Sammanfoga aluminiumprofiler

Vi använder flera olika metoder för att sammanfoga aluminiumprofiler med varandra, men även med andra material.
Sammanfoga aluminiumprofiler, Svetsning

Beroende på dina behov, och kraven på din applikation, erbjuder vi bland annat följande:

Smältsvetsning använder värme, plus metall som tillsatsmaterial, för att sammanfoga två ytor. De vanligast förekommande metoderna är TIG och MIG. TIG lämpar sig bäst för tunnväggiga material och ger fina svetsfogar. MIG används vid svetsning av tjockare material, har högre svetshastighet men sämre finish på svetsfogarna.

Kallpressvetsning sammanfogar två aluminiumstycken utan att vare sig värme eller metall tillförs processen. Sammanfogningen erhålls då aluminiumstyckenas specialutformade skarvdelar pressas samman under högt tryck och rörelse. Detta ger atomära bindningar i de två styckena med en hållbar fog.

Nitning utföres som popnitning eller stuknitning. Popnitning är den vanligaste metoden och utförs utan mothåll. Stuknitning utförs utan tillförsel av annat material och görs med hjälp av mothåll.

Lödning lämpar sig vid tunna godsstorlekar, små detaljer samt vid fogning mot andra metaller.

Skruvförband används oftast när man vill kunna demontera sammanfogningen.