Valberedning

På årsstämman tar aktieägarna i ProfilGruppen beslut om hur förberedelse för val av styrelse och revisorer ska gå till.

Aktieägarna har möjlighet att vända sig till valberedningen med nomineringsförslag.

Valberedningen ansvarar för att bereda och presentera förslag till styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsearvode (uppdelat på ordförande, ledamöter och revisorer), ordförande vid årsstämman eller annat bolagsstämmoval. Valberedningen föreslår även revisorer samt i förekommande fall procedurfrågor för utseende av ny valberedning.

Valberedningens förslag lämnas i samband med kallelsen till den kommande årsstämman.

VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMA 2022

Valberedning inför årsstämma 2022 offentliggörs här på hemsidan senast sex månader innan.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter och styrelsens ordförande ska, före det tredje kvartalets utgång, kontakta de tre största aktieägarna och i samråd med dessa utse ledamöter, som jämte styrelsens ordförande, ska utgöra valberedning.

Valberedningen ska inom sig utse en ordförande. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman 2022. I händelse av att ledamot av valberedningen avgår, ska kvarvarande ledamöter, om valberedningen så beslutar, utse en lämplig ersättare till valberedningen för återstående mandatperiod.

Valberedningens uppgift är att föreslå styrelseordförande och övriga styrelseledamöter till årsstämma 2022 eller annat bolagsstämmoval, mötesordförande till stämma samt att föreslå styrelse- utskotts- och revisionsarvoden. Valberedningen föreslår även revisorer samt i förekommande fall procedurfrågor för utseende av ny valberedning. Valberedningens förslag ska lämnas till styrelsen i sådan tid att förslaget kan offentliggöras i samband med kallelse till årsstämman. Valberedningens arbete ska utgå från riktlinjerna i Svensk kod för bolagsstyrning.