Valberedning

På årsstämman tar aktieägarna i ProfilGruppen beslut om hur förberedelse för val av styrelse och revisorer ska gå till.

Aktieägarna har möjlighet att vända sig till valberedningen med nomineringsförslag.

Valberedningen ansvarar för att bereda och presentera förslag till styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsearvode (uppdelat på ordförande, ledamöter och revisorer), ordförande vid årsstämman eller annat bolagsstämmoval. Valberedningen föreslår även revisorer samt i förekommande fall procedurfrågor för utseende av ny valberedning.

Valberedningens förslag lämnas i samband med kallelsen till den kommande årsstämman.

VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMA 2023

Valberedning inför årsstämma 2023 ska enligt stämmans beslut bestå av en representant för var och en av bolagets fyra största aktieägare. Dessa representanter kommer att vara Lars Johansson (aktieägare), Bengt Stillström (Ringvägen Venture AB), Mats Egeholm (aktieägare) och Petter Stillström (Hanna Li Kusterer).