Archives

ProfilGruppen förtydligar strategi

ProfilGruppens styrelse har valt att förtydliga uppdraget till bolagets ledning och i viss mån höja ambitionsnivån.

Categories:

Dåliga och goda budskap

ProfilGruppen har upptäckt fel i hanteringen av redovisningen. Det rör sig i första hand om hur och när vi rapporterar olika delar av resultatet. Det redovisade resultatet räknat över en längre period, omfattande de olika delarna av resultatet, är inte fel på något sätt.  Upptäckten består i att en kostnadspost som på årsbasis uppgår till […]

Categories:

ProfilGruppen har utsett ny ordförande.

Styrelsen har utsett Bengt Stillström till ny ordförande. För mer information, vänligen kontakta: Jonny Sandstedt, CFO & tf VD och KoncernchefTel: 073-415 44 25E-post: jonny.sandstedt@profilgruppen.se Bengt Stillström, styrelseledamotTel: 070-440 40 99 Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se.ProfilGruppen AB i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. Vår vision är […]

Categories:

ProfilGruppen ska utse ny ordförande

ProfilGruppen AB:s ordförande Mats Johansson har begärt utträde ur bolagets styrelse. Ny ordförande kommer därför, i enlighet med bolagsstämmans beslut, utses inom styrelsen.  Mats Johansson uppger som skäl för sin avgång att han ser det som omöjligt att fullfölja sitt uppdrag sedan han av bolagets huvudägare och styrelseledamot Bengt Stillström uppmanats att avgå. För mer […]

Categories:

Ny VD börjar 1 september

ProfilGruppen AB utsåg i maj Mari Kadowaki till vd och koncernchef. Mari kommer att tillträda redan första september 2023.   Mari är civilingenjör och idag VD på batteritillverkaren SAFT AB. Sedan 2022 är Mari också ledamot av ProfilGruppens styrelse. Fram till Maris tillträde fortsätter Jonny Sandstedt som tillförordnad VD i ProfilGruppen.  Mari Kadowaki kommenterar:”Jag ser fram emot […]

Categories:

Strejk hos större leverantör till ProfilGruppen

Strejk har brutit ut hos en av ProfilGruppens större leverantörer av aluminium i helgen.ProfilGruppen har lager på aluminium och arbetar för att öka leveranser från övriga leverantörer i syfte att reducera risken för eventuella leveransförseningar. För mer information, vänligen kontakta: Jonny Sandstedt, CFOMobil: 073-415 44 25E-post: jonny.sandstedt@profilgruppen.se Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se.ProfilGruppen AB […]

Categories:

ProfilGruppen varslar om uppsägning av 25 anställda

ProfilGruppen fortsätter att anpassa kostnader mot rådande osäkra konjunkturläge och som ett led i detta varslas idag 25 anställda om uppsägning. Förhandlingar med fackliga parter kommer att inledas så snart som möjligt. ProfilGruppens vd och koncernchef, Fredrik Zöögling, kommenterar:”Vi behöver anpassa oss till den osäkerhet som råder, vilket tyvärr får tråkiga konsekvenser. Vi kommer fortsätta att […]

Categories:

ProfilGruppens ordförande avgår på egen begäran

ProfilGruppens styrelseordförande Klaus Jürgen Wiemers har meddelat övriga styrelsen och valberedningen sin avsikt att utträda ur ProfilGruppens styrelse på egen begäran. Han lämnar styrelsen och uppdraget som styrelseordförande den 30 oktober 2022. Ny ordförande kommer att väljas vid extra bolagsstämma den 31 oktober. Klaus har varit styrelseordförande sedan april 2022 och övriga styrelsen och ledningen tackar honom […]

Categories:

ProfilGruppens valberedning föreslår ordförande

Valberedningen i ProfilGruppen AB föreslår att Mats Johansson väljs till ny styrelseordförande i bolaget vid den extra bolagsstämman den 31 oktober 2022. Mats Johansson är född 1962 och är idag verksam som delägare och styrelseledamot i Orbit One AB. Där började han 1996, först som CFO och sedan som verkställande direktör och koncernchef. Mats är […]

Categories:

ProfilGruppen varslar om uppsägning av 25 anställda

Det råder allmänt stor osäkerhet om hur konjunkturen kommer att utvecklas. ProfilGruppen ser att efterfrågan har minskat under hösten. Sedan sommaren har företaget vidtagit åtgärder för att anpassa kapaciteten, bland annat genom att inte förlänga avtal med visstidsanställd personal. ProfilGruppen har nu också beslutat att ytterligare justera kapaciteten genom att varsla om uppsägningar av 25 […]

Categories: