Avstämning alternativa nyckeltal

Kvartal 2
2019
Kvartal 2
2018
Kvartal 1-2 Kvartal 1-2 12 mån
    2019 2018 rullande 2018
Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA), Mkr
Rörelseresultat 28.5 32.8 64,1 67,3 110,5 113,7
Av- och nedskrivningar 13.7 13.4 27,6 24,8 52,0 49,2
Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA), Mkr 42.2 46.2 91,7 92,1 162,5 162,9
Rörelsemarginal, %
Rörelseresultat, Mkr 28.5 32.8 64,1 67,3 110,5 113,7
Intäkter, Mkr 441.4 441.5 884,7 849,7 1 653,3 1 618,3
Rörelsemarginal, % 6.5 7.4 7,2 7,9 6,7 7,0
Resultatmarginal, %
Resultat före skatt, Mkr 24.1 31.2 56,7 64,3 100,0 107,6
Intäkter, Mkr 441.4 441.5 884,7 849,7 1 653,3 1 618,3
Resultatmarginal, % 5.5 7.1 6,4 7,6 6,0 6,6
Avkastning på eget kapital, %
Periodens resultat (uppräknat till 12 mån vid delår) 76.0 97.6 89,2 100,4 77,9 83,5
Genomsnittligt eget kaptal 390.4 339.3 377,8 329,3 357,6 349,5
Avkastning på eget kapital, % 19.5 28.8 23,6 30,5 21,8 23,9
Avkastning på sysselsatt kapital, %
Resultat efter finansiella poster (uppräknat till 12 mån vid delår) 96.4 124.8 113,4 128,6 100,0 107,6
Finansiella kostnader (uppräknat till 12 mån vid delår) 18.8 6.8 15,8 6,4 11,5 6,8
Genomsnittligt eget kaptal 390.4 339.3 377,8 329,3 357,6 349,5
Genomsnittliga räntebärande skulder och avsättningar 310.8 126.0 251,7 127,6 249,3 130,0
Genomsnittligt sysselsatt kapital 701.2 465.2 629,5 456,8 606,8 479,5
Avkastning på sysselsatt kapital, % 16.4 28.3 20,5 29,6 18,4 23,9
Likviditetsreserv, Mkr
Likvida medel 29,0 30,7 26,1
Beviljade ej utnyttjade krediter 112,6 83,0 340,3
Likviditetsreserv, Mkr 141,6 113,7 366,4
Räntebärande nettoskuld, Mkr
Räntebärande skulder och avsättningar 361,1 137,4 142,3
Likvida medel 29,0 30,7 26,1
Räntebärande nettoskuld, Mkr 332,1 106,7 116,2
Nettoskuld/EBITDA, ggr
Räntebärande skulder och avsättningar 361,1 137,4 142,3
Likvida medel 29,0 30,7 26,1
EBITDA (rullande 12 mån) 162,5 156,0 162,9
Nettoskuld/EBITDA, ggr 2,0 0,7 0,7
Nettoskuldsättningsgrad, ggr
Räntebärande skulder och avsättningar 361,1 137,4 142,3
Likvida medel 29,0 30,7 26,1
Summa eget kapital 381,2 333,9 374,4
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,9 0,3 0,3
Soliditet, %
Summa eget kapital 381,2 333,9 374,4
Balansomslutning 1062,0 822,9 918,3
Soliditet, % 35,9 40,6 40,8
Kapitalomsättningshastighet, ggr
Intäkter (uppräknat till 12 mån vid delår) 1 769,4 1 699,4 1 653,3 1 618,3
Genomsnittligt sysselsatt kapital 629,5 456,8 606,8 479,5
Kapitalomsättningshastighet, ggr 2,8 3,7 2,7 3,4
Andel riskbärande kapital, %
Summa eget kapital 381,2 333,9 374,4
Upskjuten skatt 34,5 30,6 37,7
Balansomslutning 1062,0 822,9 918,3
Andel riskbärande kapital, % 39,1 44,3 44,9
Räntetäckningsgrad, ggr
Resultat efter finansiella poster 24.1 31.2 56,7 64,3 100,0 107,6
Finansiella kostnader 4.7 1.7 7,9 3,2 11,5 6,8
Räntetäckningsgrad, ggr 5.2 20.6 8,7 21,3 10,1 16,9
Intäkter per anställd (medelantal), Tkr
Intäkter, Mkr 441.4 441.5 884,7 849,7 1 653,3 1 618,3
Medelantal anställda (motsvarande heltidstjänster) 462 457 463 454 465 459
Intäkter per anställd (medelantal), Tkr 955 966 1 911 1 872 3 555 3 526
Resultat efter finansiella poster per anställd (medelantal), Tkr
Resultat efter finansiella poster, Mkr 24.1 31.2 56,7 64,3 100,0 107,6
Medelantal anställda (motsvarande heltidstjänster) 462 457 463 454 465 459
Resultat efter finansiella poster per anställd (medelantal), Tkr 52 68 122 142 215 234
Eget kapital per aktie, kr
Summa eget kapital 381,2 333,9 374,4
Innehav utan bestämmande inflytande 15,7 12,4 13,0
Antal aktier, tusental 7 399 7 399 7 399
Eget kapital per aktie, kr 49,40 43,45 48,84