ProfilGruppen i siffror

Femårsöversikt   2018 2017 2016 2015 2014
Nettoomsättning/Intäkt Mkr 1618,3 1 382,8 1 132,0 980,2 808,6
Resultat före av- och nedskrivningar Mkr 162,9 141,0 104,1 44,8 28,9
Rörelseresultat Mkr 113,7 103,9 69,1 22,9 7,1
Rörelsemarginal % 7,0 7,5 6,1 2,3 0,9
Resultat före skatt Mkr 107,6 99,7 65,0 17,8 0,9
Resultatmarginal % 6,6 7,2 5,7 1,8 0,1
Avkastning på eget kapital % 23,9 26,0 20,8 6,2 2,2
Avkastning på sysselsatt kapital % 23,9 25,6 19,0 7,4 2,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten Mkr 129,8 85,5 84,8 13,2 27,4
Investeringar Mkr 137,7 65,3 50,8 68,4 26,6
Likviditetsreserv Mkr 366,4 140,1 165,1 108,2 120,2
Räntebärande nettoskuld Mkr 116,2 89,8 88,6 133,8 88,9
Nettoskuld/EBITDA ggr 0,7 0,6 0,9 3,0 3,1
Räntebärande skulder och räntebärande avsättningar Mkr 142,3 117,7 99,9 143,1 90,0
Nettoskuldsättningsgrad ggr 0,3 0,3 0,33 0,61 0,44
Balansomslutning Mkr 918,3 742,1 606,9 539,7 478,6
Soliditet % 40,8 43,7 44,6 40,8 41,9
Kapitalomsättningshastighet ggr 3,4 3,4 3,1 3,0 2,8
Andel riskbärande kapital % 44,9 48,1 49,2 45,7 46,8
Räntetäckningsgrad ggr 16,9 23,3 14,5 3,8 1,1
Medarbetare
Medelantal anställda 459 442 379 339 331
Antal tjänster vid årets slut 468 453 393 353 324
Personalomsättning % 7,2 6,2 3,6 6,2 3,8
Genomsnittsålder år 44 44 45 46 47
Lönekostnader inklusive sociala avgifter Mkr 285,3 268,1 229,3 195,8 195,3
Intäkter per anställd (medelantal) tkr 3 526 3 129 2 987 2 892 2 443
Resultat före skatt per anställd (medelantal) tkr 235 226 171 52 3
Per aktie
Genomsnittligt antal aktier 1) 2) tusen
tal
7 399 7 399 7 399 7399 6 488
Resultat per aktie 2) kr 10,88 9,86 6,56 1,88 0,62
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie 2) kr 17,54 11,56 11,47 1,79 4,23
Substansvärde per aktie 2) kr 48,86 42,24 35,53 29,26 27,07
Utdelning per aktie 3) kr 5,00 4,50 3,00 0,00 0,00
Uppdaterad: 2019-03-21

1) Ingen utspädning finns.
2) Antal aktier är omräknat enligt IAS 33 efter den nyemission som genomfördes 2014.
3) För 2018 avses den av styrelsen föreslagna utdelningen.

För definitioner, se årsredovisningens sista sida samt hemsidan www.profilgruppen.se.