Årsstämma 2015

ProfilGruppens årsstämma ägde rum torsdagen den 26 mars 2015 kl 15.00 i Folkets Hus i Åseda.

Årsstämma 2015 - VDs anförande

Sammanfattning av VDs anförande vid ProfilGruppens årsstämma 2015

Under sitt anförande vid årsstämman redogjorde ProfilGruppens vd och koncernchef Per Thorsell för bland annat marknadens utveckling och några av det gångna årets aktiviteter och effekterna av dessa.

Per Thorsell redogjorde för företagets bedömning av marknadsutvecklingen 2014 där marknaden för aluminiumprofiler i Europa har gått upp med cirka en procent jämfört med året innan, medan ProfilGruppens leveransvolym gått upp med nio procent. I Sverige är motsvarande siffror en ökning om elva procent för totalmarknaden och en ökning om tjugo procent för ProfilGruppen.

Vidare redogjorde Per för verksamheten under det gångna året där fokus har varit att öka aktiviteter och närvaro i marknaden, förändring av kundplattformen för ökad lönsamhet samt att förbättra produktivitet och tillgänglighet i produktionen.

Försäljningen per marknad och industrisegment redovisades och ett antal exempel på nya kunder beskrevs. Vidare redovisades också att man tagit marknadsandelar i Sverige samt att nya verktyg till marknaden legat på all-time-high nivåer under året.

Produktionen har under hösten 2014 förbättrat tillgänglighet och produktivitet i samtliga pressar. Leverans-precision och kvalitetsutfall har fortsatt på en hög nivå. Förändringsarbete inom de egna bearbetningsverkstäderna pågår för att förbättra lönsamheten framåt.

Per kommenterade också väldigt kort 2014 års utfall för de finansiella målen, vilket man kan läsa mer om i årsredovisningen.

Han summerade det generella läget i bolaget vid utgången av 2014 med att resultat och leveransvolymer har förbättrats och att bolaget är på rätt väg – men att man fortfarande har en bra bit kvar innan man har nått sina långsiktiga ambitioner.

  • Marknaden känns stabil och förtaget tar marknadsandelar
  • All-time-high nivåer av nya verktyg
  • Tillgänglighet och produktivitet har utvecklats positivt
  • Tydliga aktiviteter och fokusområden framåt
  • Mycket kunskap, erfarenhet och engagemang i hela organisationen

Avslutningsvis informerade Per om att bolaget väntas visa ett väsentligt bättre resultat under första kvartalet 2015, jämfört med fjärde kvartalet 2014. Detta som en direkt följd av att satsningarna på marknadssidan, med högre aktivitet och närvaro hos kunder, samt åtgärder för ökad effektivitet i produktionskedjan har börjat ge effekt.