ProfilGruppen i siffror

Femårsöversikt
Koncernen 1) 2016 2015 2014 2013 2012
Resultaträkning
Intäkter, Mkr 1132,0 980,2 808,6 730,0 786,0
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA), Mkr 104,1 44,8 28,9 5,5 58,2
Rörelseresultat (EBIT), Mkr 69,1 22,9 7,1 -20,0 30,1
EBIT-marginal, % 6,1 2,3 0,9 -2,7 3,8
Resultat före skatt (EBT), Mkr 65,0 17,8 0,9 -26,0 23,0
EBT-marginal, % 5,7 1,8 0,1 -3,6 2,9
Periodens resultat, Mkr 51,1 13,0 4,0 -20,5 23,0
Balansräkning
Balansomslutning, Mkr 606,9 539,7 478,6 451,2 448,7
Nettoskuld, Mkr 88,6 133,8 88,9 131,2 104,8
Eget kapital, Mkr 270,6 220,2 200,3 158,1 178,8
Investeringar, Mkr 50,8 68,4 26,6 15,1 13,3
Kassaflöde
Kassaflöde från den löpande verksamheten, Mkr 84,8 13,2 27,4 -10,0 51,2
Nyckeltal
Avkastning på eget kapital, % 20,8 6,2 2,2 -12,2 13,6
Avkastning på sysselsatt kapital, % 19,0 7,4 2,8 -6,8 10,3
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,33 0,61 0,44 0,83 0,59
Räntetäckningsgrad, ggr 14,5 3,8 1,1 -3,1 4,0
Soliditet, % 44,6 40,8 41,9 35,0 39,9
Data per aktie
Resultat per aktie, kr 1) 6,56 1,88 0,62 -3,66 4,10
Kassaflöde per aktie, kr 11,47 1,79 4,23 -1,78 9,14
Substansvärde per aktie, kr 1) 35,53 29,26 27,07 28,22 31,93
Utdelning per aktie, kr 2) 3,00 0 0 0 0
P/E-tal 11 20 37 -7 6
Börskurs/eget kapital 2,1 1,3 0,7 0,9 0,8
Genomsnittligt antal aktier, tusental 3) 4) 7399 7399 6488 5602 5602
Statistikuppgifter
Medelantal anställda 379 339 331 333 355
Resultat före skatt per anställd (medelantal), tkr 171 52 3 -78 65
1) Nyckeltalen baseras på koncernens siffror inklusive innehav utan bestämmande inflytande, med undantag av Resultat per aktie, Eget kapital per aktie samt Substansvärde per aktie.
2)  
För 2016 avses den av styrelsen föreslagna utdelningen.3) Antal aktier är omräknat enligt IAS 33 efter den nyemission
som genomfördes 2014.4) Ingen utspädning finns.
Uppdaterad: 2017-03-17