Valberedning

På årsstämman tar aktieägarna i ProfilGruppen beslut om hur förberedelse för val av styrelse och revisorer ska gå till.

Aktieägarna har möjlighet att vända sig till valberedningen med nomineringsförslag.

Valberedningen ansvarar för att bereda och presentera förslag till styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsearvode (uppdelat på ordförande, ledamöter och revisorer), ordförande vid årsstämman eller annat bolagsstämmoval. Valberedningen föreslår även revisorer samt i förekommande fall procedurfrågor för utseende av ny valberedning.

Valberedningens förslag lämnas i samband med kallelsen till den kommande årsstämman.

VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMA 2021

Årsstämman 2020 beslutade om en procedur enligt vilken medlemmarna i valberedningen skall utses, samt valberedningens uppdrag.

Valberedningens uppgift är att föreslå styrelseordförande och övriga styrelseledamöter till årsstämma 2021 eller annat bolagsstämmoval, mötesordförande till stämma samt att föreslå styrelse- och revisionsarvoden. Valberedningen föreslår även revisorer samt i förekommande fall procedurfrågor för utseende av ny valberedning.

Inom ramen för den fastslagna proceduren har en diskussion ägt rum mellan styrelsens ordförande och de tre största aktieägarna. Följande medlemmar beslutades utgöra valberedningen inför årsstämman 2021:

  • Lars Johansson, aktieägare, Valberedningens ordförande,
  • Bengt Stillström, (Ringvägen Venture AB),
  • Mats Egeholm, aktieägare och
  • Kåre Wetterberg (styrelsens ordförande).

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ombedes inkomma med dessa så snart som möjligt, dock senast den 8 januari 2021.

Förslag till valberedningen lämnas via e-post till valberedningen@profilgruppen.se eller per post till:

Valberedningen, ProfilGruppen AB
Box 36
364 21 Åseda