ProfilGruppen i siffror

Femårsöversikt   2019 2018 2017 2016 2015
Nettoomsättning/Intäkt Mkr 1 622,1 1618,3 1 382,8 1 132,0 980,2
Resultat före av- och nedskrivningar Mkr 170,9 162,9 141,0 104,1 44,8
Rörelseresultat Mkr 113,2 113,7 103,9 69,1 22,9
Rörelsemarginal % 7,0 7,0 7,5 6,1 2,3
Resultat före skatt Mkr 101,9 107,6 99,7 65,0 17,8
Resultatmarginal % 6,3 6,6 7,2 5,7 1,8
Avkastning på eget kapital % 20,3 23,9 26,0 20,8 6,2
Avkastning på sysselsatt kapital % 18,0 23,9 25,6 19,0 7,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten Mkr 110,7 129,8 85,5 84,8 13,2
Investeringar Mkr 218,6 137,7 65,3 50,8 68,4
Likviditetsreserv Mkr 146,8 366,4 140,1 165,1 108,2
Räntebärande nettoskuld Mkr 300,2 116,2 89,8 88,6 133,8
Nettoskuld/EBITDA ggr 1,8 0,7 0,6 0,9 3,0
Räntebärande skulder och räntebärande avsättningar Mkr 330,2 142,3 117,7 99,9 143,1
Nettoskuldsättningsgrad ggr 0,7 0,3 0,3 0,33 0,61
Balansomslutning Mkr 1 090,1 918,3 742,1 606,9 539,7
Soliditet % 38,2 40,8 43,7 44,6 40,8
Kapitalomsättningshastighet ggr 2,6 3,4 3,4 3,1 3,0
Andel riskbärande kapital % 43,3 44,9 48,1 49,2 45,7
Räntetäckningsgrad ggr 9,7 16,9 23,3 14,5 3,8
Medarbetare
Medelantal anställda 466 459 442 379 339
Antal tjänster vid årets slut 455 468 453 393 353
Personalomsättning % 7,4 7,2 6,2 3,6 6,2
Genomsnittsålder år 44 44 44 45 46
Lönekostnader inklusive sociala avgifter Mkr 292,6 285,3 268,1 229,3 195,8
Intäkter per anställd (medelantal) tkr 3 481 3 526 3 129 2 987 2 892
Resultat före skatt per anställd (medelantal) tkr 219 235 226 171 52
Per aktie
Genomsnittligt antal aktier 1)  tusen
tal
7 399 7 399 7 399 7 399 7399
Resultat per aktie kr 9,98 10,88 9,86 6,56 1,88
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie kr 14,97 17,54 11,56 11,47 1,79
Substansvärde per aktie kr 53,90 48,86 42,24 35,53 29,26
Utdelning per aktie 2) kr 0,00 5,00 4,50 3,00 0,00
Uppdaterad: 2020-03-26

1) Ingen utspädning finns.
2) För 2019 avses den av styrelsen föreslagna utdelningen.

För definitioner, se årsredovisningens sista sida samt hemsidan www.profilgruppen.se.