Avstämning alternativa nyckeltal

Kvartal 2
2020
Kvartal 2
2019
Kvartal 1-2
2020
Kvartal 1-2
2019
12 mån
        rullande 2019
Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA), Mkr
Rörelseresultat 1,4 28,5 27,4 64,1 76,5 113,2
Av- och nedskrivningar 16,6 13,7 33,0 27,6 63,1 57,7
Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA), Mkr 18,0 42,2 60,4 91,7 139,6 170,9
Rörelsemarginal, %
Rörelseresultat, Mkr 1,4 28,5 27,4 64,1 76,5 113,2
Intäkter, Mkr 316,8 441,4 717,9 884,7 1 455,3 1 622,1
Rörelsemarginal, % 0,4 6,5 3,8 7,2 5,3 7,0
Resultatmarginal, %
Resultat före skatt, Mkr 5,9 24,1 20,4 56,7 65,6 101,9
Intäkter, Mkr 316,8 441,4 717,9 884,7 1 455,3 1 622,1
Resultatmarginal, % 1,9 5,5 2,8 6,4 4,5 6,3
Avkastning på eget kapital, %
Periodens resultat (uppräknat till 12 mån vid delår) 18,8 76,0 32,2 89,2 52,0 80,5
Genomsnittligt eget kapital 429,3 390,4 425,6 377,8 407,7 395,7
Avkastning på eget kapital, % 4,4 19,5 7,6 23,6 12,8 20,3
Avkastning på sysselsatt kapital, %
Resultat efter finansiella poster (uppräknat till 12 mån vid delår) 23,6 96,4 40,8 113,4 65,6 101,9
Finansiella kostnader (uppräknat till 12 mån vid delår) -17,6 18,8 14,2 15,8 10,9 11,7
Genomsnittligt eget kapital 429,3 390,4 425,6 377,8 407,7 395,7
Genomsnittliga räntebärande skulder och avsättningar 368,5 310,8 343,3 251,7 358,7 236,3
Genomsnittligt sysselsatt kapital 797,8 701,2 768,8 629,5 766,4 631,9
Avkastning på sysselsatt kapital, % 0,8 16,4 7,2 20,5 10,0 18,0
Likviditetsreserv, Mkr
Likvida medel 42,7 29,0 29,9
Beviljade ej utnyttjade krediter 133,9 112,6 116,9
Likviditetsreserv, Mkr 176,6 141,6 146,8
Räntebärande nettoskuld, Mkr
Räntebärande skulder och avsättningar 356,3 361,1 330,2
Likvida medel 42,7 29,0 29,9
Räntebärande nettoskuld, Mkr 313,6 332,1 300,3
Nettoskuld/EBITDA, ggr
Räntebärande skulder och avsättningar 356,3 361,1 330,2
Likvida medel 42,7 29,0 29,9
EBITDA (rullande 12 mån) 139,6 162,5 170,9
Nettoskuld/EBITDA, ggr 2,2 2,0 1,8
Nettoskuldsättningsgrad, ggr
Räntebärande skulder och avsättningar 356,3 361,1 330,2
Likvida medel 42,7 29,0 29,9
Summa eget kapital 434,2 381,2 416,9
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,7 0,9 0,7
Soliditet, %
Summa eget kapital 434,2 381,2 416,9
Balansomslutning 1108,6 1062,0 1090,1
Soliditet, % 39,2 35,9 38,2
Kapitalomsättningshastighet, ggr
Intäkter (uppräknat till 12 mån vid delår) 1 435,8 1 769,4 1 455,3 1 622,1
Genomsnittligt sysselsatt kapital 768,8 629,5 766,4 631,9
Kapitalomsättningshastighet, ggr 1,9 2,8 1,9 2,6
Andel riskbärande kapital, %
Summa eget kapital 434,2 381,2 416,9
Uppskjuten skatt 55,4 34,5 55,1
Balansomslutning 1108,6 1062,0 1090,1
Andel riskbärande kapital, % 44,2 39,1 43,3
Räntetäckningsgrad, ggr
Resultat efter finansiella poster 5,9 24,1 20,4 56,7 65,6 101,9
Finansiella kostnader -4,4 4,7 7,1 7,9 10,9 11,7
Räntetäckningsgrad, ggr 2,5 5,2 3,9 8,7 6,8 9,7
Intäkter per anställd (medelantal), Tkr
Intäkter, Mkr 316,8 441,4 717,9 884,7 1 455,3 1 622,1
Medelantal anställda (motsvarande heltidstjänster) 455 462 458 463 463 466
Intäkter per anställd (medelantal), Tkr 696 955 1 567 1 911 3 143 3 481
Resultat efter finansiella poster per anställd (medelantal), Tkr
Resultat efter finansiella poster, Mkr 5,9 24,1 20,4 56,7 65,6 101,9
Medelantal anställda (motsvarande heltidstjänster) 455 462 458 463 463 466
Resultat efter finansiella poster per anställd (medelantal), Tkr 13 52 45 122 142 219
Eget kapital per aktie, kr
Summa eget kapital 434,2 381,2 416,9
Innehav utan bestämmande inflytande 20,8 15,7 18,1
Antal aktier, tusental 7 399 7 399 7 399
Eget kapital per aktie, kr 55,87 49,40 53,90