Årsstämma 2017

Årsstämman ägde rum tisdagen den 25 april 2017 kl 16.00 i Folkets Hus i Åseda.

Årsstämma 2017 - VDs anförande

Sammanfattning av VDs anförande vid ProfilGruppens årsstämma

Under sitt anförande vid årsstämman redogjorde ProfilGruppens vd och koncernchef Per Thorsell för bland annat marknadens och bolagets utveckling under 2016.

Per Thorsell visade att branschorganisationen EAA:s bedömning av marknadsutvecklingen under förra året är att marknaden för aluminiumprofiler i Europa gick upp med cirka två procent, medan ProfilGruppens leveransvolym gått upp med cirka 18 procent. I Sverige är motsvarande siffror en ökning om cirka fem procent för totalmarknaden och en ökning om 12 procent för ProfilGruppen.

Vidare redogjorde Per för verksamheten under det gångna året, när ProfilGruppen haft hög närvaro och aktivitet i den svenska och nordiska marknaden och fortsatt sin successiva förändring av kundplattformen.

Försäljningen per marknad och segment redovisades och ett antal exempel på nya affärer beskrevs. Vidare redovisades också att man tagit marknadsandelar i Sverige samt att nya verktyg till marknaden legat på fortsatt höga nivåer. Vidare presenterades utvecklingen i dotterbolaget PG&WIP inklusive den under hösten nytillkomna storordern som innebär investeringar om cirka 50 Mkr och uppbyggnad av en ny produktionslinje under 2017, med förväntad driftstart i december.

Produktionen har under året som gått haft en positiv utveckling gällande tillgänglighet, produktivitet och skrot i samtliga pressar. Leveranssäkerhet och kvalitetsutfall har fortsatt på en hög nivå. Produktionsvolymerna har ökat samtidigt som man utnyttjat kapaciteten på bättre sätt. Ledarskaps- och kompetensutveckling har skett löpande under året.

Per kommenterade kort 2016 års finansiella utfall.

Han visade också aktieutvecklingen som varit väldigt positiv under de senaste månaderna. Även antalet aktieägare har ökat kraftigt.

Han summerade det generella läget i bolaget vid utgången av 2016 med att bolaget tydligt är på rätt väg – det är ingen enskild händelse som ligger bakom utan många små förbättringar och framsteg inom flera olika områden:

  • Marknaden känns stabil och företaget tar marknadsandelar
  • Ökade volymer – bättre kapacitetsutnyttjande
  • Fortsatt höga nivåer av nya verktyg
  • Tillgänglighet och produktivitet har utvecklats positivt
  • Definierade fokusområden och aktiviteter
  • Mycket glädje, kunskap, erfarenhet och engagemang genom hela organisationen

Avslutningsvis informerade Per om att bolaget tidigare under dagen presenterat det bästa kvartalsresultatet någonsin, med ett rörelseresultat om 26,5 Mkr under årets första kvartal.  Företaget fortsätter att utvecklas i en positiv riktning och tar framsteg varje dag.