Avstämning alt Nyckeltal

Kvartal 4 2020Kvartal 4 2019Kvartal 1-4 2020Kvartal 1-4 201912 mån
rullande2019
Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA), Mkr
Rörelseresultat5,322,736,4113,236,4113,2
Av- och nedskrivningar16,715,666,757,466,757,4
Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA), Mkr22,038,3103,1170,6103,1170,6
Rörelsemarginal, %
Rörelseresultat, Mkr 5,322,736,4113,236,4113,2
Intäkter, Mkr371,6381,91 414,41 622,11 414,41 622,1
Rörelsemarginal, % 1,45,92,67,02,87,0
Resultatmarginal %
Resultat före skatt, Mkr10,323,531,3101,931,3101,9
Intäkter, Mkr371,6381,91 414,41 622,11 414,41 622,1
Resultatmarginal, %2,86,22,26,32,26,3
Avkastning på eget kapital, %
Periodens resultat (uppräknat till 12 mån vid delår)29,675,623,980,523,980,5
Genomsnittligt eget kapital439,5407,2431,3395,7431,3395,7
Avkastning på eget kapital, % 6,718,65,520,35,520,3
Avkastning på sysselsatt kapital, %
Resultat efter finansiella poster (uppräknat till 12 mån vid delår) 41,294,031,3101,931,3101,9
Finansiella kostnader (uppräknat till 12 mån vid delår)-19,2-5,25,511,75,511,7
Genomsnittligt eget kapital439,5407,2431,3395,7431,3395,7
Genomsnittliga räntebärande skulder och avsättningar330,9354,4308,9236,3308,9236,3
Genomsnittligt sysselsatt kapital770,4752,6740,2631,9740,2631,9
Avkastning på sysselsatt kapital, % 2,911,85,018,05,018,0
Likviditetsreserv, Mkr
Likvida medel65,129,929,9
Beviljade ej utnyttjade krediter124,0116,9116,9
Likviditetsreserv, Mkr189,1146,8146,8
Räntebärande nettoskuld, Mkr
Räntebärande skulder och avsättningar287,6330,2330,2
Likvida medel65,129,929,9
Räntebärande nettoskuld, Mkr222,5300,3300,3
Nettoskuld/EBITDA, ggr
Räntebärande skulder och avsättningar287,6330,2330,2
Likvida medel65,129,929,9
EBITDA (rullande 12 mån)103,1170,9170,9
Nettoskuld/EBITDA, ggr2,21,81,8
Nettoskuldsättningsgrad, ggr
Räntebärande skulder och avsättningar287,6330,2330,2
Likvida medel65,129,929,9
Summa eget kapital445,6416,9416,9
Nettoskuldsättningsgrad, ggr0,50,70,7
Soliditet, %
Summa eget kapital445,6416,9416,9
Balansomslutning1 150,41 090,11 090,1
Soliditet, % 38,738,238,2
Kapitalomsättningshastighet, ggr
Intäkter (uppräknat till 12 mån vid delår)1 414,41 622,11 414,41 622,1
Genomsnittligt sysselsatt kapital740,2631,9740,2631,9
Kapitalomsättningshastighet, ggr1,92,61,92,6
Andel riskbärande kapital, %
Summa eget kapital445,6416,9416,9
Uppskjuten skatt64,455,155,1
Balansomslutning1 150,41 090,11 090,1
Andel riskbärande kapital, %44,343,343,3
Räntetäckningsgrad, ggr
Resultat efter finansiella poster10,323,531,3101,931,3101,9
Finansiella kostnader-4,8-1,35,511,75,511,7
Räntetäckningsgrad, ggr -1,1-17,46,89,76,89,7
Intäkter per anställd (medelantal), Tkr
Intäkter, Mkr371,6381,91 414,41 622,11 414,41 622,1
Medelantal anställda (motsvarande heltidstjänster) 470462461466461466
Intäkter per anställd (medelantal), Tkr7918273 0683 4813 0683 481
Resultat efter finansiella poster per anställd (medelantal), Tkr
Resultat efter finansiella poster, Mkr10,323.531,3101,931,3101,9
Medelantal anställda (motsvarande heltidstjänster) 470462461466461466
Resultat efter finansiella poster per anställd (medelantal), Tkr22516821968219
Eget kapital per aktie, kr
Summa eget kapital445,6416,9416,9
Innehav utan bestämmande inflytande23,918,118,1
Antal aktier, tusental7 3997 3997 399
Eget kapital per aktie, kr56,9953,9053,90