DEFINITIONER AV FINANSIELLA NYCKELTAL OCH EKONOMISKA BEGREPP

BegreppBeskrivningOrsak till användning
Andel riskbärande kapitalEget kapital och uppskjutna skatteskulder i procent av balansomslutningen.Relevant ur kreditsynpunkt, visar förmågan att klara förluster.
Avkastning på eget kapitalÅrets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital under perioden. Vid rapportering av delårsperiod extrapoleras resultatet för att motsvara en tolvmånadersperiod. Relevant ur ett aktieägarperspektiv då det speglar avkastningen under perioden på ägarnas kapital.
Avkastning på sysselsatt kapitalResultat före skatt och före finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital under perioden Se definition av sysselsatt kapital nedan. Relevant för investerare och kreditgivare då det visar avkastningen på det kapital som kräver avkastning, används för att optimera kapitalallokeringen.
BalansomslutningVärdet av samtliga tillgångar, såsom fastigheter, maskiner och inventarier, varulager, kundfordringar och likvida medel. Relevant för att intressenter på ett enkelt sätt ska kunna följa förändringar av koncernens totala tillgångar.
Eget kapital per aktieAnläggningstillgångar som anskaffats under perioden. Relevant för att visa den samlade storleken på de investeringar som görs för att bibehålla befintlig kapacitet och skapa tillväxt.
KapitalomsättningshastighetIntäkter dividerade med genomsnittligt sysselsatt kapital.Relevant för att bedöma hur snabbt kapitalet i genomsnitt utnyttjas, ett slags mått på kapitaleffektivitet.
Kassaflöde från den löpande verksamhetenKassaflöde från verksamheten, exklusive finansiering och investeringar. Relevant för att kunna följa den operativa verksamhetens förmåga att generera kassaflöde för att finansiera nya investeringar, amorteringar och utdelningar samt bedöma behovet av ny extern finansiering.
Kassaflöde per aktieKassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier.Relevant för att relatera kassagenereringsförmågan till antalet aktier.
LikviditetsreservKassa och bankmedel samt outnyttjade lånelöften från bankerna vid periodens slut. Relevant för att bedöma förmågan att finansiera den framtida verksamheten och variationer i penningflödet genom bolaget.
Nettoskuld/EBITDARäntebärande nettoskuld dividerat med resultat före av- och nedskrivningar. Vid rapportering av delårsperiod används resultatet för rullande 12 månader.Relevant för att bedöma förmågan att återbetala lånen, vilket är av intresse för kreditgivare och investerare.
Räntebärande nettoskuld Räntebärande skulder och räntebärande avsättningar (avsättningar till pensioner) reducerade med likvida medel och räntebärande fordringar. Relevant för att bedöma totalt utnyttjad räntebärande skuldbörda.
NettoskuldsättningsgradRäntebärande nettoskuld dividerat med eget kapital.Relevant för att bedöma kapitalstrukturen, fördelningen mellan eget kapital och lånat kapital.
Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)Rörelseresultat före avskrivningar enligt plan och nedskrivningar.Relevant som mått på rörelsens förmåga att generera kassaflöde före kapitalbindning i rörelsen och finansiella flöden.
Resultat per aktiePeriodens resultat exklusive resultat hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande dividerat med genomsnittligt antal aktier.Relevant för investerare för att bedöma aktiens avkastning och värdering.
ResultatmarginalResultat före skatt i procent av intäkter.Relevant för att bedöma hur stor andel av intäkterna som behålls som vinst, kan även användas för jämförelse mellan bolag. Det visar också tåligheten mot negativa avvikelser.
RäntetäckningsgradResultat före skatt och före finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader.Relevant för kreditgivare som ett mått på förmågan att täcka räntekostnader.
RörelsemarginalRörelseresultat i procent av intäkterna.Relevant för att bedöma hur stor andel av intäkterna som behålls som vinst från den operativa verksamheten, kan även användas för jämförelse mellan bolag.
RörelseresultatResultat före skatt och före finansiella poster. Relevant som mått på den operativa verksamhetens resultat.
SoliditetEget kapital i procent av totala tillgångar.Relevant som mått på aktuell självfinansiering då det visar hur stor andel av tillgångarna som finansierats av eget kapital.
Substansvärde per aktieSe eget kapital per aktie.
Sysselsatt kapitalEget kapital och räntebärande skulder.Relevant för att visa hur mycket totalt kapital som används i rörelsen och är den ena komponenten i att mäta avkastning från verksamheten.

Nyckeltalen baseras på koncernens siffror inklusive innehav utan bestämmande inflytande, med undantag av Resultat per aktie samt Substansvärde per aktie.