Årsstämma 2010

ProfilGruppens årsstämma hölls den 25 mars 2010 i Folkets Hus i Åseda.

Årsstämman öppnades av Eva Färnstrand, styrelseordförande i ProfilGruppen AB.

§ 1 Eva Färnstrand valdes till ordförande för stämman. Sekreterare var advokat Gunnar Larsson.

Stämman beslutade att godkänna att inbjudna gäster som ej är aktieägare närvarar vid stämman.

§ 2 Förteckningen i Bilaga 1 godkändes som röstlängd vid stämman. Röstetalet uppgick till 1 883 684, vilket är 38,2 procent av ProfilGruppens totala antal röster som uppgår till 4 932 517.

§ 3 Styrelsens förslag till dagordning godkändes.

§ 4 Att justera dagens protokoll och tillika agera rösträknare utsågs Iris Lindgren och Mats Jonson.

§ 5 Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning. Kallelse har skett genom ett pressmeddelande den 19 februari 2010 och annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri tisdagen den 23 februari 2010.

§ 6 Verkställande direktören lämnade i sitt anförande rapport beträffande bolagets verksamhet och besvarade tillsammans med styrelsen frågor från ägarna.

§ 7 Årsredovisningen och koncernredovisningen för verksamhetsåret 2009 föredrogs och framlades. Bilaga 2.

§ 8 Kerstin Mouchard, Ernst & Young AB, föredrog och framlade revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för verksamhetsåret 2009 samt revisorernas yttrande om efterlevnaden av de vid föregående årsstämma antagna principerna för ersättning till ledande befattningshavare. Bilaga 3 och 4.

§ 9 Stämman fastställde den i årsredovisningen för 2009 intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

§ 10 Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till vinstdisposition.

Av balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammantaget 6 414 550 kronor överförs 6 414 550 kronor i ny räkning.

§ 11 Stämman beviljade enhälligt styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för den tid årsredovisningen omfattar.

§ 12 Stämman beslutade att styrelsen skulle bestå av sex ledamöter och inga suppleanter.

§ 13 Stämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill dess nästa årsstämma hållits utgår med 1 070 000 kronor, varav 295 000 kronor till ordföranden och 130 000 kronor vardera till övriga stämmovalda ledamöter (fyra personer) som inte är anställda i bolaget. Till ledamöter och suppleanter utsedda av de anställda beslutades arvode om 13 750 kronor utgå.

Arvode till ledamöter i revisionsutskottet för tiden intill nästa årsstämma beslutades utgå med sammanlagt 50 000 kronor till ordföranden i utskottet och 25 000 kronor vardera till övriga externa ledamöter.

Arvode till ledamöter i ersättningsutskottet för tiden intill nästa årsstämma beslutades utgå 50 000 kronor till ordföranden i utskottet och 25 000 kronor vardera till övriga externa ledamöter.

Stämman beslutade att arvode till revisorerna för samma tid utgår enligt gällande avtal.

§ 14 Till styrelseordförande samt övriga styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits utsågs genom enhälligt beslut

* Eva Färnstrand, Mårdvägen 6, 167 56 Bromma, ordförande
* Ulf Granstrand, Kyrkogatan 17, 222 22 Lund
* Susanna Hilleskog, Limhamnsvägen 90, 216 18 Limhamn
* Mats Egeholm, Långa gatan 15, 352 59 Växjö
* Nils Arthur, Storgatan 23, 360 70 Åseda
* Kjell Svensson, Björkvägen 16, 237 37 Bjärred

Det antecknades att de anställda utsett följande ledamöter till styrelsen

* Kurt Nilsson, Galtabäck 13, 360 71 Norrhult, med
* Peter Cederborg, Skogsvägen 16, 570 80 Virserum, som suppleant.
* Ulf Näslund, Hagagatan 16, 360 70 Åseda, med
* Tage Johansson, Skogsvägen 10, 360 70 Åseda, som suppleant.

§ 15 Stämman beslutade enhälligt om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.

Nyemissionen av aktier får ske med ett högsta sammanlagt kvotvärde om 2 000 000 kronor, motsvarande 400 000 aktier.

Styrelsen skall därvid äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emission skall kunna genomföras genom kvittning och/eller apport. Emissionskursen skall vid varje tillfälle motsvara aktiernas bedömda marknadsvärde. Skälet till att kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra finansiering av företagsförvärv med egna aktier.

§ 16 Stämman beslutade att såsom valberedning utse Lars Johansson, Eva Färnstrand, Torgny Prior och Gunnel Smedstad med Lars Johansson som ordförande. Deras uppgift är att föreslå styrelseordförande, övriga styrelseledamöter till årsstämma 2011 eller när behov så kräver, mötesordförande till bolagsstämma samt att föreslå styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden. Valberedningen föreslår även, när så skall ske, revisorer.

Stämman beslutade även att arvode till valberedningens ledamöter skall utgå med 100 000 kronor att fördelas inom valberedningen.

§ 17 Stämman beslutade att fastställa principer för ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag. Detta innebär för 2010 att koncernens ledande befattningshavare inklusive VD, totalt sju personer, har avtal om rörlig ersättning utöver fast lön. Den rörliga ersättningen, som kan uppgå till maximalt 25 procent av den fasta lönen, är kopplad dels till koncernens resultat efter finansiella poster (max 15 procent av den fasta lönen) dels till definierade individuella mål (max 10 procent av den fasta lönen). Detta motsvarar en maximal kostnad, exklusive sociala avgifter, om 1,7 Mkr för år 2010. Avtal om förmån av pension träffas individuellt och pensionskostnaden kan uppgå till maximalt 35 procent av den fasta samt rörliga lönen. Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida gäller en uppsägningstid på två år för verkställande direktören och normalt sex månader för övriga ledande befattningshavare. Styrelsen gavs även mandat att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall skulle finnas särskilda skäl för det.

§ 18 Lars Johansson delade ut årets Lars Johansson-stipendium till Stefan Isaksson. Ordföranden framförde styrelsens gratulationer till stipendiaten.

§ 19 Då det inte förekom ytterligare ärenden tackade ordföranden verkställande direktören Nils Arthur, övriga i ledningen och all personal i bolaget för deras arbetsinsatser under det gångna året. Därefter förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet Åseda den 25 mars 2010

Eva Färnstrand
Ordförande

Gunnar Larsson
Sekreterare

Justeras
Iris Lindgren
Mats Jonson