Avstämning alternativa nyckeltal

Kvartal 4 Kvartal 4 Kvartal 1-4 Kvartal 1-4 12 mån
2018 2017 2018 2017 rullande 2017
Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA), Mkr
Rörelseresultat 24,0 24,8 113,7 103,9 113,7 103,9
Av- och nedskrivningar 13,4 10,7 49,2 37,2 49,2 37,2
Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA), Mkr 37,4 35,5 162,9 141,1 162,9 141,1
Rörelsemarginal, %
Rörelseresultat, Mkr 24,0 24,8 113,7 103,9 113,7 103,9
Intäkter, Mkr 414,3 367,2 1 618,3 1 382,8 1 618,3 1 382,8
Rörelsemarginal, % 5,8 6,8 7,0 7,5 7,0 7,5
Resultatmarginal, %
Resultat före skatt, Mkr 22,5 24,3 107,6 99,7 107,6 99,7
Intäkter, Mkr 414,3 367,2 1 618,3 1 382,8 1 618,3 1 382,8
Resultatmarginal, % 5,4 6,6 6,6 7,2 6,6 7,2
Avkastning på eget kapital, %
Periodens resultat (uppräknat till 12 mån vid delår) 68,4 74,0 83,5 77,3 83,5 77,3
Genomsnittligt eget kaptal 363,6 316,3 349,5 297,6 349,5 297,6
Avkastning på eget kapital, % 18,8 23,4 23,9 26,0 23,9 26,0
Avkastning på sysselsatt kapital, %
Resultat efter finansiella poster (uppräknat till 12 mån vid delår) 90,0 97,2 107,6 99,7 107,6 99,7
Finansiella kostnader (uppräknat till 12 mån vid delår) 8,0 2,4 6,8 4,5 6,8 4,5
Genomsnittligt eget kaptal 363,6 316,3 349,5 297,6 349,5 297,6
Genomsnittliga räntebärande skulder och avsättningar 145,8 121,8 130,0 108,8 130,0 108,8
Genomsnittligt sysselsatt kapital 509,4 438,1 479,5 406,4 479,5 406,4
Avkastning på sysselsatt kapital, % 19,2 22,7 23,9 25,6 23,9 25,6
Likviditetsreserv, Mkr
Likvida medel 26,1 27,9 27,9
Beviljade ej utnyttjade krediter 340,3 112,2 112,2
Likviditetsreserv, Mkr 366,4 140,1 140,1
Räntebärande nettoskuld, Mkr
Räntebärande skulder och avsättningar 142,3 117,7 117,7
Likvida medel 26,1 27,9 27,9
Räntebärande nettoskuld, Mkr 116,2 89,8 89,8
Nettoskuld/EBITDA, ggr
Räntebärande skulder och avsättningar 142,3 117,7 117,7
Likvida medel 26,1 27,9 27,9
EBITDA (rullande 12 mån) 162,9 141,1 141,1
Nettoskuld/EBITDA, ggr 0,7 0,6 0,6
Nettoskuldsättningsgrad, ggr
Räntebärande skulder och avsättningar 142,3 117,7 117,7
Likvida medel 26,1 27,9 27,9
Summa eget kapital 374,4 324,6 324,6
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,3 0,3 0,3
Soliditet, %
Summa eget kapital 374,4 324,6 324,6
Balansomslutning 918,3 742,1 742,1
Soliditet, % 40,8 43,7 43,7
Kapitalomsättningshastighet, ggr
Intäkter (uppräknat till 12 mån vid delår) 1 618,3 1 382,8 1 618,3 1 382,8
Genomsnittligt sysselsatt kapital 479,5 406,4 479,5 406,4
Kapitalomsättningshastighet, ggr 3,4 3,4 3,4 3,4
Andel riskbärande kapital, %
Summa eget kapital 374,4 324,6 324,6
Upskjuten skatt 37,7 32,2 32,2
Balansomslutning 918,3 742,1 742,1
Andel riskbärande kapital, % 44,9 48,1 48,1
Räntetäckningsgrad, ggr
Resultat efter finansiella poster 22,5 24,3 107,6 99,7 107,6 99,7
Finansiella kostnader 2,0 0,6 6,8 4,5 6,8 4,5
Räntetäckningsgrad, ggr 12,4 46,4 16,9 23,3 16,4 23,3
Intäkter per anställd (medelantal), Tkr
Intäkter, Mkr 414,3 367,2 1 618,3 1 382,8 1 618,3 1 382,8
Medelantal anställda (motsvarande heltidstjänster) 466 452 459 442 459 442
Intäkter per anställd (medelantal), Tkr 889 812 3 526 3 129 3 526 3 129
Resultat efter finansiella poster per anställd (medelantal), Tkr
Resultat efter finansiella poster, Mkr 22,5 24,3 107,6 99,7 107,6 99,7
Medelantal anställda (motsvarande heltidstjänster) 466 452 459 442 459 442
Resultat efter finansiella poster per anställd (medelantal), Tkr 48 54 234 226 234 226
Eget kapital per aktie, kr
Summa eget kapital 374,4 324,6 324,6
Innehav utan bestämmande inflytande 13,0 12,1 12,1
Antal aktier, tusental 7 399 7 399 7 399
Eget kapital per aktie, kr 48,84 42,24 42,24