Bolagsstämmor

Aktieägarens rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas på årsstämman som är ProfilGruppens högsta beslutande organ. Årsstämma i ProfilGruppen hålls i Åseda under första halvåret varje år. När och var stämman kommer att hållas offentliggörs senast i samband med tredje kvartalsrapporten.

Kallelse till årsstämman offentliggörs tidigast sex och senast fyra veckor före årsstämma.

På årsstämman behandlas bolagets utveckling och beslut tas i ett antal centrala ärenden, såsom utdelning, förändringar i bolagsordningen, val av revisorer, ansvarsfrihet för styrelsen, ersättning till styrelse och revisorer samt beslut om ny styrelse för perioden fram till och med nästa årsstämma.