Avstämning alternativa nyckeltal

Kvartal 1 Kvartal 1 12 mån
2019 2018 rullande 2018
Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA), Mkr
Rörelseresultat 35,6 34,5 114,8 113,7
Av- och nedskrivningar 13,9 11,4 51,7 49,2
Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA), Mkr 49,5 45,9 166,5 162,9
Rörelsemarginal, %
Rörelseresultat, Mkr 35,6 34,5 114,8 113,7
Intäkter, Mkr 443,3 408,2 1 653,4 1 618,3
Rörelsemarginal, % 8,0 8,5 6,9 7,0
Resultatmarginal, %
Resultat före skatt, Mkr 32,6 33,1 107,1 107,6
Intäkter, Mkr 443,3 408,2 1 653,4 1 618,3
Resultatmarginal, % 7,4 8,1 6,5 6,6
Avkastning på eget kapital, %
Periodens resultat (uppräknat till 12 mån vid delår) 102,4 103,2 83,3 83,5
Genomsnittligt eget kaptal 387,0 334,6 372,1 349,5
Avkastning på eget kapital, % 26,5 30,8 22,4 23,9
Avkastning på sysselsatt kapital, %
Resultat efter finansiella poster (uppräknat till 12 mån vid delår) 130,4 132,4 107,1 107,6
Finansiella kostnader (uppräknat till 12 mån vid delår) 12,8 6,0 8,5 6,8
Genomsnittligt eget kaptal 387,0 334,6 372,1 349,5
Genomsnittliga räntebärande skulder och avsättningar 201,4 116,1 187,5 130,0
Genomsnittligt sysselsatt kapital 588,4 450,7 559,6 479,5
Avkastning på sysselsatt kapital, % 24,3 30,7 20,7 23,9
Likviditetsreserv, Mkr
Likvida medel 22,2 31,0 26,1
Beviljade ej utnyttjade krediter 217,2 111,4 340,3
Likviditetsreserv, Mkr 239,4 142,4 366,4
Räntebärande nettoskuld, Mkr
Räntebärande skulder och avsättningar 260,5 114,5 142,3
Likvida medel 22,2 31,0 26,1
Räntebärande nettoskuld, Mkr 238,3 83,5 116,2
Nettoskuld/EBITDA, ggr
Räntebärande skulder och avsättningar 260,5 114,5 142,3
Likvida medel 22,2 31,0 26,1
EBITDA (rullande 12 mån) 166,5 151,2 162,9
Nettoskuld/EBITDA, ggr 1,4 0,6 0,7
Nettoskuldsättningsgrad, ggr
Räntebärande skulder och avsättningar 260,5 114,5 142,3
Likvida medel 22,2 31,0 26,1
Summa eget kapital 399,6 344,6 374,4
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,6 0,2 0,3
Soliditet, %
Summa eget kapital 399,6 344,6 374,4
Balansomslutning 1004,9 790,4 918,3
Soliditet, % 39,8 43,6 40,8
Kapitalomsättningshastighet, ggr
Intäkter (uppräknat till 12 mån vid delår) 1 773,2 1 632,8 1 653,4 1 618,3
Genomsnittligt sysselsatt kapital 588,4 450,7 559,6 479,5
Kapitalomsättningshastighet, ggr 3,0 3,6 3,0 3,4
Andel riskbärande kapital, %
Summa eget kapital 399,6 344,6 374,4
Upskjuten skatt 34,7 30,6 37,7
Balansomslutning 1004,9 790,4 918,3
Andel riskbärande kapital, % 43,2 47,5 44,9
Räntetäckningsgrad, ggr
Resultat efter finansiella poster 32,6 33,1 107,1 107,6
Finansiella kostnader 3,2 1,5 8,5 6,8
Räntetäckningsgrad, ggr 11,1 22,1 13,7 16,9
Intäkter per anställd (medelantal), Tkr
Intäkter, Mkr 443,3 408,2 1 653,4 1 618,3
Medelantal anställda (motsvarande heltidstjänster) 464 451 463 459
Intäkter per anställd (medelantal), Tkr 955 905 3 571 3 526
Resultat efter finansiella poster per anställd (medelantal), Tkr
Resultat efter finansiella poster, Mkr 32,6 33,1 107,1 107,6
Medelantal anställda (motsvarande heltidstjänster) 464 451 463 459
Resultat efter finansiella poster per anställd (medelantal), Tkr 70 73 231 234
Eget kapital per aktie, kr
Summa eget kapital 399,6 344,6 374,4
Innehav utan bestämmande inflytande 13,7 13,4 13,0
Antal aktier, tusental 7 399 7 399 7 399
Eget kapital per aktie, kr 52,16 44,76 48,84