Avstämning alternativa nyckeltal

Kvartal 1
2020
Kvartal 1
2019
12 mån
    rullande 2019
Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA), Mkr
Rörelseresultat 26.0 35.6 103.6 113.2
Av- och nedskrivningar 16.4 13.9 60.2 57.7
Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA), Mkr 42.4 49.5 163.8 170.9
Rörelsemarginal, %
Rörelseresultat, Mkr 26.0 35.6 103.6 113.2
Intäkter, Mkr 401.1 443.3 1 579.9 1 622.1
Rörelsemarginal, % 6.5 8.0 6.6 7.0
Resultatmarginal, %
Resultat före skatt, Mkr 14.5 32.6 83.8 101.9
Intäkter, Mkr 401.1 443.3 1 579.9 1 622.1
Resultatmarginal, % 3.6 7.4 5.3 6.3
Avkastning på eget kapital, %
Periodens resultat (uppräknat till 12 mån vid delår) 45.6 102.4 66.3 80.5
Genomsnittligt eget kapital 420.6 387.0 412.0 395.7
Avkastning på eget kapital, % 10.8 26.5 16.1 20.3
Avkastning på sysselsatt kapital, %
Resultat efter finansiella poster (uppräknat till 12 mån vid delår) 58.0 130.4 83.8 101.9
Finansiella kostnader (uppräknat till 12 mån vid delår) 50.4 12.8 21.1 11.7
Genomsnittligt eget kapital 420.6 387.0 412.0 395.7
Genomsnittliga räntebärande skulder och avsättningar 355.5 201.4 320.6 236.3
Genomsnittligt sysselsatt kapital 776.1 588.4 732.6 631.9
Avkastning på sysselsatt kapital, % 14.0 24.3 14.3 18.0
Likviditetsreserv, Mkr
Likvida medel 39.3 22.2 29.9
Beviljade ej utnyttjade krediter 113.3 217.2 116.9
Likviditetsreserv, Mkr 152.6 239.4 146.8
Räntebärande nettoskuld, Mkr
Räntebärande skulder och avsättningar 380.7 260.5 330.2
Likvida medel 39.3 22.2 29.9
Räntebärande nettoskuld, Mkr 341.4 238.3 300.3
Nettoskuld/EBITDA, ggr
Räntebärande skulder och avsättningar 380.7 260.5 330.2
Likvida medel 39.3 22.2 29.9
EBITDA (rullande 12 mån) 163.8 166.5 170.9
Nettoskuld/EBITDA, ggr 2.1 1.4 1.8
Nettoskuldsättningsgrad, ggr
Räntebärande skulder och avsättningar 380.7 260.5 330.2
Likvida medel 39.3 22.2 29.9
Summa eget kapital 424.3 399.6 416.9
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0.8 0.6 0.7
Soliditet, %
Summa eget kapital 424.3 399.6 416.9
Balansomslutning 1154.9 1004.9 1090.1
Soliditet, % 36.7 39.8 38.2
Kapitalomsättningshastighet, ggr
Intäkter (uppräknat till 12 mån vid delår) 1 604.4 1 773.2 1 579.9 1 622.1
Genomsnittligt sysselsatt kapital 776.1 588.4 732.6 631.9
Kapitalomsättningshastighet, ggr 2.1 3.0 2.2 2.6
Andel riskbärande kapital, %
Summa eget kapital 424.3 399.6 416.9
Uppskjuten skatt 53.5 34.7 55.1
Balansomslutning 1154.9 1004.9 1090.1
Andel riskbärande kapital, % 41.4 43.2 43.3
Räntetäckningsgrad, ggr
Resultat efter finansiella poster 14.5 32.6 83.8 101.9
Finansiella kostnader 12.6 3.2 21.1 11.7
Räntetäckningsgrad, ggr 2.1 11.1 4.7 9.7
Intäkter per anställd (medelantal), Tkr
Intäkter, Mkr 401.1 443.3 1 579.9 1 622.1
Medelantal anställda (motsvarande heltidstjänster) 461 464 465 466
Intäkter per anställd (medelantal), Tkr 870 955 3 398 3 481
Resultat efter finansiella poster per anställd (medelantal), Tkr
Resultat efter finansiella poster, Mkr 14.5 32.6 83.8 101.9
Medelantal anställda (motsvarande heltidstjänster) 461 464 465 466
Resultat efter finansiella poster per anställd (medelantal), Tkr 31 70 180 219
Eget kapital per aktie, kr
Summa eget kapital 424.3 399.6 416.9
Innehav utan bestämmande inflytande 20.3 13.7 18.1
Antal aktier, tusental 7 399 7 399 7 399
Eget kapital per aktie, kr 54.60 52.16 53.90