Årsstämma 2018

ProfilGruppens årsstämma 2018 ägde rum tisdagen den 17 april 2018, 16:00 i Folkets Hus i Åseda.

Årsstämma 2018 - VDs anförande

Sammanfattning av VDs anförande vid ProfilGruppens årsstämma

Sammanfattning av VD Per Thorsells anförande vid årsstämma i ProfilGruppen 17 april 2018

Under sitt anförande vid årsstämman redogjorde ProfilGruppens vd och koncernchef Per Thorsell för bland annat marknadens och bolagets utveckling under 2017.

Per Thorsell visade att branschorganisationen EAA:s bedömning av marknadsutvecklingen under förra året är att marknaden för aluminiumprofiler i Europa gick upp med cirka två procent. Samtidigt har ProfilGruppens leveransvolymer ökat med cirka 15 procent. I Sverige är motsvarande siffror en ökning om cirka fyra procent för totalmarknaden och en ökning om 16 procent för ProfilGruppen.

Vidare redogjorde Per för verksamheten under det gångna året, när ProfilGruppen haft hög närvaro och aktivitet i den svenska och nordiska marknaden och fortsatt sin successiva förändring av kundplattformen.

Ett antal exempel på nya affärer beskrevs.

Utvecklingen i dotterbolaget PG&WIP beskrevs, inklusive uppbyggnaden av nya anläggningen som skett under 2017 med produktionsstart enligt plan i januari 2018.

Produktionen har under året som gått haft en positiv utveckling. Leveranssäkerhet och kvalitetsutfall är fortsatt på en hög nivå. Produktionsvolymerna har stigit, vilket lett till ökat kapacitetsutnyttjande. Ledarskaps- och kompetensutveckling har skett löpande under året. Vidare berättade Per om utvecklingen i det pågående projektet av affärssystemet.

Per informerade stolt om styrelsens beslut, tidigare under dagen, att ProfilGruppen investerar i en ny produktionsanläggning i världsklass. Den nya produktionsanläggningen för aluminiumprofiler kommer att byggas i direkt anslutning till bolagets befintliga anläggningar i Åseda. Per visade även en animation på hur byggnation och processen kommer att se ut.

Per kommenterade kort 2017 års finansiella utfall.

Per informerade om att bolaget tidigare under dagen presenterat det bästa kvartalsresultatet någonsin, med ett rörelseresultat om 34,5 Mkr under första kvartalet 2018. Företaget fortsätter att utvecklas i en positiv riktning och tar framsteg varje dag.

Han summerade det generella läget i bolaget per idag med att bolaget tydligt är på rätt väg – det är ingen enskild händelse som ligger bakom utan många små förbättringar och framsteg inom flera olika områden:

  • Aluminium, framtidens materialval
  • Marknaden känns stabil och företaget tar marknadsandelar
  • Definierade fokusområden och aktiviteter
  • Högt kapacitetsutnyttjande – hög leveransservice
  • Beslut om utökad kapacitet
  • Mycket skratt, kunskap, erfarenhet och engagemang i hela organisationen