Anmälan till årsstämma i ProfilGruppen AB 17 april 2018


Jag kommer till stämmanJag/företaget företräds genom ombud. Fullmakt bifogas
Fullmakten i original bör i god tid före årsstämman insändas till bolaget. För juridisk person ska också kopia på registreringsbevis eller liknande bifogas.

Fullmaktsformulär årsstämma 2018

Jag har med mig följande biträde/biträden: