Årsstämma 2016

ProfilGruppens årsstämma ägde rum tisdagen den 19 april kl 16.00 i Folkets Hus i Åseda.

Årsstämma 2016 - VDs anförande

Sammanfattning av VDs anförande vid ProfilGruppens årsstämma 2016

Under sitt anförande vid årsstämman redogjorde ProfilGruppens vd och koncernchef Per Thorsell för bland annat marknadens utveckling och några av det gångna årets aktiviteter och effekterna av dessa.

Per Thorsell redogjorde för företagets bedömning av marknadsutvecklingen 2015 där marknaden för aluminiumprofiler i Europa har gått upp med cirka en procent jämfört med året innan, medan ProfilGruppens leveransvolym gått upp med cirka sju procent. I Sverige är motsvarande siffror en ökning om cirka två procent för totalmarknaden och en ökning om tretton procent för ProfilGruppen.

Vidare redogjorde Per för verksamheten under det gångna året där fokus har varit att öka aktiviteter och närvaro i den svenska och nordiska marknaden, successiv förändring av kundplattformen för ökad lönsamhet samt ett ökat fokus på vidareförädling.

Försäljningen per marknad och industrisegment redovisades och ett antal exempel på nya kunder beskrevs. Vidare redovisades också att man tagit marknadsandelar i Sverige samt att nya verktyg till marknaden legat på fortsatt höga nivåer.

Produktionen har under hösten 2015 förbättrat tillgänglighet, produktivitet och skrot i samtliga pressar. Leveransprecision och kvalitetsutfall har fortsatt på en hög nivå. Ledarskaps- och kompetensutveckling har skett löpande under året.

Per kommenterade också väldigt kort 2015 års utfall för de finansiella målen, vilket man kan läsa mer om i årsredovisningen.

Han summerade det generella läget i bolaget vid utgången av 2015 med att resultat och leveransvolymer har förbättrats och att bolaget är på rätt väg – men att man fortfarande har en bra bit kvar innan man har nått sina långsiktiga ambitioner.

  • Marknaden känns stabil och företaget tar marknadsandelar
  • Fortsatt höga nivåer av nya verktyg
  • Tillgänglighet och produktivitet har utvecklats positivt
  • Definierade fokusområden
  • Mycket kunskap, erfarenhet och engagemang i hela organisationen

Avslutningsvis informerade Per om att bolaget visar en stabil inledning av 2016 under första kvartalet och utsikterna för marknadsläget för ProfilGruppens produkter under 2016 bedöms vara tillfredställande.