Avstämning alternativa nyckeltal

Kvartal 4
2019
Kvartal 4
2018
Kvartal 1-4
2019
Kvartal 1-4
2018
12 mån
        rullande 2018
Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA), Mkr
Rörelseresultat 22,7 24,0 113,2 113,7 113,2 113,7
Av- och nedskrivningar 15,9 13,4 57,7 49,2 57,7 49,2
Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA), Mkr 38,6 37,4 170,9 162,9 170,9 162,9
Rörelsemarginal, %
Rörelseresultat, Mkr 22,7 24,0 113,2 113,7 113,2 113,7
Intäkter, Mkr 381,9 414,3 1 622,1 1 618,3 1 622,1 1 618,3
Rörelsemarginal, % 5,9 5,8 7,0 7,0 7,0 7,0
Resultatmarginal, %
Resultat före skatt, Mkr 23,5 22,5 101,9 107,6 101,9 107.6
Intäkter, Mkr 381,9 414,3 1 622,1 1 618,3 1 622,1 1 618,3
Resultatmarginal, % 6,2 5,4 6,3 6,6 6,3 6,6
Avkastning på eget kapital, %
Periodens resultat (uppräknat till 12 mån vid delår) 75,6 68,4 80,5 83,5 80,5 83,5
Genomsnittligt eget kapital 407,2 363,6 395,7 349,5 395,7 349,5
Avkastning på eget kapital, % 18,6 18,8 20,3 23,9 20,3 23,9
Avkastning på sysselsatt kapital, %
Resultat efter finansiella poster (uppräknat till 12 mån vid delår) 94,0 90,0 101,9 107,6 101,9 107,6
Finansiella kostnader (uppräknat till 12 mån vid delår) -5,2 8,0 11,7 6,8 11,7 6,8
Genomsnittligt eget kapital 407,2 363,6 395,7 349,5 395,7 349,5
Genomsnittliga räntebärande skulder och avsättningar 345,4 145,8 236,3 130,0 236,3 130,0
Genomsnittligt sysselsatt kapital 752,6 509,4 631,9 479,5 631,9 479,5
Avkastning på sysselsatt kapital, % 11,8 19,2 18,0 23,9 18,0 23,9
Likviditetsreserv, Mkr
Likvida medel 29,9 26,1 26,1
Beviljade ej utnyttjade krediter 116,9 340,3 340,3
Likviditetsreserv, Mkr 146,8 366,4 366,4
Räntebärande nettoskuld, Mkr
Räntebärande skulder och avsättningar 330,2 142,3 142,3
Likvida medel 29,9 26,1 26,1
Räntebärande nettoskuld, Mkr 300,3 116,2 116,2
Nettoskuld/EBITDA, ggr
Räntebärande skulder och avsättningar 330,2 142,3 142,3
Likvida medel 29,9 26,1 26,1
EBITDA (rullande 12 mån) 170,9 162,9 162,9
Nettoskuld/EBITDA, ggr 1,8 0,7 0,7
Nettoskuldsättningsgrad, ggr
Räntebärande skulder och avsättningar 330,2 142,3 142,3
Likvida medel 29,9 26,1 26,1
Summa eget kapital 416,9 374,4 374,4
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,7 0,3 0,3
Soliditet, %
Summa eget kapital 416,9 374,4 374,4
Balansomslutning 1090,1 918,3 918,3
Soliditet, % 38,2 40,8 40,8
Kapitalomsättningshastighet, ggr
Intäkter (uppräknat till 12 mån vid delår) 1 622,1 1 618,3 1 622,1 1 618,3
Genomsnittligt sysselsatt kapital 631,9 479.5 631,9 479,5
Kapitalomsättningshastighet, ggr 2,6 3,4 2,6 3,4
Andel riskbärande kapital, %
Summa eget kapital 416,9 374,4 374,4
Uppskjuten skatt 55,1 37,7 37,7
Balansomslutning 1090,1 918,3 918,3
Andel riskbärande kapital, % 43,3 44,9 44,9
Räntetäckningsgrad, ggr
Resultat efter finansiella poster 23,5 22,5 101,9 107,6 101,9 107,6
Finansiella kostnader -1,3 2,0 11,7 6,8 11,7 6,8
Räntetäckningsgrad, ggr -17,4 12,4 9,7 16,9 9,7 16,9
Intäkter per anställd (medelantal), Tkr
Intäkter, Mkr 381,9 414,3 1 622,1 1 618,3 1 622,1 1 618,3
Medelantal anställda (motsvarande heltidstjänster) 462 466 466 459 466 459
Intäkter per anställd (medelantal), Tkr 827 889 3 481 3 526 3 481 3 526
Resultat efter finansiella poster per anställd (medelantal), Tkr
Resultat efter finansiella poster, Mkr 23,5 22,5 101,9 107,6 101,9 107,6
Medelantal anställda (motsvarande heltidstjänster) 462 466 466 459 466 459
Resultat efter finansiella poster per anställd (medelantal), Tkr 51 48 219 234 219 234
Eget kapital per aktie, kr
Summa eget kapital 416,9 374,4 374,4
Innehav utan bestämmande inflytande 18,1 13,0 13,0
Antal aktier, tusental 7 399 7 399 7 399
Eget kapital per aktie, kr 53,90 48,84 48,84