Bolagsledning

Verkställande direktören är ansvarig för den löpande förvaltningen av bolaget enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Koncernledningen i ProfilGruppen består av VD och hans närmaste medarbetare. Till ledningsgruppens ansvarsområde hör planer, budget och policys. Ledningsgruppen fattar beslut om förändringar i verksamheten gällande bland annat organisatoriska frågor samt marknads- och informationsinsatser. Ledningsgruppen har i uppgift att bereda och utvärdera underlag för kommande styrelsemöten.

Fredrik Zöögling – född 1966

VD och koncernchef, anställd 7 oktober 2019
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 0
Civilingenjör inom maskin
Inga väsentliga uppdrag utanför bolaget, inga aktieinnehav i andra för bolaget betydande företag. Inga närstående har aktieinnehav eller finansiella instrument i bolaget.

Niklas Danielsson – född 1967

CFO, anställd 2020, börjar 24 augusti
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 0

Richard Nylin – född 1969

Marknads- och försäljningschef, anställd 2013
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 1 200

Ulrika Svensson – född 1974

Chef HR & tf CFO till 24/8 2020, anställd 2000
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 1 000

Torgny Magnusson – född 1961

Produktionschef, anställd 1982
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 1 850

Andreas Lindberg – född 1975

Supply Chain Manager, anställd 2016
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 1 000

Martin Lindstrand – född 1976

Chef vidareförädling, anställd 2018
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 0

Fredrik Uhrbom – född 1972

Affärsområdeschef automotive och global accounts, anställd 2013
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 1 606