Processen

Flera olika extruderingsmetoder existerar. Direkt och indirekt extrudering är intermittenta extruderingsmetoder i vilka man har att ta hänsyn till götvikter, profilvikter, extruderingslängder, cykelstilleståndstider, med mera.

Den av ProfilGruppen använda extruderingsmetoden kallas direkt extrudering.

Det finns också kontinuerliga extruderingsmetoder, som används uteslutande för småprofiler och enkla rör. Gemensamt för alla extruderingsmetoder är att formningsprocessen sker under det korta moment då materialet passerar den profilformande spalten i verktyget.

Detta är det centrala i all profilpressning. För att erhålla en process med en uthålligt hög noggrannhet krävs god precision i justering och hantering av verktygen.

Till detta krävs en precis kontroll av processparametrarna för att hålla en hög kvalitetsnivå i produktionen.

Processen_Fig1

Ställtid

En av fördelarna med profilpressning är de korta ställtiderna. Detta har samband med processens intermittens. Varje nytt göt innebär start av en ny processcykel. Vid byte av profil i produktion behöver man endast byta verktyg.

För detta är pressen utrustad med ett Die-Slide system. Med hjälp av detta kan ett nytt verktyg prepareras under pågående process. Vid verktygsbyte skjuts det gamla verktyget ut på samma gång som det nya skjuts in i läge för pressning.

Allt arbete med rengöring av det uttagna verktyget kan även det utföras under pågående process. Klargöring och efterarbete orsakar alltså inga stillestånd.

Tillkommande arbete vid profilbyte i produktionen som ändring av götlängder, legeringsbyte, och ändring av göttemperatur kan också göra klart i förväg.