Avstämning alternativa nyckeltal

Kvartal 1
2018
Kvartal 1
2017
12 mån
rullande
2017 
Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA), Mkr
Rörelseresultat 34,5 26,5 111,9 103,9
Av- och nedskrivningar 11,4 9,3 39,3 37,2
Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA), Mkr 45,9 35,8 151,2 141,1
Rörelsemarginal, %
Rörelseresultat, Mkr 34,5 26,5 111,9 103,9
Intäkter, Mkr 408,2 337,2 1453,8 1382,8
Rörelsemarginal, % 8,5 7,9 7,7 7,5
 

Resultatmarginal, %

Resultat före skatt, Mkr 33,1 25,4 107,4 99,7
Intäkter, Mkr 408,2 337,2 1453,8 1382,8
Resultatmarginal, % 8,1 7,5 7,4 7,2
 

Avkastning på eget kapital, %

Periodens resultat (uppräknat till 12 mån vid delår) 103,2 79,2 83,3 77,3
Genomsnittligt eget kapital 334,6 281,0 318,0 297,6
Avkastning på eget kapital, % 30,8 28,2 26,2 26,0
 

Avkastning på sysselsatt kapital, %

Resultat efter finansiella poster (uppräknat till 12 mån vid delår) 132,4 101,6 107,4 99,7
Finansiella kostnader (uppräknat till 12 mån vid delår) 6,0 5,2 4,7 4,5
Genomsnittligt eget kaptal 334,6 281,0 318,0 297,6
Genomsnittliga räntebärande skulder och avsättningar 116,1 109,5 116,8 108,8
Genomsnittligt sysselsatt kapital 450,7 390,5 434,8 406,4
Avkastning på sysselsatt kapital, % 30,7 27,4 25,8 25,6
 

Likviditetsreserv, Mkr

Likvida medel 31,0 7,1 27,9
Beviljade ej utnyttjade krediter 111,4 126,3 112,2
Likviditetsreserv, Mkr 142,4 133,4 140,1
 

Räntebärande nettoskuld, Mkr

Räntebärande skulder och avsättningar 114,5 119,0 117,7
Likvida medel 31,0 7,1 27,9
Räntebärande nettoskuld, Mkr 83,5 111,9 89,8
 

Nettoskuld/EBITDA, ggr

Räntebärande skulder och avsättningar 114,5 119,0 117,7
Likvida medel 31,0 7,1 27,9
EBITDA (rullande 12 mån) 151,2 124,5 141,1
Nettoskuld/EBITDA, ggr 0,6 0,9 0,6
 

Nettoskuldsättningsgrad, ggr

Räntebärande skulder och avsättningar 114,5 119,0 117,7
Likvida medel 31,0 7,1 27,9
Summa eget kapital 344,6 291,4 324,6
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,2 0,4 0,3
 

Soliditet, %

Summa eget kapital 344,6 291,4 324,6
Balansomslutning 790,4 670,6 742,1
Soliditet, % 43,6 43,5 43,7
 

Kapitalomsättningshastighet, ggr

Intäkter (uppräknat till 12 mån vid delår) 1632,8 1348,8 1453,8 1382,8
Genomsnittligt sysselsatt kapital 450,7 390,5 434,8 406,4
Kapitalomsättningshastighet, ggr 3,6 3,5 3,3 3,4
 

Andel riskbärande kapital, %

Summa eget kapital 344,6 291,4 324,6
Upskjuten skatt 30,6 28,1 32,2
Balansomslutning 790,4 670,6 742,1
Andel riskbärande kapital, % 47,5 47,6 48,1
 

Räntetäckningsgrad, ggr

Resultat efter finansiella poster 33,1 25,4 107,4 99,7
Finansiella kostnader 1,5 1,3 4,7 4,5
Räntetäckningsgrad, ggr 22,1 20,3 23,7 23,3
 

Intäkter per anställd (medelantal), Tkr

Intäkter, Mkr 408,2 337,2 1453,8 1382,8
Medelantal anställda (motsvarande heltidstjänster) 451 402 447 442
Intäkter per anställd (medelantal), Tkr 905 839 3252 3129
 

Resultat efter finansiella poster per anställd (medelantal), Tkr

Resultat efter finansiella poster, Mkr 33,1 25,4 107,4 99,7
Medelantal anställda (motsvarande heltidstjänster) 451 402 447 442
Resultat efter finansiella poster per anställd (medelantal), Tkr 73 63 240 226
 

Eget kapital per aktie, kr

Summa eget kapital 344,6 291,4 324,6
Innehav utan bestämmande inflytande 13,4 9,6 12,1
Antal aktier, tusental 7399,0 7399,0 7399,0
Eget kapital per aktie, kr 44,76 38,09 42,24