Årsstämma 2021

Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 20 april 2021. Mot bakgrund av den rådande pandemin och för att reducera risken för smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman för 2021 kommer att hållas utan fysiskt deltagande av aktieägare, ombud och utomstående. Årsstämman kommer att hållas endast genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, vilket innebär att rösträtt endast kan utövas genom att aktieägare poströstar enligt nedanstående instruktion. Beslut från stämman offentliggörs den 20 april 2021, så snart resultatet av poströstningen sammanställts och protokollet justerats.

Anmälan
Aktieägare som vill delta i årsstämman genom poströstning ska:
• vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndag den 12 april 2021, och
• anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är ProfilGruppen tillhanda senast 19 april 2021. Notera att anmälan till stämman kan endast göras genom poströstning.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare ska, utöver att anmäla sig genom att avge sin poströst, låtit registrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. En sådan registrering kan göras tillfälligt (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren.
Rösträttsregistreringar som gjorts senast onsdagen den 14 april 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning
Aktieägarna har möjlighet att utöva sin rösträtt vid stämman endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida, se längre ned på denna sida. Aktieägare som önskar kan få formuläret hemskickat till sin adress genom beställning av formulär via e-post, styrelsen@profilgruppen.se, eller per telefon 0474-55 000 (måndag–fredag kl. 09.00-16.00).
Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till ProfilGruppen AB (publ), Box 36, 364 21, Åseda eller via e-post, styrelsen@profilgruppen.se. Formuläret utgör anmälan till stämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret ska vara ProfilGruppen tillhanda senast måndagen den 19 april 2021.
Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (d.v.s. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Fullmakt
Aktieägare som poströstar genom ombud ska tillhandahålla en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren tillsammans med ifyllt poströstningsformulär. Fullmaktsformulär finns tillgängligt här på bolagets hemsida, se längre ned på denna sida. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas poströstningsformuläret.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktie-ägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om för-hållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation.

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före årsstämman d.v.s. senast den 10 april 2021, till adress ProfilGruppen AB, ”Årsstämma”, Box 36, 364 21, Åseda eller via e-post till styrelsen@profilgruppen.se. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga här på bolagets hemsida samt på bolagets huvudkontor, Östra Industrivägen, 364 21, Åseda, senast fem dagar innan stämman, d.v.s. senast den 15 april 2021. Upplysningarna skickas även till aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Övrig information
I bolaget finns på dagen för denna kallelse totalt 7 398 775 aktier motsvarande 7 398 775 röster.

Årsredovisning och revisionsberättelse, revisorns yttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning samt styrelsens fullständiga förslag med tillhörande handlingar finns tillgängliga hos bolaget, Östra industriområdet, Åseda, och här på bolagets hemsida, senast från och med den 26 mars 2021.

Valberedningens förslag och motiverade yttrande finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hem­sida.

Kopior av nämnda handlingar skickas till de aktieägare som efterfrågar dessa och uppger sin adress.

Personuppgifter
De personuppgifter som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats >>