Årsstämma 2009

ProfilGruppens årsstämma hölls den 31 mars 2009 i Folkets Hus i Åseda.

Årsstämman öppnades av Staffan Håkanson, styrelseordförande i ProfilGruppen AB.

§ 1 Staffan Håkanson valdes till ordförande för stämman. Sekreterare var advokat Gunnar Larsson.

Stämman beslutade att godkänna att inbjudna gäster som ej är aktieägare närvarar vid stämman.

§ 2 Förteckningen i Bilaga 1 godkändes som röstlängd vid stämman. Röstetalet uppgick till 2 626 599, vilket är 53,3 procent av ProfilGruppens totala antal röster som uppgår till 4 932 517.

§ 3 Styrelsens förslag till dagordning godkändes.

§ 4 Att justera dagens protokoll och tillika agera rösträknare utsågs Eric Gunnarsson och Annika Jonson.

§ 5 Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning. Annonsering har skett i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri fredagen den 27 februari 2009.

§ 6 Verkställande direktören lämnade i sitt anförande rapport beträffande bolagets verksamhet och besvarade tillsammans med styrelsen frågor från ägarna.

§ 7 Årsredovisningen och koncernredovisningen för verksamhetsåret 2008 föredrogs och framlades. Bilaga 2.

§ 8 Kerstin Mouchard, Ernst & Young AB, föredrog och framlade revisionsberättelsen och koncernrevisions¬berättelsen för verksamhetsåret 2008 samt revisorernas yttrande om efterlevnaden av de vid föregående årsstämma antagna principerna för ersättning till ledande befattningshavare. Bilaga 3 och 4.

§ 9 Stämman fastställde den i årsredovisningen för 2008 intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

§ 10 Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till vinstdisposition.

Av balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammantaget 11 002 814 kronor utdelas 1,00 kronor per aktie till aktieägarna, totalt 4 932 517 kronor. I ny räkning överförs 6 070 297 kronor.

Stämman godkände fredagen den 3 april 2009 som avstämningsdag för utdelning. Onsdagen den 8 april 2009 beräknas utbetalning ske genom VPC AB.

§ 11 Stämman beviljade enhälligt styrelsens ledamöter och verk¬ställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för den tid årsredo-visningen omfattar.

§ 12 Stämman beslutade att styrelsen skulle bestå av sex ledamöter och inga suppleanter.

§ 13 Stämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill dess nästa årsstämma hållits utgår med 1 070 000 kronor, varav 265 000 kronor till ordföranden, 160 000 kronor till vice ordföranden och 130 000 kronor vardera till övriga stämmovalda ledamöter (tre personer) som inte är anställda i bolaget. Till ledamöter och suppleanter utsedda av de anställda beslutades arvode om 13 750 kronor utgå.

Arvode till ledamöter i revisionsutskottet för tiden intill nästa årsstämma beslutades utgå med sammanlagt 50 000 kronor till ordföranden i utskottet och 25 000 kronor vardera till övriga externa ledamöter.

Arvode till ledamöter i ersättningsutskottet för tiden intill nästa årsstämma beslutades utgå 50 000 kronor till ordföranden i utskottet och 25 000 kronor vardera till övriga externa ledamöter.

Stämman beslutade att arvode till revisorerna för samma tid utgår enligt gällande avtal.

§ 14 Till styrelseordförande samt övriga styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits utsågs genom enhälligt beslut

•Eva Färnstrand, Mårdvägen 6, 167 56 Bromma, ordförande
•Ulf Granstrand, Kyrkogatan 17, 222 22 Lund
•Susanna Hilleskog, Limhamnsvägen 90, 216 18 Limhamn
•Lars Johansson, Järnvägsgatan 2B, 582 22 Linköping
•Nils Arthur, Storgatan 23, 360 70 Åseda
•Kjell Svensson, Björkvägen 16, 237 37 Bjärred

Det antecknades att de anställda utsett följande ledamöter till styrelsen

•Kurt Nilsson, Galtabäck 13, 360 71 Norrhult, med
•Peter Cederborg, Skogsvägen 16, 570 80 Virserum, som suppleant.
•Ulf Näslund, Hagagatan 16, 360 70 Åseda, med
•Tage Johansson, Skogsvägen 10, 360 70 Åseda, som suppleant.

§ 15 Stämman beslutade enhälligt om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.

Nyemissionen av aktier, serie B, får ske med ett högsta sammanlagt kvotvärde om 2 000 000 kronor, motsvarande 400 000 aktier.

Styrelsen skall därvid äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas före-trädesrätt. Emission skall kunna genomföras genom kvittning och/eller apport. Emissionskursen skall vid varje tillfälle motsvara aktiernas bedömda marknadsvärde. Skälet till att kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra finansiering av företagsförvärv med egna aktier.

§ 16 Stämman beslutade att såsom valberedning utse Mats Egeholm,
Eva Färnstrand, Torgny Prior och Gunnel Smedstad med Mats Egeholm som ordförande. Deras uppgift är att föreslå styrelseordförande, övriga styrelse-ledamöter till års¬stämma 2010 eller när behov så kräver, mötesordförande till bolagsstämma samt att föreslå styrelse-, utskotts- och revisions¬arvoden. Valberedningen före¬slår även, när så skall ske, revisorer.

Stämman beslutade även att arvode till valberedningens ledamöter skall utgå med 100 000 kronor att fördelas inom valberedningen.

§ 17 Stämman beslutade enhälligt om ändring av bolagsordningens lydelse enligt styrelsens förslag. Bilaga 5

§ 18 Stämman beslutade att fastställa principer för ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag. Detta innebär för 2009 att ledande befattningshavare har avtal om rörlig ersättning utöver fast lön. Storleken på den rörliga ersättningen är kopplad till koncernens resultat efter finansiella poster samt definierade personliga mål och kan uppgå till maximalt 25 procent av den fasta lönen. Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida gäller en uppsägningstid på två år för verkställande direktören och normalt sex månader för övriga ledande befattningshavare. Avtal om förmån av pension träffas individuellt och pensionskostnaden kan uppgå till maximalt 35 procent av den fasta samt rörliga lönen. Styrelsen gavs även mandat att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall skulle finnas särskilda skäl för det.

§ 19 Lars Johansson delade ut årets Lars Johansson-stipendium till Pia Johansson. Ordföranden framförde styrelsens gratulationer till stipendiaten.

Lars Johansson tog också tillfället i akt att framföra sitt varma tack till avgående styrelseordförande Staffan Håkanson för ett engagerat arbete under många år i bolagets styrelse.

§ 20 Då det inte förekom ytterligare ärenden tackade ordföranden verkställande direktören Nils Arthur, övriga i ledningen och all personal i bolaget för deras arbetsinsatser under det gångna året. Därefter förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet

Åseda den 31 mars 2009

Gunnar Larsson
sekreterare

Staffan Håkanson
Ordförande

Justeras

Eric Gunnarsson
Annika Jonson