Avstämning alternativa nyckeltal

Kvartal 2 Kvartal 2 Kvartal 1-2 Kvartal 1-2 12 mån
2018 2017 2018 2017 rullande 2017
Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA), Mkr
Rörelseresultat 32,8 31,9 67,3 58,4 112,8 103,9
Av- och nedskrivningar 13,4 9,5 24,8 18,8 43,2 37,2
Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA), Mkr 46,2 41,4 92,1 77,2 156,0 141,1
Rörelsemarginal, %
Rörelseresultat, Mkr 32,8 31,9 67,3 58,4 112,8 103,9
Intäkter, Mkr 441,5 364,3 849,7 701,5 1 531,0 1 382,8
Rörelsemarginal, % 7,4 8,8 7,9 8,3 7,4 7,5
Resultatmarginal, %
Resultat före skatt, Mkr 31,2 30,5 64,3 55,9 108,1 99,7
Intäkter, Mkr 441,5 364,3 849,7 701,5 1 531,0 1 382,8
Resultatmarginal, % 7,1 8,4 7,6 8,0 7,1 7,2
Avkastning på eget kapital, %
Periodens resultat (uppräknat till 12 mån vid delår) 97,6 95,2 100,4 87,2 83,9 77,3
Genomsnittligt eget kaptal 339,3 292,5 329,3 282,1 313,8 297,6
Avkastning på eget kapital, % 28,8 32,5 30,5 30,9 26,7 26,0
Avkastning på sysselsatt kapital, %
Resultat efter finansiella poster (uppräknat till 12 mån vid delår) 124,8 122,0 128,6 111,8 108,1 99,7
Finansiella kostnader (uppräknat till 12 mån vid delår) 6,8 5,2 6,4 5,2 5,1 4,5
Genomsnittligt eget kaptal 339,3 292,5 329,3 282,1 313,8 297,6
Genomsnittliga räntebärande skulder och avsättningar 126,0 121,3 127,6 111,8 130,5 108,8
Genomsnittligt sysselsatt kapital 465,2 413,8 456,8 393,9 444,3 406,4
Avkastning på sysselsatt kapital, % 28,3 30,7 29,6 29,7 25,5 25,6
Likviditetsreserv, Mkr
Likvida medel 30,7 10,8 27,9
Beviljade ej utnyttjade krediter 83,0 115,7 112,2
Likviditetsreserv, Mkr 113,7 126,5 140,1
Räntebärande nettoskuld, Mkr
Räntebärande skulder och avsättningar 137,4 123,6 117,7
Likvida medel 30,7 10,8 27,9
Räntebärande nettoskuld, Mkr 106,7 112,8 89,8
Nettoskuld/EBITDA, ggr
Räntebärande skulder och avsättningar 137,4 123,6 117,7
Likvida medel 30,7 10,8 27,9
EBITDA (rullande 12 mån) 156,0 137,2 141,1
Nettoskuld/EBITDA, ggr 0,7 0,8 0,6
Nettoskuldsättningsgrad, ggr
Räntebärande skulder och avsättningar 137,4 123,6 117,7
Likvida medel 30,7 10,8 27,9
Summa eget kapital 333,9 293,6 324,6
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,3 0,4 0,3
Soliditet, %
Summa eget kapital 333,9 293,6 324,6
Balansomslutning 822,9 695,9 742,1
Soliditet, % 40,6 42,2 43,7
Kapitalomsättningshastighet, ggr
Intäkter (uppräknat till 12 mån vid delår) 1 699,4 1 403,0 1 531,0 1 382,8
Genomsnittligt sysselsatt kapital 456,8 393,9 444,3 406,4
Kapitalomsättningshastighet, ggr 3,7 3,6 3,4 3,4
Andel riskbärande kapital, %
Summa eget kapital 333,9 293,6 324,6
Upskjuten skatt 30,6 28,5 32,2
Balansomslutning 822,9 695,9 742,1
Andel riskbärande kapital, % 44,3 46,3 48,1
Räntetäckningsgrad, ggr
Resultat efter finansiella poster 31,2 30,5 64,3 55,9 108,1 99,7
Finansiella kostnader 1,7 1,3 3,2 2,6 5,1 4,5
Räntetäckningsgrad, ggr 20,6 24,0 21,3 22,2 22,7 23,3
Intäkter per anställd (medelantal), Tkr
Intäkter, Mkr 441,5 364,3 849,7 701,5 1 531,0 1 382,8
Medelantal anställda (motsvarande heltidstjänster) 457,0 434,0 454,0 419,0 453,0 442,0
Intäkter per anställd (medelantal), Tkr 966,1 839,4 1 871,6 1 674,2 3 379,7 3 128,5
Resultat efter finansiella poster per anställd (medelantal), Tkr
Resultat efter finansiella poster, Mkr 31,2 30,5 64,3 55,9 108,1 99,7
Medelantal anställda (motsvarande heltidstjänster) 457,0 434,0 454,0 419,0 453,0 442,0
Resultat efter finansiella poster per anställd (medelantal), Tkr 68,3 70,3 141,6 133,4 238,6 225,6
Eget kapital per aktie, kr
Summa eget kapital 333,9 293,6 324,6
Innehav utan bestämmande inflytande 12,4 11,1 12,1
Antal aktier, tusental 7 399,0 7 399,0 7 399,0
Eget kapital per aktie, kr 43,5 38,2 42,2