Styrelsen

Styrelsen fattar beslut i frågor som rör ProfilGruppens strategiska inriktning, investeringar, finansiering, organisationsfrågor, förvärv och avyttringar, samt viktigare policys. Styrelsens arbete regleras bland annat av den svenska aktiebolagslagen, bolagsordningen, Svensk Kod för bolagsstyrning och den arbetsordning som styrelsen fastställt för sitt arbete.

Vid det konstituerande sammanträdet väljer styrelsen vice ordförande, utser utskottens ledamöter, fattar beslut om firmateckning och instruktion för verkställande direktören. Vid detta sammanträde beslutas även om en arbetsordning för styrelsen vilken gäller för tiden fram till nästa konstituerande styrelsesammanträde. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsens övergripande arbetsuppgifter, styrelsens syn på styrelseuppdraget, regler för styrelsesammanträden, arbetsfördelning mellan styrelse och VD samt formerna för den löpande ekonomiska rapporteringen.

Styrelsesammanträdena förbereds av styrelseordförande och VD, som tillsammans under året föreslår dagordning för de aktuella styrelsemötena. Den verkställande ledningen förser ledamöterna med skriftliga rapporter och underlag inför respektive sammanträde.

På dagordningen till mötena finns stående punkter och dessa berör verkställande direktörens föredragning om:

  • verksamhetens utveckling
  • marknadsutveckling och konkurrens
  • utveckling inom personalområdet
  • miljö-, hälso- och säkerhetsfrågor
  • investeringsäskanden

Styrelsesammanträden i ProfilGruppen, utöver det konstituerande styrelsemötet, hålls minst fyra gånger per år och behandlar olika teman. Protokoll förs av styrelsens sekreterare, som är bolagets finanschef.

Löpande under året erhåller styrelsens ledamöter månatliga rapporter vilka belyser bolagets ekonomiska och operationella utveckling.