Form- och processberoende variationer

Formberoende variationer

Vid strängpressning varierar det hydrostatiska materialtrycket i olika delar av verktyget.

fig1

Variationer i tryck på verktygets inloppssida.
Verktygstillverkaren konstruerar verktyget med bäringslängder ( friktionsytan i den profilbildande spalten) på approximativt 1,5x godstjockleken.
Trycket i de yttre delarna av verktyget är lägre än i mitten av verktygsytan. Därför måste flödet genom verktyget styras genom att bäringslängderna i mitten av verktyget är längre än i ytterkanterna, eller genom ökning av godstjockleken i profilens yttre delar, vilket också ökar flödet.

Processberoende tryckvariationer

Det ovan nämnda tryckförhållandet är inte konstant under presscykeln.
P P/2 P

fig2

Tryckvariationer under presscykeln

Förenklat uttryckt kan sägas Att tryckförhållandet inte är konstant under presscykeln. Det varierar med stemmens läge. Det ligger någorlunda konstant i början med en mot slutet hastigt ökande utjämning av trycket mot slutet.
Eftersom materialflödet är mycket viktigt för den slutgiltiga profilformen har dessa tryckvariationer stor inverkan på den erhållna profilformen.