ProfilGruppen i siffror

Femårsöversikt   2017 2016 2015 2014 2013
Nettoomsättning/Intäkt Mkr 1 382,8 1 132,0 980,2 808,6 730,0
Resultat före av- och nedskrivningar Mkr 141,0 104,1 44,8 28,9 5,5
Rörelseresultat Mkr 103,9 69,1 22,9 7,1 -20,0
Rörelsemarginal % 7,5 6,1 2,3 0,9 -2,7
Resultat före skatt Mkr 99,7 65,0 17,8 0,9 -26,0
Resultatmarginal % 7,2 5,7 1,8 0,1 -3,6
Avkastning på eget kapital % 26,0 20,8 6,2 2,2 -12,2
Avkastning på sysselsatt kapital % 25,6 19,0 7,4 2,8 -6,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten Mkr 85,5 84,8 13,2 27,4 -10,0
Investeringar Mkr 65,3 50,8 68,4 26,6 15,1
Likviditetsreserv Mkr 140,1 165,1 108,2 120,2 83,6
Räntebärande nettoskuld Mkr 89,8 88,6 133,8 88,9 131,2
Nettoskuld/EBITDA ggr 0,6 0,9 3,0 3,1 23,7
Räntebärande skulder och räntebärande avsättningar Mkr 117,7 99,9 143,1 90,0 133,5
Nettoskuldsättningsgrad ggr 0,3 0,33 0,61 0,44 0,83
Balansomslutning Mkr 742,1 606,9 539,7 478,6 451,2
Soliditet % 43,7 44,6 40,8 41,9 35,0
Kapitalomsättningshastighet ggr 3,4 3,1 3,0 2,8 2,5
Andel riskbärande kapital % 48,1 49,2 45,7 46,8 40,4
Räntetäckningsgrad ggr 23,3 14,5 3,8 1,1 -3,1
Medarbetare
Medelantal anställda 442 379 339 331 333
Antal tjänster vid årets slut 453 393 353 324 323
Personalomsättning % 6,2 3,6 6,2 3,8 3,3
Genomsnittsålder år 44 45 46 47 46
Lönekostnader inklusive sociala avgifter Mkr 268,1 229,3 195,8 195,3 183,6
Intäkter per anställd (medelantal) tkr 3 129 2 987 2 892 2 443 2 192
Resultat före skatt per anställd (medelantal) tkr 226 171 52 3 -78
Per aktie
Genomsnittligt antal aktier 1) 2) tusen
tal
7 399 7 399 7399 6 488 5 602
Resultat per aktie 2) kr 9,86 6,56 1,88 0,62 -3,66
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie 2) kr 11,56 11,47 1,79 4,23 -1,78
Substansvärde per aktie 2) kr 42,24 35,53 29,26 27,07 28,22
Utdelning per aktie kr 4,50 3,00 0,00 0,00 0,00
Uppdaterad: 2018-03-20

1) Ingen utspädning finns.
2) Antal aktier är omräknat enligt IAS 33 efter den nyemission som genomfördes 2014.

För definitioner, se årsredovisningens sista sida samt hemsidan www.profilgruppen.se.