Årstämma 2023

Anmälan ska vara registrerad senast onsdag den 12 april 2023

    Deltagande
    Jag kommer till stämmanJag/företaget företräds genom ombud. Fullmakt bifogas.

    Jag har med mig följande biträde/biträden:

    De personuppgifter som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll.