Avstämning alternativa nyckeltal

Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 1-3 Kvartal 1-3 12 mån
2018 2017 2018 2017 rullande 2017
Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA), Mkr
Rörelseresultat 22.4 20.7 89.7 79.1 114.5 103,9
Av- och nedskrivningar 11.0 7.7 35.8 26.5 46.5 37,2
Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA), Mkr 33.4 28.4 125.5 105.6 161.0 141,1
Rörelsemarginal, %
Rörelseresultat, Mkr 22.4 20.7 89.7 79.1 114.5 103,9
Intäkter, Mkr 354.3 314.1 1 204.0 1 015.6 1 571.2 1 382,8
Rörelsemarginal, % 6.3 6.6 7.5 7.8 7.3 7,5
Resultatmarginal, %
Resultat före skatt, Mkr 20.8 19.5 85.1 75.4 109.4 99,7
Intäkter, Mkr 354.3 314.1 1 204.0 1 015.6 1 571.2 1 382,8
Resultatmarginal, % 5.9 6.2 7.1 7.4 7.0 7,2
Avkastning på eget kapital, %
Periodens resultat (uppräknat till 12 mån vid delår) 64.8 60.8 88.5 78.4 84.9 77,3
Genomsnittligt eget kaptal 343.4 300.8 338.7 289.3 330.4 297,6
Avkastning på eget kapital, % 18.9 20.2 26.1 27.1 25.7 26,0
Avkastning på sysselsatt kapital, %
Resultat efter finansiella poster (uppräknat till 12 mån vid delår) 83.2 78.0 113.5 100.5 109.4 99,7
Finansiella kostnader (uppräknat till 12 mån vid delår) 6.4 5.2 6.4 5.2 5.4 4,5
Genomsnittligt eget kaptal 343.4 300.8 338.7 289.3 330.4 297,6
Genomsnittliga räntebärande skulder och avsättningar 143.3 124.8 133.5 112.9 137.6 108,8
Genomsnittligt sysselsatt kapital 486.7 425.6 472.2 402.2 468.0 406,4
Avkastning på sysselsatt kapital, % 18.4 19.5 25.4 26.3 24.5 25,6
Likviditetsreserv, Mkr
Likvida medel 24.9 17.8 27,9
Beviljade ej utnyttjade krediter 334.8 108.9 112,2
Likviditetsreserv, Mkr 359.7 126.7 140,1
Räntebärande nettoskuld, Mkr
Räntebärande skulder och avsättningar 149.2 125.9 117,7
Likvida medel 24.9 17.8 27,9
Räntebärande nettoskuld, Mkr 124.3 108.1 89,8
Nettoskuld/EBITDA, ggr
Räntebärande skulder och avsättningar 149.2 125.9 117,7
Likvida medel 24.9 17.8 27,9
EBITDA (rullande 12 mån) 161.0 139.1 141,1
Nettoskuld/EBITDA, ggr 0.8 0.8 0,6
Nettoskuldsättningsgrad, ggr
Räntebärande skulder och avsättningar 149.2 125.9 117,7
Likvida medel 24.9 17.8 27,9
Summa eget kapital 352.8 308.0 324,6
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0.4 0.4 0,3
Soliditet, %
Summa eget kapital 352.8 308.0 324,6
Balansomslutning 825.2 725.2 742,1
Soliditet, % 42.8 42.5 43,7
Kapitalomsättningshastighet, ggr
Intäkter (uppräknat till 12 mån vid delår) 1 605.3 1 354.1 1 571.2 1 382,8
Genomsnittligt sysselsatt kapital 472.2 402.2 468.0 406,4
Kapitalomsättningshastighet, ggr 3.4 3.4 3.4 3,4
Andel riskbärande kapital, %
Summa eget kapital 352.8 308.0 324,6
Upskjuten skatt 31.3 28.2 32,2
Balansomslutning 825.2 725.2 742,1
Andel riskbärande kapital, % 46.5 46.4 48,1
Räntetäckningsgrad, ggr
Resultat efter finansiella poster 20.8 19.5 85.1 75.4 109.4 99,7
Finansiella kostnader 1.6 1.3 4.8 3.9 5.4 4,5
Räntetäckningsgrad, ggr 13.7 16.0 18.7 20.2 21.5 23,3
Intäkter per anställd (medelantal), Tkr
Intäkter, Mkr 354.3 314.1 1 204.0 1 015.6 1 571.2 1 382,8
Medelantal anställda (motsvarande heltidstjänster) 463 450 457 428 456 442
Intäkter per anställd (medelantal), Tkr 765 698 2 635 2 373 3 446 3 129
Resultat efter finansiella poster per anställd (medelantal), Tkr
Resultat efter finansiella poster, Mkr 20.8 19.5 85.1 75.4 109.4 99,7
Medelantal anställda (motsvarande heltidstjänster) 463 450 457 428 456 442,0
Resultat efter finansiella poster per anställd (medelantal), Tkr 45 43 186 176 240 226
Eget kapital per aktie, kr
Summa eget kapital 352.8 308.0 324,6
Innehav utan bestämmande inflytande 11.6 12.5 12,1
Antal aktier, tusental 7 399 7 399 7 399,0
Eget kapital per aktie, kr 46.11 39.94 42,24