Årsstämma 2010

ProfilGruppens årsstämma ägde rum den 25 mars 2010 i Folkets Hus i Åseda.

Årsstämma 2010 - VDs anförande

Sammanfattning av VDs anförande vid ProfilGruppens årsstämma 2010

Under sitt anförande vid årsstämman redogjorde ProfilGruppens VD och koncernchef Nils Arthur för såväl marknadsutveckling, det gångna årets utmaningar, som strategiskt inriktning.

Nils Arthur inledde med att kommentera året 2009. Han konstaterade att året på flera sätt varit exceptionellt i ProfilGruppens historia. För första gången sedan bolagets grundande redovisades ett negativt resultat för helåret.

Nils Arthur redogjorde därefter för de åtgärder som vidtagits för att vända resultatet. Personalstyrkan minskades med ytterligare 35 personer under året, vilket sammantaget innebär en personalreduktion om cirka 30 procent sedan fjärde kvartalet 2008. Merparten av tjänstemännen har sedan juni 2009 arbetat fyradagarsvecka. Totalt har kostnadsbasen minskat med 45 Mkr på årsbasis från andra kvartalet 2009.

Vikten av en stark företagskultur och affärsmannaskap för att lyckas i ovanstående förändringar påtalades. Arbetet för att öka säkerhetsmedvetandet i företaget har lett till att det 2009 inträffade det lägsta antalet arbetsolycksfall sedan bolaget grundades.

Därefter beskrev Nils Arthur marknadssituationen i Europa där marknaden för aluminiumprofiler, enligt European Aluminium Association bedöms ha minskat med cirka 20 procent under 2009. Nedgången 2008 uppgick till knappt 10 procent. Priset för aluminiumråvara, vilken prissätts på London Metal Exchange steg med 50 procent under året.

Utveckling av leveransvolymerna för ProfilGruppen från 2007 till 2009 kommenterades. Likaså hur andelarna till branscher och länder förändrats. Vidare kommenterades kvartalsresultatens utveckling sedan slutet av 2008, vilka successivt förbättras så att de från och med det tredje kvartalet 2009 åter varit positiva.

På grund av de rådande marknadsförutsättningarna har inte de finansiella målen uppnåtts under 2009 med undantag av nettoskuldsättningsgraden, vilken var inom målintervallet.

Strategin beskrevs och satsningen på Key Account Management har fortsatt under 2009.  Denna satsning syftar till att utveckla relationer med viktiga nyckelkunder och fokusera på att förbättra service och lönsamhet i verksamheten.

Nils Arthur kommenterade även samarbetet med Volvo och beskrev vilka typer av produkter ProfilGruppen kommer att leverera till Volvos nya lastvagnsplattform från och med 2011.

ProfilGruppen har blivit tilldelade 4,8 Mkr från EU:s socialfond för att tillsammans med sina största underleverantörer satsa på kompetensutveckling genom projektet ”Aluminium på nya sätt”. Projektet, som är påbörjat, kommer att löpa fram till sommaren 2011.

Avslutningsvis konstaterade Nils Arthur att ProfilGruppen står väl rustade för att möta framtida marknadstillväxt.

Kostnadsmassan är anpassad efter rådande marknadsläge och kapaciteten för profilproduktionen är dimensionerad för att mer än dubblera 2009 års volym.