Årsstämma 2012

ProfilGruppens årsstämma hölls den 29 mars 2012 i Folkets Hus i Åseda. Vi tackar alla deltagande för en trevlig dag!

Årsstämma 2012 - VDs anförande

Sammanfattning av VDs anförande vid ProfilGruppens årsstämma 2012

Under sitt anförande vid årsstämman redogjorde ProfilGruppens tf vd och koncernchef Peter Schön för såväl marknadsutveckling, som det gångna årets utmaningar och strategisk inriktning.

Peter Schön redogjorde för de åtgärder som vidtagits under 2011 för att bättre anpassa bolaget till de framtida utmaningarna enligt den kommunicerade strategin.

Följande åtgärder har vidtagits under året:

• Förändring av ledningen för bolaget
• Ökad marknadsnärvaro genom fler kundbesök
• Effektiviseringsprogram där personalen minskat och avdelningar slagits samman för att öka produktiviteten även på den administrativa sidan. Som en del av detta har även alla tillverkande enheter konsoliderats till en legal enhet.

Den brand som drabbade ProfilGruppen i juni 2011 och arbetet med att återuppbygga anläggningen beskrevs också. Trots att leveranserna drabbades under 2011 bedöms kundrelationerna vara goda och kunderna är mycket nöjda med hur denna situation hanterades.

Därefter gick Peter igenom marknadsutvecklingen i Europa där marknaden för aluminiumprofiler under 2011 bedöms ha varit i nivå med 2010. Nedgången i södra Europa har kompenserats av att Tyskland bedöms ha legat över den nivå som rådde innan finanskrisen.

Försäljningen per segment beskrevs och ett par exempel på nya kunder för året gicks igenom.

Därefter gav Peter en bild av den ekonomiska utvecklingen under året som påverkats av branden och betonade att det är lönsamhet som står i fokus.

Avslutningsvis betonade Peter att det är bra medarbetare i kombination med kunderna som står för värdeskapandet i ProfilGruppen och som kommer att göra att ProfilGruppen når sina finansiella målsättningar.