till cirka 20 Mkr på årsbasis, varav drygt hälften är förädlingstjänster. Leveranserna till Ericsson ökar under 2000. ProfilGruppen blev i december som första nordiska bolag i sin bransch certifierat enligt QS-9000, fordonsindustrins internationella kvalitetssystem. Allt fler företag inom fordonsindustrin kräver certifierade leverantörer. Den sista december 1999 sålde ProfilGruppen fastigheten för aluminiumgymnasiet i Åseda till Uppvidinge Kommun för 9,0 Mkr, vilket endast medförde en mindre reavinst. I samband med bolagsstämman valdes Staffan Håkanson till ny ordförande i styrelsen och Carl Wilhelm Ros invaldes som ny ledamot. Väsentliga händelser efter årsskiftet I början av januari 2000 offentliggjordes ett treårigt avtal med Wibe Stegar AB om leveranser av profiler, förädlade detaljer och utveckling av nya stegprodukter. Under 2000 kommer leveranserna att successivt öka. Värdet uppgår till mellan 25 och 30 Mkr och den årliga volymen beräknas till 1.500 ton, vilket är drygt 1.000 ton över 1999 års nivå. Investeringen i den nya pressen Under 1997 till 1998 investerade ProfilGruppen totalt 135 Mkr i ökad kapacitet genom den nya produktionsanläggningen Press Max. Produktiviteten och tillgängligheten vid Press Max har fortsatt utvecklats positivt under andra halvåret 1999. Årets investeringar Investeringarna uppgick till 23,7 Mkr (108,8), varav 6,6 Mkr var investeringar i pressarna, 6,4 Mkr avsåg IT-system och 6,1 Mkr investeringar i koncernens förädlingsbolag ProfilMekanik och Elbe Anodisering. Avskrivningarna enligt plan uppgick till 24,2 Mkr (17,8). Finansiering Kassaflödet från den löpande verksamheten 1999 var - 5,8 Mkr (54,0). Under det fjärde kvartalet 1999 uppgick kassaflödet till 17,2 Mkr. Utbetalningar för investeringar uppgick till 31,0 Mkr (83,2). Större delen avser investeringar i Press Max. Koncernens likvida resurser inklusive outnyttjade krediter uppgick den 31 december 1999 till 96,2 Mkr (119,2). Personal Medeltal anställda i koncernen har under 1999 ökat till 379 (368), varav 75 (71) avser förädlingsbolagen ProfilMekanik efter förvärvet av PTM Mekaniska samt Elbe Anodisering. ProfilGruppen har under 1999 medverkat till 35 nya arbetstillfällen i det externa nätverket av förädlings-leverantörer. Ytterligare 7 har tillkommit under januari 2000. Överskottsmedel från SPP avseende tjänstemännens pensioner i ProfilGruppen uppgår enligt besked i oktober 1999 till 4,0 Mkr. Beloppet har inte medräknats i 1999 års bokslut. Utsikter för 2000 ProfilGruppen räknar med att marknaden för profiler och produkter i aluminium kommer att utvecklas positivt under 2000. Särskilt i tillväxtbranscherna elektronik/telekom och fordon. Råvarupriserna visar en uppåtgående trend på grund av stark efterfrågan i hela västvärlden. Genom avtal med råvaruleverantörer har ProfilGruppen säkerställt volymerna för legerade göt. Priset på råvaran avtalas i samma takt som kundavtal tecknas. Året har startat positivt och utökat samarbete har inletts med flera betydelsefulla kunder, exempelvis Wibe Stegar, Besam, Prisma World Sign. ProfilGruppen räknar med en tillväxt som är snabbare än marknadens tillväxt. Utdelning Styrelsen föreslår bolagsstämman en höjning av utdelningen 1999 till 1,20 kronor per aktie (1,00), vilket motsvarar 6,7 Mkr och en utdelningsandel på 39 procent. Årsredovisningen publiceras Årsredovisningen kommer att distribueras med post till samtliga aktieägare. Från den 28 februari 2000 finns årsredovisningen tillgänglig för aktieägarna i ProfilGruppen AB i företagets reception i Åseda. Samtidigt finns årsredovisningen i sin helhet på internet: www.profilgruppen.se Datum för ekonomisk information Bolaget lämnar ekonomisk information kvartalsvis. Informationen för 2000 lämnas enligt följande plan: Delårsrapport, 3 månader 14 april 2000 Delårsrapport, 6 månader 17 juli 2000 Delårsrapport, 9 månader 20 oktober 2000 Bokslutskommuniké 2000 2 februari 2001 Årsredovisning 2000 26 februari 2001 Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma i ProfilGruppen AB (publ) äger rum lördagen den 15 april 2000 kl 10.30 i ProfilMekanik AB lokaler på Västra Industriområdet i Åseda. Registrering sker mellan kl 10.00 - 10.25. Nominering av styrelseledamöter De aktieägare som före bolagsstämman önskar lämna förslag till styrelseledamöter kan dagtid kontakta nomineringskommittén: Staffan Håkanson, styrelseordförande, tel 021 - 32 20 01 Mats Egeholm, administrativ chef i ProfilGruppen, tel 0474 - 550 16 Jerry Fredriksson, VD i Företagstjänst i Sävsjö AB, tel 0382 - 672 70 Åseda den 4 februari 2000 Styrelsen i ProfilGruppen AB (publ) org. nr. 556277-8943 Bilagor: Nyckeltal i koncernen, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, samt diagram över resultat, omsättning, leveranser samt marknadsuppgifter. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/02/04/20000204BIT00320/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/02/04/20000204BIT00320/bit0002.pdf

Dokument och länkar
bit0001.doc Dokument och länkar
bit0002.pdf