Hantering av obehandlade aluminiumprofiler

Aluminiumprodukter och halvfabrikat i aluminium lagras bäst på rent och torrt underlag och så att deformation på grund av egen­vikten undviks. Lagringsplatsen skall vara torr och väl genomluftad. Obe­hand­lat aluminium missfärgas och utsätts för ytliga lokala korrosionsangrepp (pitting, grop­frätning) om det sam­tidigt utsätts för luftsyre och fukt. I atmosfär är dessa angrepp självläkande. I jord och vatten kan angreppens omfattning vara större.

Korrosionen av obehandlat aluminiumgods beror på lokal ned­brytning av den tunna passiverande oxidfilmen. Med torr luft avses luft med relativ fuktighet under 60 pro­cent, vilket endast uppnås under några varma försommar­dagar i Sverige. På vintern när tem­peraturen är under frys­punkten utsätts inga metaller för korrosion, efter­som pro­cessen ford­rar vatten i flytande form.

Obehandlat aluminiumgods som under transport och hantering utsatts för väta skall genast avemballeras och torkas. Starkt nedkylt gods (ex vid transport vintertid), som tas in i upp­värmda lokaler, utsätts för kondens som kan orsaka korrosion.

Kondensation av vattenånga sker på metallytor vars tempera­tur är lägre än den omgivande luftens. Så kallad spaltkorrosion kan uppstå i trånga vätskefyllda spalter (0,02 ‑ 0,5 mm) mellan obehandlade aluminiumytor på grund av varierande syrepotential (ojämn lufttillförsel), och leder till fläckvis missfärgning.

Besvärande i korrosionssammanhang vid hantering av obehand­lat aluminiumgods är också handsvett, som i form av finger­avtryck överförs till aluminiumytan. På grund av sin halt av koksalt och andra elektrolyter bildar handsvetten korrosionsfram­kallande fläckar. Inverkan av handsvett är starkt indivi­duellt. Bästa skyddet är att alltid hantera obehand­lade pro­filer med skyddshandskar. I annat fall uppstår fingeravtrycks­märken i samband med anodisering.

Det är en god regel att alltid avemballera aluminiumgodset i samband med mottagningen och sedan lagra godset torrt, rent och luftigt.

Nötningskorrosion är en form av korrosion som uppstår då alu­miniumprofiler gnids mot varandra under t ex transport. Då nöts oxidskiktet bort för att på nytt återbildas, varvid till sist svarta fläckar av aluminiumoxid uppstår i kon­takt­punkten.

Leverantören svarar inte för angrepp som uppstått efter an­komst till kund, på grund av felaktig lagring eller han­tering.