Avstämning alternativa nyckeltal

Kvartal 3
2019
Kvartal 3
2018
Kvartal 1-3 Kvartal 1-3 12 mån
    2019 2018 rullande 2018
Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA), Mkr
Rörelseresultat 26.4 22.4 90.5 89.7 114.5 113.7
Av- och nedskrivningar 14.2 11.0 41.8 35.8 55.2 49.2
Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA), Mkr 40.6 33.4 132.3 125.5 169.7 162.9
Rörelsemarginal, %
Rörelseresultat, Mkr 26.4 22.4 90.5 89.7 114.5 113.7
Intäkter, Mkr 355.5 354.3 1 240.2 1 204.0 1 654.5 1 618.3
Rörelsemarginal, % 7.4 6.3 7.3 7.5 6.9 7.0
Resultatmarginal, %
Resultat före skatt, Mkr 21.7 20.8 78.4 85.1 100.9 107.6
Intäkter, Mkr 355.5 354.3 1 240.2 1 204.0 1 654.5 1 618.3
Resultatmarginal, % 6.1 5.9 6.3 7.1 6.1 6.6
Avkastning på eget kapital, %
Periodens resultat (uppräknat till 12 mån vid delår) 68.0 64.8 82.1 88.5 78.7 83.5
Genomsnittligt eget kaptal 389.4 343.4 386.0 338.7 375.2 349.5
Avkastning på eget kapital, % 17.5 18.9 21.3 26.1 21.0 23.9
Avkastning på sysselsatt kapital, %
Resultat efter finansiella poster (uppräknat till 12 mån vid delår) 86.8 83.2 104.5 113.5 100.9 107.6
Finansiella kostnader (uppräknat till 12 mån vid delår) 20.4 6.4 17.3 6.4 15.0 6.8
Genomsnittligt eget kaptal 389.4 343.4 386.0 338.7 375.2 349.5
Genomsnittliga räntebärande skulder och avsättningar 360.9 143.3 251.5 133.5 254.9 130.0
Genomsnittligt sysselsatt kapital 750.2 486.7 637.4 472.2 630.1 479.5
Avkastning på sysselsatt kapital, % 14.3 18.4 19.1 25.4 18.4 23.9
Likviditetsreserv, Mkr
Likvida medel 72.4 24.9 26.1
Beviljade ej utnyttjade krediter 158.4 334.8 340.3
Likviditetsreserv, Mkr 230.8 359.7 366.4
Räntebärande nettoskuld, Mkr
Räntebärande skulder och avsättningar 360.6 149.2 142.3
Likvida medel 72.4 24.9 26.1
Räntebärande nettoskuld, Mkr 288.2 124.3 116.2
Nettoskuld/EBITDA, ggr
Räntebärande skulder och avsättningar 360.6 149.2 142.3
Likvida medel 72.4 24.9 26.1
EBITDA (rullande 12 mån) 169.7 161.0 162.9
Nettoskuld/EBITDA, ggr 1.7 0.8 0.7
Nettoskuldsättningsgrad, ggr
Räntebärande skulder och avsättningar 360.6 149.2 142.3
Likvida medel 72.4 24.9 26.1
Summa eget kapital 397.5 352.8 374.4
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0.7 0.4 0.3
Soliditet, %
Summa eget kapital 397.5 352.8 374.4
Balansomslutning 1133.9 825.2 918.3
Soliditet, % 35.1 42.8 40.8
Kapitalomsättningshastighet, ggr
Intäkter (uppräknat till 12 mån vid delår) 1 653.6 1 605.3 1 654.5 1 618.3
Genomsnittligt sysselsatt kapital 637.4 472.2 630.1 479.5
Kapitalomsättningshastighet, ggr 2.6 3.4 2.6 3.4
Andel riskbärande kapital, %
Summa eget kapital 397.5 352.8 374.4
Upskjuten skatt 34.8 31.3 37.7
Balansomslutning 1133.9 825.2 918.3
Andel riskbärande kapital, % 38.1 46.5 44.9
Räntetäckningsgrad, ggr
Resultat efter finansiella poster 21.7 20.8 78.4 85.1 100.9 107.6
Finansiella kostnader 5.1 1.6 13.0 4.8 15.0 6.8
Räntetäckningsgrad, ggr 4.9 13.7 7.0 18.7 7.7 16.9
Intäkter per anställd (medelantal), Tkr
Intäkter, Mkr 355.5 354.3 1 240.2 1 204.0 1 654.5 1 618.3
Medelantal anställda (motsvarande heltidstjänster) 475 463 467 457 456 459
Intäkter per anställd (medelantal), Tkr 748 765 2 656 2 635 3 628 3 526
Resultat efter finansiella poster per anställd (medelantal), Tkr
Resultat efter finansiella poster, Mkr 21.7 20.8 78.4 85.1 100.9 107.6
Medelantal anställda (motsvarande heltidstjänster) 475 463 467 457 456 459
Resultat efter finansiella poster per anställd (medelantal), Tkr 46 45 168 186 221 234
Eget kapital per aktie, kr
Summa eget kapital 397.5 352.8 374.4
Innehav utan bestämmande inflytande 18.7 11.6 13.0
Antal aktier, tusental 7 399 7 399 7 399
Eget kapital per aktie, kr 51.20 46.11 48.84