Årsstämma 2013

ProfilGruppens årsstämma ägde rum torsdagen den 11 april kl. 15.00 i Folkets Hus i Åseda.

Årsstämma 2013 - VDs anförande

Sammanfattning av VDs anförande vid ProfilGruppens årsstämma 2013

Under sitt anförande vid årsstämman redogjorde ProfilGruppens vd och koncernchef Anders Frisinger för såväl marknadsutveckling, som det gångna årets utmaningar och strategisk inriktning.

Anders Frisinger redogjorde för de aktiviteter som genomförts sedan hans tillträde under sommaren 2012.

Höstens och vinterns viktigaste aktiviteter har bestått av:

  • Avyttring av ytbehandlingsanläggning
  • Investeringar för ökad förädlingsgrad
  • Arbetstidsreducering personal
  • Ökad marknadsnärvaro.

Anders kommenterade också arbetet med säkerhet och förbättringar.

Därefter gick Anders igenom fokusområdena för 2013, som är att:

  • Öka aktiviteten på marknaden
  • Utveckla den interna vidareförädlingen
  • Skapa full beläggning i produktionsanläggningarna.

Anders upplyste om den ändrade konkurrenssituationen som blir en konsekvens av fusionen mellan Sapa och Hydro och kommer att leda till ökade möjligheter för ProfilGruppen på den svenska marknaden. Transaktionen väntas bli genomförd under första halvåret 2013 efter godkännande från berörda konkurrensmyndigheter.

Därefter gick Anders igenom marknadsutvecklingen i Europa där marknaden för aluminiumprofiler under 2012 bedöms ha minskat med nio procent jämfört med föregående år. För ProfilGruppen är motsvarande minskning två procent.

Försäljningen per segment redovisades och ett antal exempel på nya och potentiella kunder beskrevs. Det segments om dominerade under 2012 var transport som uppgick till hela 36 procent av omsättningen och inkluderar personvagnar, lastbilar, bussar och tåg samt fordonstillbehör.

Avslutningsvis kommenterade Anders 2012 års utfall för de finansiella målen, vilket man kan läsa mer om i årsredovisningen.