Valberedning inför årsstämma 2020

Årsstämman 2019 beslutade om en procedur enligt vilken medlemmarna i valberedningen skall utses, samt valberedningens uppdrag.

Valberedningens uppgift är att föreslå styrelseordförande och övriga styrelseledamöter till årsstämma 2020 eller annat bolagsstämmoval, mötesordförande till stämma samt att föreslå styrelse- och revisionsarvoden. Valberedningen föreslår även revisorer samt i förekommande fall procedurfrågor för utseende av ny valberedning.

Inom ramen för den fastslagna proceduren har en diskussion ägt rum mellan styrelsens ordförande och de tre största aktieägarna. Följande medlemmar beslutades utgöra valberedningen inför årsstämman 2020:

  • Lars Johansson, aktieägare,
  • Bengt Stillström, (Ringvägen Venture AB),
  • Mats Egeholm, aktieägare och
  • Kåre Wetterberg (styrelsens ordförande).

Lars Johansson har utsetts till valberedningens ordförande.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ombedes inkomma med dessa så snart som möjligt, dock senast den 10 januari 2020.

Förslag till valberedningen lämnas via e-post till valberedningen@profilgruppen.se eller per post till:

Valberedningen, ProfilGruppen AB
Box 36
364 21 Åseda