Årsstämma 2019

ProfilGruppens årsstämma 2019 ägde rum tisdagen den 16 april 2019, 16:00 i Folkets Hus i Åseda.

Årsstämma 2019 – VDs anförande

Sammanfattning av VDs anförande vid ProfilGruppens årsstämma

ProfilGruppens vd och koncernchef Per Thorsell redogjorde under sitt anförande vid årsstämman för bolagets utveckling under 2018.

Per Thorsell visade att branschorganisationen EA:s bedömning av marknadsutvecklingen under perioden 2014-2018 är att marknaden för aluminiumprofiler i Europa gick upp med cirka två procent. Samtidigt har ProfilGruppens leveransvolymer ökat med cirka sju procent. I Sverige är motsvarande siffror en ökning om cirka 3,5 procent för totalmarknaden och en ökning om 79 procent för ProfilGruppen.

Han berättade att marknadsorganisationens fokus är Sverige och Norden samt valda segment i norra Europa i övrigt och att de arbetar med att utveckla kundplattformen genom att öka vidareförädlingen och på så sätt öka lönsamheten.

I tillverkningskedjan är fokusområdena utveckling av kompetens och ledarskap samtidigt som ständiga operationella förbättringar och reinvesteringar pågår.

Per summerade det pågående arbetet och konstaterade att det lett till att bolaget vuxit snabbare än marknaden, att kapacitetsutnyttjande och andel vidareförädling ökat.

Per informerade även om den nya produktionsanläggningen för aluminiumprofiler, Tor, som byggs i direkt anslutning till bolagets befintliga anläggningar i Åseda. Det visades även en animation på byggnationen och hur processen kommer att se ut.

Per kommenterade kort 2018 års finansiella utfall.

Per informerade om att bolaget tidigare under dagen presenterat sitt resultat för första kvartalet 2019, vilket för tredje året i rad är det bästa som hittills presenterats, med ett rörelseresultat om 35,6 Mkr.  Företaget fortsätter att utvecklas i en positiv riktning och gör framsteg varje dag.

Han summerade sitt anförande med att bolaget tydligt är på rätt väg inom flera olika områden:

  • Aluminium, framtidens materialval
  • Tar nya affärer
  • Definierade fokusområden och aktiviteter
  • Högt kapacitetsutnyttjande – hög leveransservice
  • Bygger utökad kapacitet
  • Mycket skratt, kunskap, erfarenhet och engagemang i hela organisationen