Valberedning

På årsstämman tar aktieägarna i ProfilGruppen beslut om hur förberedelse för val av styrelse och revisorer ska gå till.

Aktieägarna har möjlighet att vända sig till valberedningen med nomineringsförslag.

Valberedningen ansvarar för att bereda och presentera förslag till styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsearvode (uppdelat på ordförande, ledamöter och revisorer), ordförande vid årsstämman eller annat bolagsstämmoval. Valberedningen föreslår även revisorer samt i förekommande fall procedurfrågor för utseende av ny valberedning.

Valberedningens förslag lämnas i samband med kallelsen till den kommande årsstämman.

VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMA 2024

Valberedning inför årsstämma 2024 består av Bengt Stillström (aktieägare) som valberedningens ordförande samt ledamöterna Lars Johansson (aktieägare), Mats Egeholm (aktieägare) och Petter Stillström (för Hanna Kusterer).  Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ombedes inkomma med dessa så snart som möjligt. Förslag till valberedningen lämnas via e-post till valberedningen@profilgruppen.se eller per post till: Valberedningen, ProfilGruppen AB, Box 36, 364 21 Åseda.