Bolagsledning

Verkställande direktören är ansvarig för den löpande förvaltningen av bolaget enligt

styrelsens riktlinjer och anvisningar. Koncernledningen i ProfilGruppen består av VD och hans närmaste medarbetare. Till ledningsgruppens ansvarsområde hör planer, budget och policys. Ledningsgruppen fattar beslut om förändringar i verksamheten gällande bland annat organisatoriska frågor samt marknads- och informationsinsatser. Ledningsgruppen har i uppgift att bereda och utvärdera underlag för kommande styrelsemöten.

Per Thorsell – född 1967

VD, från september 2014
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 2 000

Per Thorsell – VD Profilgruppen

Ulrika Bergmo Sköld – född 1967

CFO, anställd 2015
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 2 000

Ulrika Bergmo Sköld – CFO Profilgruppen

Per Owe Isacson – född 1956

Marknads- och försäljningschef, anställd 2013
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 0

Per Owe Isacson - Marknads- och försäljningschef Profilgruppen

Ulrika Svensson – född 1974

Chef HR, anställd 2000
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 1 000

Ulrika Svensson – Chef HR Profilgruppen

Torgny Magnusson – född 1961

Produktionschef, anställd 1982
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 2 850

Torgny Magnusson – Produktionschef Profilgruppen

Andreas Lindberg – född 1975

Supply Chain Manager, anställd 2016
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 2 000

Andreas Lindberg – Supply Chain Manager, Profilgruppen

Martin Bergman – född 1976

Chef vidareförädling, anställd 2018
Aktieinnehav i ProfilGruppen: 0