Avstämning alt Nyckeltal

Kvartal 3 2020Kvartal 3 2019Kvartal 1-3 2020Kvartal 1-3 201912 mån
rullande2019
Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA), Mkr
Rörelseresultat3,726,431,190,553,8113,2
Av- och nedskrivningar17,014,250,041,865,657,4
Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA), Mkr20,740,681,1132,3119,4170,6
Rörelsemarginal, %
Rörelseresultat, Mkr 3,726,431,190,553,8113,2
Intäkter, Mkr324,9355,51042,81240,21427,71622,1
Rörelsemarginal, % 1,17,43,07,33,87,0
Resultatmarginal %
Resultat före skatt, Mkr0,621,721,078,444,5101,9
Intäkter, Mkr324,9355,51042,81240,21424,71622,1
Resultatmarginal, %0,26,12,06,33,16,3
Avkastning på eget kapital, %
Periodens resultat (uppräknat till 12 mån vid delår)1,668,022,082,135,480,5
Genomsnittligt eget kapital433,8389,4425,1386,0415,4395,7
Avkastning på eget kapital, % 0,417,55,221,38,520,3
Avkastning på sysselsatt kapital, %
Resultat efter finansiella poster (uppräknat till 12 mån vid delår) 2,486,828,0104,544,5101,9
Finansiella kostnader (uppräknat till 12 mån vid delår)12,820,413,717,39,011,7
Genomsnittligt eget kapital433,8389,4425,1386,0415,4395,7
Genomsnittliga räntebärande skulder och avsättningar365,3360,9352,2251,5367,4236,3
Genomsnittligt sysselsatt kapital799,0750,2777,3637,4782,8631,9
Avkastning på sysselsatt kapital, % 1,914,35,419,16,818,0
Likviditetsreserv, Mkr
Likvida medel61,572,429,9
Beviljade ej utnyttjade krediter112,5158,4116,9
Likviditetsreserv, Mkr174,0230,8146,8
Räntebärande nettoskuld, Mkr
Räntebärande skulder och avsättningar374,2360,6330,2
Likvida medel61,572,429,9
Räntebärande nettoskuld, Mkr312,7288,2300,3
Nettoskuld/EBITDA, ggr
Räntebärande skulder och avsättningar374,2360,6330,2
Likvida medel61,572,429,9
EBITDA (rullande 12 mån)119,4169,7170,9
Nettoskuld/EBITDA, ggr2,61,71,8
Nettoskuldsättningsgrad, ggr
Räntebärande skulder och avsättningar374,2360,6330,2
Likvida medel61,572,429,9
Summa eget kapital433,3397,5416,9
Nettoskuldsättningsgrad, ggr0,70,70,7
Soliditet, %
Summa eget kapital433,3397,5416,9
Balansomslutning1152,11133,91090,1
Soliditet, % 37,635,138,2
Kapitalomsättningshastighet, ggr
Intäkter (uppräknat till 12 mån vid delår)1390,41653,61424,71622,1
Genomsnittligt sysselsatt kapital777,3637,4782,8631,9
Kapitalomsättningshastighet, ggr1,82,61,82,6
Andel riskbärande kapital, %
Summa eget kapital433,3397,5416,9
Uppskjuten skatt54,934,855,1
Balansomslutning1152,11133,91090,1
Andel riskbärande kapital, %37,635,138,2
Räntetäckningsgrad, ggr
Resultat efter finansiella poster0,621,721,078,444,5101,9
Finansiella kostnader3,25,110,313,09,011,7
Räntetäckningsgrad, ggr 1,24,93,07,05,99,7
Intäkter per anställd (medelantal), Tkr
Intäkter, Mkr324,9355,51042,81240,21424,71622,1
Medelantal anställda (motsvarande heltidstjänster) 452575456467458466
Intäkter per anställd (medelantal), Tkr7197482287265631113481
Resultat efter finansiella poster per anställd (medelantal), Tkr
Resultat efter finansiella poster, Mkr0,621,721,078,444,5101,9
Medelantal anställda (motsvarande heltidstjänster) 452475456467458466
Resultat efter finansiella poster per anställd (medelantal), Tkr1464616897219
Eget kapital per aktie, kr
Summa eget kapital433,3397,5416,9
Innehav utan bestämmande inflytande22,818,718,1
Antal aktier, tusental739973997399
Eget kapital per aktie, kr55,4851,2053,90