REDOVISNINGSPRINCIPER

Koncernen tillämpar IFRS och tolkningsuttalanden från IFRIC såsom de har godkänts av EU-kommissionen för tillämpning inom EU.

För redovisningsprinciper och beräkningsmetoder, se den senaste årsredovisningen

ProfilGruppens årsredovisningar