Valberedning

På årsstämman tar aktieägarna i ProfilGruppen beslut om hur förberedelse för val av styrelse och revisorer ska gå till.

Aktieägarna har möjlighet att vända sig till valberedningen med nomineringsförslag.

Valberedningen ansvarar för att bereda och presentera förslag till styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsearvode (uppdelat på ordförande, ledamöter och revisorer), ordförande vid årsstämman eller annat bolagsstämmoval. Valberedningen föreslår även revisorer samt i förekommande fall procedurfrågor för utseende av ny valberedning.

Valberedningens förslag lämnas i samband med kallelsen till den kommande årsstämman.

Valberedning 2020