Anmälan till årsstämma i ProfilGruppen AB 21 april 2020

Anmälan ska vara ProfilGruppen tillhanda senast den 15 april 2020.

För att reducera risken för smittspridning föreslår vi att ni som vill deltaga på vår årsstämma inte kommer till Åseda, utan väljer att istället närvara digitalt. Mer information om deltagande digitalt och länk till mötet kommer via mail närmre fram.


Jag kommer fysiskt till stämman i ÅsedaJag kommer deltaga digitaltJag/företaget företräds genom ombud. Fullmakt bifogas
Fullmakten i original bör i god tid före årsstämman insändas till bolaget. För juridisk person ska också kopia på registreringsbevis eller liknande bifogas.

Fullmaktsformulär årsstämma 2020

De personuppgifter som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats:
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf