Värdering av ytan

Värderingen skall utföras i ljusskåp. Profilen vinklas mot ljuskällan.
Vid sidan av profilen placeras Avståndsskalan.

Betraktningsavståndet bestäms av tabellen ”Värdering av feltyp”. Har man t.ex. ett gnidmärke på en yta som är markerad som yta 3 backar man tills man ej kan läsa översta raden men fortfarande kan läsa den undre raden vid B3 på Avståndsskalan. Profilytan betraktas då under 5 sek. Kan man då ej upptäcka avvikelsen är ytan godkänd.

Övrigt

Finns andra, kundspecifika krav på ytans utseende skall detta styras via likare eller motsvarande. Detta kan ex. gälla borstade ytor.

Klass. Definition. Typiska användningsområden. Produktion Användbara legeringar. Betraktnings-avstånd och tid.
1 Repor, gnidmärken eller andra fysiska skador får ej framträda vid besiktning enl. B1 – 5 sek. Dekorlister för radio/TV etc med mycket höga ytkrav. Individuell hantering i alla led. Endast mindre del av profil får klassas som yta 1. Utkörningsyta måste ha lägre ytkrav. Synliga ytor skyddas vid packning. Dielines accepteras ej. EN AW-6060
EN AW-6063
EN AW-6101
B1 – 5 sek.
Vällzoner och värmezoner för anodiserade profiler. Dekorlister för radio/TV etc med mycket höga ytkrav. Individuell hantering i alla led. Endast mindre del av profil får klassas som yta 1. Utkörningsyta måste ha lägre ytkrav. Synliga ytor skyddas vid packning. Dielines accepteras ej. EN AW-6060
EN AW-6063
EN AW-6101
B2 – 5 sek.
2 Repor, gnidmärken eller andra fysiska skador får ej framträda vid besiktning enl. B2 – 5 sek. Duschkabiner, möbler, armatur, detaljer med höga dekorativa krav etc. Individuell hantering i alla led. Utkörningsyta måste ha lägre ytkrav. Synliga ytor skyddas vid packning. Dielines accepteras ej. EN AW-6060
EN AW-6063
EN AW-6101
B2 – 5 sek.
Vällzoner och värmezoner för anodiserade profiler. Duschkabiner, möbler, armatur, detaljer med höga dekorativa krav etc. Individuell hantering i alla led. Utkörningsyta måste ha lägre ytkrav. Synliga ytor skyddas vid packning. Dielines accepteras ej. EN AW-6060
EN AW-6063
EN AW-6101
B3 – 5 sek.
3 Repor, gnidmärken eller andra fysiska skador får ej framträda vid besiktning enl. B3 – 5 sek.. Byggsystem, fasader, dörrar, fönster etc. Om produktion så kräver kan synliga ytor läggas ihop. Synliga ytor skyddas vid packning. Dielines accepteras generellt ej, värderas från fall till fall. EN AW-6060
EN AW-6063
EN AW-6101
(EN AW-6005)
B3 – 5 sek.
Vällzoner och värmezoner för anodiserade profiler. Byggsystem, fasader, dörrar, fönster etc. Synliga ytor kan läggas ihop vid packning om de är anodiserade. Dielines accepteras generellt ej, värderas från fall till fall. EN AW-6060
EN AW-6063
EN AW-6101
(EN AW-6005)
B4 – 5 sek.
4 Repor, dielines, gnidmärken eller andra fysiska skador får ej framträda vid besiktning enl. B4 – 5 sek. Utomhusstegar, byggnads-ställningar etc. Profiler kan läggas ihop i samtliga led. Dielines kan förekomma. EN AW-6060
EN AW-6063
EN AW-6101
EN AW-6005
EN AW-6351
EN AW-6082
B4 – 5 sek.
Vällzoner och värmezoner för anodiserade profiler. Utomhusstegar, byggnads-ställningar etc. Profiler kan läggas ihop i samtliga led. Dielines kan förekomma. EN AW-6060
EN AW-6063
EN AW-6101
EN AW-6005
EN AW-6351
EN AW-6082
B5 – 5 sek.
5 Endast dimensions- och hållfasthetskrav. Hörnvinklar, stängselstolpar. Här finns ej några krav på ytans ut-seende. Ev. defekter får dock ej vara av sådan art att personskador kan uppstå. EN AW-6060
EN AW-6063
EN AW-6101
EN AW-6005
EN AW-6351
EN AW-6082
fig1

Filer

ProfilGruppen Yt-definition