Årsstämma 2011

ProfilGruppens årsstämma ägde rum den 31 mars 2011 i Folkets Hus i Åseda.

Årsstämma 2011 - VDs anförande

Sammanfattning av VDs anförande vid ProfilGruppens årsstämma 2011

Under sitt anförande vid årsstämman redogjorde ProfilGruppens VD och koncernchef Claes Seldeby för såväl marknadsutveckling, det gångna årets utmaningar, som strategisk inriktning.

Claes Seldeby inledde med att, som ny VD,  presentera sig själv för alla aktieägare.

Claes Seldeby redogjorde därefter för de åtgärder som vidtagits under hans tid som VD för att bättre anpassa bolaget till de framtida utmaningarna.

Organisationen har förändrats, vilket Claes gick igenom. En gemensam försäljningschef för både svensk försäljning och export har tillsatts. Dessutom har en marknads- och affärsutvecklingschef rekryterats externt. Alla produktionsenheterna har samlats under ett gemensamt ansvar och en ny produktionschef har rekryterats externt. Teknisk chef är ytterligare en befattning som kommer att tillsättas lite längre fram.

Därefter gick Claes igenom den övergripande strategiska planen där fokus är på följande områden:

  • Tillväxt
  • Produktivitet
  • Medarbetare

Han vidareutvecklade vad ProfilGruppen måste göra för att stärka positionen på marknaden. Detta inkluderade:

  • Tydliga målsättningar och strategier
  • Utveckla styrkorna
  • Lönsamhetsfokus och vidareförädling av kundportföljen
  • Närmare kunderna

Vidare beskrev han fokusområden för den strategiska utvecklingen:

  • Förstärka positionen på den svenska marknaden
  • Ökat tjänsteinnehåll
  • Vertikal integration – Framåt i värdekedjan

Därefter gick Claes igenom leveranserna per land, vilka de prioriterade segmenten är och marknadsutvecklingen i Europa där marknaden för aluminiumprofiler bedöms ha ökat med cirka 17 procent under 2010.

Internt effektiviseringsarbete i form av ESF-projektet ”Aluminum på nya sätt” och PBS-projektet beskrevs.

”Aluminium på nya sätt” är ett projekt som syftar till att utveckla ProfilGruppens medleverantörer genom kompetenshöjning vilket i sin tur ska leda till mer kvalificerade arbetsuppgifter för individen. PBS-projektet fortsätter arbetet med att effektivisera medleverantörerna, optimera interna flöden och öka produktiviteten i ProfilGruppen. I samband med detta beskrevs Lean / Six Sigma, 5S och PDCA vilka är de metoder som används i företaget för förbättringsarbete.

Därefter belyste Claes miljöarbetet som genomförts under 2010 innan han gav exempel på ett par nya affärer.

Finanschef Peter Schön gick därefter igenom utvecklingen per segment samt de finansiella nyckeltalen för 2010.

Avslutningsvis betonade Claes Seldeby vikten av bra medarbetare som i kombination med kunderna är de som står för värdeskapandet i ProfilGruppen.