Anmälan till årsstämma i ProfilGruppen AB 16 april 2019


Jag kommer till stämmanJag/företaget företräds genom ombud. Fullmakt bifogas
Fullmakten i original bör i god tid före årsstämman insändas till bolaget. För juridisk person ska också kopia på registreringsbevis eller liknande bifogas.

Fullmaktsformulär årsstämma 2019

Jag har med mig följande biträde/biträden:


Anmälan ska vara ProfilGruppen tillhanda senast den 10 april 2019.

De personuppgifter som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats:
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf